LP/2018/637 Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 5060/100-2018
Podnet: podľa § 6 ods. 5 a § 31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z o Eximbanke SR v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Zodpovedný predkladateľ: Kohútová, Monika, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátený postup – 5 pracovných dní, na základe § 31, ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predkladá EXIMBANKA SR návrh svojho rozpočtu na schválenie NR SR v termínoch ustanovených na predkladanie štátneho rozpočtu.
Posledná zmena: 28.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/637
Dátum začiatku MPK: 20.09.2018
Dátum konca MPK: 26.09.2018
Dátum ukončenia procesu: 28.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.09.2018
Ukončenie štádia: 19.09.2018
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.09.2018
Ukončenie štádia: 26.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.09.2018
Ukončenie štádia: 28.09.2018
Vlastník aktivity: VER (Verejnosť)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.09.2018
Ukončenie štádia: 28.09.2018
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 09.10.2018
Ukončenie štádia: 09.10.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.09.2018
Ukončenie štádia: 09.10.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 09.10.2018
Ukončenie štádia: 28.12.2018
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)