LP/2018/665 Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MK-5165/2018-110/13579
Podnet: Bod C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 84/2018.
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť termínu nadobudnutia účinnosti opatrenia v nadväznosti na účinnosť zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a predpokladaný termín vypísania výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019.
Posledná zmena: 05.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/665
Dátum začiatku MPK: 02.10.2018
Dátum konca MPK: 10.10.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.09.2018
Ukončenie štádia: 02.10.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.10.2018
Ukončenie štádia: 10.10.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.10.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 05.11.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: 05.11.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: