LP/2018/62 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 1 Odporúčame upraviť nadpis ustanovenia nasledovne: „Náležitosti programu centra a náležitosti špecializovaného programu centra“. Ide o zosúladenie nadpisu s textom § 97 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 2 Odporúčame upraviť nadpis ustanovenia nasledovne: „Náležitosti resocializačného programu“. Ide o zosúladenie nadpisu s textom § 97 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K nadpisu nad § 4 Odporúčame z nadpisu vypustiť slovo „odborných“. Podľa § 46 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v centre vykonávajú opatrenia pobytovou formou zamestnanci centra, nie odborní zamestnanci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 3 Odporúčame upraviť nadpis ustanovenia nasledovne: „Náležitosti programu supervízie“. Ide o zosúladenie nadpisu s textom § 97 písm. t) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 30 V nadpise navrhovaného ustanovenia odporúčame slová „o vedení“ nahradiť slovom „vedenia“. Ide o legislatívno-technickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 27 V nadpise navrhovaného ustanovenia odporúčame vypustiť slovo „pobytových“. Ide o legislatívno-technickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Príloha č. 3, Príloha č. 4, Príloha č. 5 vyhlášky Sme toho názoru, že pri vyhlásení žiadateľa o tom, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú úplné a správne a že osobné údaje osôb uvedené v žiadosti a prílohách na účely ich ďalšieho spracovania v súvislosti s konaním vo veci akreditácie sú uvedené s ich súhlasom, je vhodné uviesť odkaz na príslušnú právnu úpravu súhlasu so spracúvaním osobných údajov ako právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia ES 2016/679 / § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. Odôvodnenie: Predmetom úpravy Nariadenia ES 2016/679, vzťahujúceho sa na činnosti spadajúce pod právo EÚ, s poukazom na čl. 2 ods. 2 písm. a) Nariadenia ES 2016/679 a predmetom úpravy zákona č. 18/2018 Z. z. je ochrana práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov a upravujú tiež práva, povinnosti a zodpovednosť subjektov pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb, vrátane splnenia podmienok pre platné udelenie súhlasu v zmysle čl. 7 Nariadenia ES 2016/679/ § 14 zákona č. 18/2018 Z. z., alebo informačnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia ES 2016/679 / § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. Považujeme preto za potrebné, aby bol pri predmetnom vyhlásení žiadateľa uvedený legislatívny odkaz na príslušnú právnu úpravu ochrany osobných údajov, teda že súhlas je udelený podľa Nariadenia ES 2016/679 / zákona č. 18/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Príloha č. 3, Príloha č. 4 vyhlášky Odporúčame pojem zodpovedná osoba v žiadosti o udelenie /o predĺženie/o zmenu akreditácie nahradiť pojmom zodpovedný zástupca tak, ako tento pojem používa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Z pohľadu ochrany osobných údajov je inštitút zodpovednej osoby upravený v čl. 37 a nasl. Nariadenia ES 2016/679 / § 44 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je osobou, ktorá je nápomocná prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v oblasti ochrany osobných údajov, monitoruje súlad s príslušnou právnou úpravou ochrany osobných údajov, plní úlohy kontaktného miesta pre úrad a ďalšie úlohy, ktorými bola poverená. V záujme predídenia možnej zámeny odporúčame zvážiť použitie pojmu zodpovedná osoba pre účely konania vo veci akreditácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Príloha č. 3, Príloha č. 4, Príloha č. 5 vyhlášky Pri vyhlásení žiadateľa o tom, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú úplné a správne a že osobné údaje osôb uvedené v žiadosti a prílohách na účely ich ďalšieho spracovania v súvislosti s konaním vo veci akreditácie sú uvedené s ich súhlasom odporúčame nahradiť Vami navrhovaný pojem ,,spracovania“ slovom ,,spracúvania“. Odôvodnenie: Pojem spracúvanie osobných údajov je zaužívané v právnej terminológii v predmetnej oblasti už od existencie a platnosti prvého zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch) v Slovenskej republike a v kontexte čl. 6 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky je potrebné v zákonoch uvádzať pojmy, ktoré sú v právnom poriadku Slovenskej republiky ustálené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Príloha č. 3 vyhlášky Navrhujeme, v žiadosti o udelenie /o predĺženie/o zmenu akreditácie v časti uvedenia osôb, ktoré žiadateľ zamestnáva doplniť slovo ,,vykonávať“. Legislatívno- technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 5 Odporúčame upraviť nadpis ustanovenia nasledovne: „Počet zamestnancov a profesijná štruktúra zamestnancov v odbornom tíme centra“. Ide o zosúladenie nadpisu s textom § 97 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň odporúčame v odsekoch 1 a 2 vypustiť slovo „odborní“, a to pre jeho nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 7 V nadpise navrhovaného ustanovenia odporúčame slová „v centre“ nahradiť slovom „centra“. Ide o legislatívno-technickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 12 V nadpise nad § 12 a v odsekoch 1 až 3 odporúčame vypustiť slovo „písomného“. Ide o zosúladenie s § 97 písm. f) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V odseku 3 písm. f) odporúčame za slová „sociálnej kurately“ vložiť čiarku a slovo „ktorý“ a v prvom bode vypustiť slovo „ktorý“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 8 Odporúčame upraviť nadpis nad § 8 nasledovne: „Podrobnosti o poskytovaní stravovania v centre, výške dennej stravnej jednotky a podrobnosti o osobnom vybavení detí a úschove cenných vecí v centre“. Ide o zosúladenie nadpisu s textom § 97 písm. e) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň odporúčame v odseku 1 písm. a) až e) vypustiť slovo „vrátane“. Ide o nadbytočný údaj. V odseku 3 odporúčame vypustiť slová „a štátnych sviatkov“. Z dôvodovej správy nevyplývajú žiadne dôvody, pre ktoré sa navrhuje, na rozdiel od platnej právnej úpravy, vypustiť zvýšenie výdavkov na potraviny a suroviny počas nedieľ a štátnych sviatkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 24 Odporúčame nad § 24 vložiť nadpis „Podrobnosti o žiadosti o udelenie akreditácie, predĺženie platnosti akreditácie, zmenu akreditácie a podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti a ďalšie podrobnosti o akreditácii“. Ide o zosúladenie nadpisu s textom § 97 písm. p) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasne v odseku 1 odporúčame za slovo „predĺženie“ vložiť slovo „platnosti“. Ide o legislatívno-technickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 14 Odporúčame navrhované ustanovenie doplniť nadpisom v znení: „Počet detí a plnoletých fyzických osôb v skupine“. Ide o naviazanie na ustanovenie § 97 písm. h) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 22 V nadpise navrhovaného ustanovenia odporúčame nahradiť slovo „duševnej“ slovom „psychickej“. Ide o zosúladenie s textom § 97 písm. n) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail