LP/2018/675 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 19198/2018-M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627 z 23. októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nelegislatívny materiál podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Posledná zmena: 27.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/675
Dátum začiatku MPK: 20.09.2018
Dátum konca MPK: 26.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.09.2018
Ukončenie štádia: 20.09.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.09.2018
Ukončenie štádia: 26.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.09.2018
Ukončenie štádia: 27.09.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)