LP/2018/7 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov

Hromadné pripomienky


Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ... 2018,
ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Pridať
§ 1
Pridať
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 252/2003 Z. z.
Pridať
§ 2
Pridať
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Pridať
§ 3
Pridať
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 21. apríla 2018.
Pridať
Príloha k predpisu č. /2018 Z. z.
Zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES (Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016).