LP/2018/665 Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z ...,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa
§ 2 ods. 2
a
§ 4 ods. 3
zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu (oznámenie č. 52/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.
V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. a) jea)vyhlásenie žiadateľa, že nemôže v plnej výške uhradiť náklady spojené s obnovou alebo reštaurovaním,b)zoznam údajov špecifikujúcich nehnuteľnú kultúrnu pamiatku na účel overenia vlastníctva alebo správy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky prostredníctvom informačného systému verejnej správy1) alebo doklad preukazujúci vlastníctvo alebo správu kultúrnej pamiatky, ak sa kultúrna pamiatka nezapisuje do katastra nehnuteľností ak ide o nehnuteľnú vyhlásenie o vlastníctve alebo správe kultúrnej pamiatky, c)zmluva o výkone správy kultúrnej pamiatky, ak žiadosť predkladá správca podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona,d)kópia katastrálnej mapy, na ktorej je kultúrna pamiatka farebne označená, ak ide o ochranu, obnovu alebo reštaurovanie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, ktorá je umiestnená na časti parcely alebo na viacerých parcelách, alebo ak ide o ochranu, obnovu alebo reštaurovanie časti nehnuteľnej kultúrnej pamiatky,e)nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke pozemku, na ktorom sa nachádza kultúrna pamiatka, ktorá je stavbou torzálneho charakteru, historickou zeleňou, archeologickou lokalitou alebo kultúrnou pamiatkou technického charakteru, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 5 zákona, f)splnomocnenie na predloženie žiadosti s úradne, ak je žiadateľ pri podaní žiadosti zastúpený inou osobou, alebo ak je kultúrna pamiatka, na ktorú sa žiada dotácia, v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, za ktorých žiadosť predkladá jeden spoluvlastník alebo viacerí spoluvlastníci,g)prehľad o finančných prostriedkoch, ktoré boli poskytnuté žiadateľovi na zo štátnych prostriedkov a iných verejných zdrojov za posledné tri roky, spolu s uvedením účelu ich poskytnutia,h)stanovisko obce, v ktorej územnom obvode sa kultúrna pamiatka nachádza, a v ktorom je uvedená suma príspevku poskytnutého obcou žiadateľovi na , alebo sú v ňom uvedené dôvody, pre ktoré príspevok neposkytla,i)reštaurátorský rozpočet, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu reštaurovania v štruktúre podľa prílohy č. 4,j)archeologický rozpočet, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu archeologického výskumu kultúrnej pamiatky, v štruktúre podľa prílohy č. 5, k)uvedenie technických parametrov kultúrnej pamiatky v štruktúre podľa prílohy č. 6,l)kópia právoplatného rozhodnutia príslušného krajského pamiatkového úradu o zámere obnovy alebo rozhodnutia o zámere reštaurovania podľa typum)farebná fotodokumentácia s popisom a komentárom, ktorá dokumentuje aktuálny stav kultúrnej pamiatky, v rozsahu najmenej štyri fotografie vo formáte 9 x 13 cm, z toho jedna fotografia so záberom na celú kultúrnu pamiatku a tri fotografie dokumentujúce poškodenie kultúrnej pamiatky,n)popis prác, ktorých vykonanie bude financované z poskytnutej dotácie.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: „1) § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).“.
Pridať
2.
V § 2 ods. 3 sa za slová „odseku 1 písm. b)“ vkladá čiarka a slová „ak ide o odbornú publikáciu,“.
Pridať
3.
V § 3 ods. 1 písm. c) sa za slová „vydávanie elektronických nosičov“ vkladá čiarka a slová „tvorba mobilných aplikácií“.
Pridať
4.
V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie: „i) návrh mobilnej aplikácie, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu na vytvorenie mobilnej aplikácie.“.
Pridať
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I bode 1 § 2 ods. 2 písm. k), za účelom gramatického zosúladenia s úvodnou vetou, slová „technické parametre“ nahradiť slovami „uvedenie technických parametrov“, čl. II zosúladiť s bodom 64.1 prvou vetou tejto prílohy). Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) odporúčame zvážiť doplnenie doterajšieho § 4 platného znenia opatrenia o odsek 2, v ktorom by boli zadefinované náležitosti pokiaľ ide o prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. c.) zákona, obdobne ako je to v § 2 a 3 platného znenia opatrenia . Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 V čl. I bode 1 odporúčame upraviť uvádzaciu vetu takto: „V § 2 ods.2 písmená b), c), d), e) a f) znejú:“ Odôvodnenie: Väčšina textu § 2 ods. 2 sa nenovelizuje, preto neodporúčame tento text uvádzať pri novelizácii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Čl. I V čl. I za bod 1 odporúčame zaradiť nový bod 2 obsahujúci znenie § 2 ods. 2 písm. n). Odôvodnenie: Vzhľadom na pripomienku k bodu 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K materiálu ako celku Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.10.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) dôvodovej správe Národná banka Slovenska uplatňuje k predloženému návrhu opatrenia pripomienky, a to v časti dôvodová správa navrhujeme pred slovami „Všeobecná časť” vypustiť písmeno „A.” a pred slovami „Osobitná časť” vypustiť písmeno „B.”. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.10.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Obal materiálu Dovoľujeme si upozorniť predkladateľa na potrebu úpravy podnetu na prijatie opatrenia. Slová "Vlastná iniciatíva" odporúčame nahradiť slovami "Bod C.1 uznesenie vlády SR č. 84/2018". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.10.2018 Detail