LP/2018/645 Informácia o priebehu a výsledkoch 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 072453/2018-OSNO-0120271
Podnet: uznesenie vlády SR č. 398/2017 zo 6. septembra 2017
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Žiadosť o skrátenie MPK vyplýva z potreby predložiť materiál na rokovanie vlády ešte pred zahájením všeobecnej rozpravy nasledujúceho (73.) Valného zhromaždenia OSN. Považujeme tiež za dôležité, aby vláda materiál prerokovala za prítomnosti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktorý zastával funkciu predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN, ktorého sa informácia týka.
Posledná zmena: 13.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/645
Dátum začiatku MPK: 06.09.2018
Dátum konca MPK: 12.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.09.2018
Ukončenie štádia: 06.09.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.09.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.09.2018
Ukončenie štádia: 13.09.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)