LP/2018/654 Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Košice-okolie a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 8783-29207/2018/SRR
Podnet: zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skrátenia lehoty medzirezortného pripomienkového konania je prerokovanie a pripomienkovanie predkladaného materiálu zástupcami ústredných orgánov štátnej správy na zasadnutí Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov dňa 25.07.2018. Vznesené pripomienky jednotlivých zástupcov ústredných orgánov štátnej správy boli zároveň už zapracované.
Posledná zmena: 02.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/654
Dátum začiatku MPK: 12.09.2018
Dátum konca MPK: 18.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 18.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.09.2018
Ukončenie štádia: 02.10.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)