LP/2018/631 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Ochrana spotrebiteľa
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 20803/2018-3030-45061
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/631
Dátum začiatku MPK: 31.08.2018
Dátum konca MPK: 13.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.08.2018
Ukončenie štádia: 31.08.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.08.2018
Ukončenie štádia: 13.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)