LP/2018/635 Modifikácia Programu spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko - navýšenie alokácie programu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MPRV-2018-1634/4023-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu časovej tiesne (modifikovaný program musí byť schválený vládou SR a Ministerstvom investícií a rozvoja Poľskej republiky – riadiaci orgán – predložený na schválenie Európskej komisii v septembri 2018) sa predmetný materiál predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie v skrátenej lehote. Uvedené zmeny nemajú vplyv na aktivity programu, obsahové ani legislatívne ustanovenia. Zvýšenie alokácie bude mať vplyv na zvýšenie niektorých ukazovateľov a u projektových partnerov zo SR na zvýšené nároky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 21.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/635
Dátum začiatku MPK: 04.09.2018
Dátum konca MPK: 10.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.09.2018
Ukončenie štádia: 04.09.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.09.2018
Ukončenie štádia: 10.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.09.2018
Ukončenie štádia: 21.09.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)