LP/2018/64 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení a o fľaši ako odmernej nádobe
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 2018/300/000544/00242
Podnet: § 59 písm. m) zákona č. .../2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/64
Dátum začiatku MPK: 07.02.2018
Dátum konca MPK: 27.02.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.02.2018
Ukončenie štádia: 07.02.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.02.2018
Ukončenie štádia: 27.02.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.02.2018
Ukončenie štádia: 07.03.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.03.2018
Ukončenie štádia: 12.03.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)