LP/2018/612 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) 5. novelizačný bod - § 12a ods. 2 Navrhujeme na začiatku § 12a ods. 2 slovo „obsahuje“ nahradiť výrazom „umožňuje určiť“. V § 12a ods. 2 písm. c) navrhujeme vypustiť všetky tri výskyty slova „adresy“. Navrhujeme upraviť začiatok § 12a ods. 2 písm. e) nasledovne: „e) údaje o faktúre, čísle objednávky a o platbách všetkých odberateľov...“ Odôvodnenie: Navrhnutá zmena zbližuje znenie odseku s čl. 15 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2014/40/EÚ o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov (ďalej len „TPD2“). Slová „umožňuje určiť“ jednoznačnejšie pomenúvajú fakt, že nie všetky požadované informácie musia byť priamo súčasťou identifikátora. Zároveň sa tým odstraňuje rozpor s navrhnutým odsekom 3, ktorý hovorí o prepájaní identifikátora na systém registrov, ktorý požadované informácie obsahuje. Navrhnutá úprava písmena e) je len gramatická zmena v nadväznosti na vyššie uvedené. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) 5. novelizačný bod - § 12a ods. 4 Navrhujeme nahradiť slová „pre Slovenskú republiku“ slovami „v Slovenskej republike“. Na koniec odseku žiadame doplniť vetu: „Spotrebiteľské balenia tabakových výrokov vyrobené na území únie, sú označené jedinečným identifikátorom vydaným v členskom štáte ich výroby.“ Odôvodnenie: Ide o spresnenie v záujme jednoznačnejšie vyjadriť úmysel autora zákona – stanoviť vydavateľa jedinečných identifikátorov v SR bez toho, aby sa spochybnil princíp vzájomného uznávania jedinečných identifikátorov vydaných v iných členských štátoch EÚ pre produkty určené na uvedenie na tuzemský trh. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) 5. novelizačný bod - § 12a ods. 11 Na záver odseku navrhujeme doplniť vetu: „Colný úrad zároveň poskytuje hospodárskym subjektom súčinnosť pri identifikácii zdrojov nezrovnalostí v evidencii podľa ods. 7.“ Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že len štátne orgány majú prístup do systému registrov, je nevyhnutná ich spolupráca pri dohľadávaní subjektu zodpovedného za prípadné chyby v evidencii pohybu tovarov – napríklad pri nesúlade jedinečného identifikátora súhrnného obalu s jedinečnými identifikátormi spotrebiteľských balení dodaných v tomto obale. Takáto spolupráca je nevyhnutná aj pri bežných či mimoriadnych inventúrach, napríklad po vlámaní do skladu alebo živelnej pohrome. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) 5. novelizačný bod - § 12a ods. 9 písm. b) Navrhujeme nahradiť slová „zabezpečiť na vlastné náklady“ slovami „pokryť náklady na“. Odôvodnenie: Výrobca a dovozca nemá zabezpečenie externého auditu plne pod svojou kontrolou, keďže nominácia audítora podlieha schváleniu zo strany Európskej komisie. Preto navrhujeme zabezpečenie auditu vyňať spomedzi vymenovaných povinností a ponechať povinnosť hradiť náklady na audit. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) 5. novelizačný bod - § 12a ods. 5 Navrhujeme na začiatok odseku doplniť vetu: „Jedinečný identifikátor sa vydáva a doručuje spravidla elektronicky“. V nasledujúcej vete navrhujeme slová „vo forme nálepky“ nahradiť slovami „na nálepke“. Odôvodnenie: Ide o spresnenie – explicitné pomenovanie preferovanej formy vydávania jedinečných identifikátorov, pričom nálepka je pomenovaná ako alternatívny nosič identifikátora. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) 5. novelizačný bod - § 12a ods. 8 Navrhujeme nahradiť slová „je povinný uchovávať“ slovami „je povinný zabezpečiť uchovávanie“. Odôvodnenie: Uchovávanie nerealizuje priamo výrobca, dovozca a distribútor, ale primárny register, resp. jeho prevádzkovateľ. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) 13. novelizačný bod - § 21a V odseku 1 navrhujeme formuláciu „žuvací tabak a spotrebiteľské balenie šnupavého tabaku“ nahradiť slovami „iné tabakové výrobky ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet“. Odseky 2 a 3 navrhujeme preformulovať nasledovne: „(2) Cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyrobené v EÚ alebo dovezené na územie EÚ pred 20. májom 2019 možno uvádzať na trh do 20. mája 2020. (3) Tabakové výrobky iné než cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré boli vyrobené v EÚ alebo dovezené na územie EÚ pred 20. májom 2024, možno uvádzať na trh do 20. mája 2026.