LP/2018/62 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 7245/2018-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/62
Dátum začiatku MPK: 08.02.2018
Dátum konca MPK: 28.02.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.02.2018
Ukončenie štádia: 08.02.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.02.2018
Ukončenie štádia: 28.02.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.03.2018
Ukončenie štádia: 13.03.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre občianske právo, obchodné právo a trestné právo pri MSSR (Pracovná komisia pre občianske právo, obchodné právo a trestné právo pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky)