LP/2018/665 Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z ...,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa
§ 2 ods. 2
a
§ 4 ods. 3
zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu (oznámenie č. 52/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.
V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. a) jea)vyhlásenie žiadateľa, že nemôže v plnej výške uhradiť náklady spojené s obnovou alebo reštaurovaním,b)zoznam údajov špecifikujúcich nehnuteľnú kultúrnu pamiatku na účel overenia vlastníctva alebo správy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky prostredníctvom informačného systému verejnej správy1) alebo doklad preukazujúci vlastníctvo alebo správu kultúrnej pamiatky, ak sa kultúrna pamiatka nezapisuje do katastra nehnuteľností ak ide o nehnuteľnú vyhlásenie o vlastníctve alebo správe kultúrnej pamiatky, c)zmluva o výkone správy kultúrnej pamiatky, ak žiadosť predkladá správca podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona,d)kópia katastrálnej mapy, na ktorej je kultúrna pamiatka farebne označená, ak ide o ochranu, obnovu alebo reštaurovanie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, ktorá je umiestnená na časti parcely alebo na viacerých parcelách, alebo ak ide o ochranu, obnovu alebo reštaurovanie časti nehnuteľnej kultúrnej pamiatky,e)nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke pozemku, na ktorom sa nachádza kultúrna pamiatka, ktorá je stavbou torzálneho charakteru, historickou zeleňou, archeologickou lokalitou alebo kultúrnou pamiatkou technického charakteru, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 5 zákona, f)splnomocnenie na predloženie žiadosti s úradne, ak je žiadateľ pri podaní žiadosti zastúpený inou osobou, alebo ak je kultúrna pamiatka, na ktorú sa žiada dotácia, v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, za ktorých žiadosť predkladá jeden spoluvlastník alebo viacerí spoluvlastníci,g)prehľad o finančných prostriedkoch, ktoré boli poskytnuté žiadateľovi na zo štátnych prostriedkov a iných verejných zdrojov za posledné tri roky, spolu s uvedením účelu ich poskytnutia,h)stanovisko obce, v ktorej územnom obvode sa kultúrna pamiatka nachádza, a v ktorom je uvedená suma príspevku poskytnutého obcou žiadateľovi na , alebo sú v ňom uvedené dôvody, pre ktoré príspevok neposkytla,i)reštaurátorský rozpočet, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu reštaurovania v štruktúre podľa prílohy č. 4,j)archeologický rozpočet, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu archeologického výskumu kultúrnej pamiatky, v štruktúre podľa prílohy č. 5, k)uvedenie technických parametrov kultúrnej pamiatky v štruktúre podľa prílohy č. 6,l)kópia právoplatného rozhodnutia príslušného krajského pamiatkového úradu o zámere obnovy alebo rozhodnutia o zámere reštaurovania podľa typum)farebná fotodokumentácia s popisom a komentárom, ktorá dokumentuje aktuálny stav kultúrnej pamiatky, v rozsahu najmenej štyri fotografie vo formáte 9 x 13 cm, z toho jedna fotografia so záberom na celú kultúrnu pamiatku a tri fotografie dokumentujúce poškodenie kultúrnej pamiatky,n)popis prác, ktorých vykonanie bude financované z poskytnutej dotácie.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: „1) § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).“.
Pridať
2.
V § 2 ods. 3 sa za slová „odseku 1 písm. b)“ vkladá čiarka a slová „ak ide o odbornú publikáciu,“.
Pridať
3.
V § 3 ods. 1 písm. c) sa za slová „vydávanie elektronických nosičov“ vkladá čiarka a slová „tvorba mobilných aplikácií“.
Pridať
4.
V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie: „i) návrh mobilnej aplikácie, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu na vytvorenie mobilnej aplikácie.“.
Pridať
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.