LP/2018/66 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z.

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z.


Zoznam subjektov bez pripomienok

ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)

Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I bode 2 úvodnú vetu zosúladiť s bodom 56 prílohy LPV, v bode 3 nad znenie ustanovenia vložiť slová „§ 4“, úvodné vety bodov 9 a 10 zosúladiť s bodom 35.2 prílohy LPV, v bode 13 úvodnej vete vložiť za slová „č. 2“ slová „vrátane nadpisu“] a znenie bodu 3 a nadpis v bode 13 zosúladiť s čl. 4 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I bodu 2 Odporúčame slová „odsek 3“ nahradiť slovami „ods. 3“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu nariadenia: 1. Návrhom nariadenia sa do slovenského právneho poriadku transponuje smernica Komisie (EÚ) 2015/996 z 19. mája 2015, ktorou sa ustanovujú spoločné metódy posudzovania hluku podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.7.2015). Predmetná smernica je novelou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. ES L 189, 18.7.2002). Upozorňujeme, že smernicu 2002/49/EC novelizovalo aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup ustanovený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou (Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2008). Nie je však zrejmé, akými právnymi predpismi bola zabezpečená transpozícia smernice 2002/49/EC v znení nariadenia (ES) č. 1137/2008. Ak novela smernice už bola transponovaná do vnútroštátneho právneho poriadku, je potrebné doplniť transpozičnú prílohu o predmetnú novelu smernice, a to v zmysle bodu 62.9. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Ak novela smernice nebola doteraz transponovaná, je potrebné ju transponovať, vypracovať tabuľku zhody a doplniť transpozičnú prílohu o predmetnú novelu smernice v zmysle bodu 62.9. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. V obidvoch prípadoch žiadame v tomto rozsahu doplniť aj dôvodovú správu, osobitná časť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.2.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 13 návrhu nariadenia: 1. Nadpis prílohy č. 2 žiadame upraviť nasledovne: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.2.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu nariadenia: 2. Predloženým návrhom nariadenia sa zasahuje do ustanovení transponujúcich smernicu 2002/49/EC (napr. Čl. I bod 4 až 7, 9 až 12). V súvislosti s tým je potrebné vypracovať tabuľku zhody k tým článkom smernice, ktorých príslušné transpozičné opatrenia sa návrhom menia (príloha č. 3 k Legislatívnym pravidlám vlády SR). Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.2.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 2 návrhu nariadenia: V navrhovanom ustanovení § 3 ods. 3 žiadame za slovom „hluku“ doplniť publikačný zdroj smernice nasledovne: „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. ES L 189, 18.7.2002)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.2.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 3 návrhu nariadenia: Znenie navrhovaného § 4 žiadame upraviť nasledovne: „Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.2.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 13 návrhu nariadenia: 2. Publikačný zdroj smernice 2002/49/EC žiadame uviesť nasledovne: „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. ES L 189, 18.7.2002). Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.2.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2015.996: 1. Upozorňujeme predkladateľa, že v zmysle prílohy č. 3 k Legislatívnym pravidlám vlády SR sa tabuľka zhody vypracúva ku všetkým článkom normatívneho textu, vrátane jej prílohy. S návrhom nariadenia bola predložená tabuľka zhody k smernici (EÚ) 2015/996, avšak nie ku všetkým článkom normatívneho textu smernice, ale len k čl. 1 smernice. Žiadame absentujúce články smernice (čl. 2 až 4, vrátane prílohy) transponovať a náležitú transpozíciu preukázať v tabuľke zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.2.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2015.996: 2. Do záhlavia tabuľky zhody žiadame do zoznamu právnych predpisov, do ktorých sa transponuje smernica doplniť „Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“, keďže ustanovením § 35 ods. 7 sa preukazuje transpozícia čl. 2 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/996. 3. V stĺpci 1 tabuľky zhody žiadame uviesť jednotlivé články smernice (EÚ) 2015/996. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.2.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2015.996: 4. V stĺpci 2 tabuľky zhody žiadame uviesť text smernice (EÚ) 2015/996. V prípade prílohy postačuje uviesť názov a číslo, keďže jej obsahom sú vzorce, obrazce a podobné graficky znázornené časti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.2.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 1. V bode 3 písm. a) doložky zlučiteľnosti žiadame publikačný zdroj smernice 2002/49/EC uviesť nasledovne: „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. ES L 189, 18.7.2002).“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.2.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 3. V bode 4 písm. d) doložky zlučiteľnosti žiadame doplniť aj iné právne predpisy, v ktorých je smernica 2002/49/EC už prebratá. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.2.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 2. V bode 3 písm. a) doložky zlučiteľnosti žiadame smernicu (EÚ) 2015/996 uviesť do časti 2. nelegislatívne akty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.2.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2015.996: 3. V stĺpci 1 tabuľky zhody žiadame uviesť jednotlivé články smernice (EÚ) 2015/996. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.2.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) všeobecne 1. K bodu 2 V úvodnej vete odporúčame slová „V § 3 odsek 3" nahradiť slovami „V § 3 ods. 3". 2. K bodu 3 Nad navrhovaným znením § 4 odporúčame vložiť slová „§ 4". Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.2.2018 Detail