LP/2018/7 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív.
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 2018/300/000233/00117
Podnet: bod B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 573/2017
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/7
Dátum začiatku MPK: 10.01.2018
Dátum konca MPK: 30.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.01.2018
Ukončenie štádia: 10.01.2018
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 10.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 10.01.2018
Ukončenie štádia: 30.01.2018