“ Za odsek 3 navrhujeme doplniť odsek 4, ktorý znie: „(4) Zákaz ustanovený v § 12a ods. 10 a správny delikt definovaný v § 20 ods. 5 sa v prípade cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet uplatňuje od 21. mája 2020 a v prípade tabakových výrobkov iných než cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet od 21. mája 2026.“ Odôvodnenie: Ide o zosúladenie so smernicou TPD2, ktorá povinnosti z čl. 15 definuje pre všetky tabakové výrobky. Explicitné vymenovanie cigariet, tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet, žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku vyníma spod regulácie ostatné kategórie tabakových výrobkov, napríklad cigary. Navrhnuté úpravy časových údajov („20. mája“ namiesto „19. mája“ a „2026“ namiesto „2025“) zosúlaďujú návrh s článkom 37 Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2018/574 o technických normách pre vytvorenie a prevádzku systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky. Navrhnutý odsek 4 v súlade s prechodnými obdobiami v odsekoch 2 a 3 posúva účinnosť zákazu v §12a ods. 10, čím explicitne držbu neoznačených tabakových výrobkov v prechodnom období považuje za konformnú so zákonom. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) 5. novelizačný bod - § 12a ods. 13 a k čl. II Navrhujeme spresniť odsek 13 v § 12a doplnením slov „štruktúru jedinečného identifikátora“. Zároveň navrhujeme vypustiť celý odsek z 5. novelizačného bodu a zaradiť ho do samostatného novelizačného bodu 14 nasledovne: „14. V § 12a sa vkladá za odsek 12 nový odsek 13, ktorý znie: (13) Náležitosti jedinečného identifikátora, štruktúru jedinečného identifikátora, spôsob vyhotovenia jedinečného identifikátora a cenu jedinečného identifikátora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky najneskôr do 1. januára 2019.“ Zároveň navrhujeme na záver článku II pred bodku doplniť slová: „a čl. I bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia“. Odôvodnenie: Čl. II odkladá účinnosť 5. novelizačného bodu na 20. mája 2019. Keby povinnosť stanoviť náležitosti jedinečného identifikátora pre Ministerstvo financií SR zostala zahrnutá v tomto bode, daný vykonávací predpis by mohol byť vydaný až po 20. máji 2019. Navrhnuté znenie túto povinnosť časovo posúva do legisvakačnej lehoty medzi platnosťou a účinnosťou ostatných ustanovení § 12a. To prispeje k predvídateľnosti právneho prostredia a umožní dotknutým subjektom lepšie sa pripraviť na nové povinnosti vyplývajúce zo zákona. Takýto postup je v súlade s odporúčaniami Rady OECD pre regulačnú politiku a vládnutie. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bod 12 3. V bode 12 odporúčame úvodnú vetu uviesť takto: „V § 20 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:“ a odsek 9 dať do úvodzoviek. V odseku 9 za číslovky „100“ a „10 000“ vložiť slovo „eur“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bod 13 4. V bode 13 odporúčame nadpis v § 21a uviesť takto: „Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bod 11 2. V bode 11 ods. 4 navrhujeme za slovo „alebo“ vložiť slovo „ods.“ a odsek 5 ukončiť úvodzovkami a bodkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bod 5 1. V bode 5 úvodnej vete navrhujeme slovo „nadpisu“ nahradiť slovom „nadpisov“ a v ods. 2 písm. c) za slovo „vyrobil“ vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ZO SR (Zväz obchodu SR) k 5. novelizačnému bodu - § 12a ods. 2 Navrhujeme na začiatku § 12a ods. 2 slovo „obsahuje“ nahradiť výrazom „umožňuje určiť“. V § 12a ods. 2 písm. c) navrhujeme vypustiť všetky tri výskyty slova „adresy“. Navrhujeme upraviť začiatok § 12a ods. 2 písm. e) nasledovne: „e) údaje o faktúre, čísle objednávky a o platbách všetkých odberateľov...“ Odôvodnenie: Navrhnutá zmena zbližuje znenie odseku s čl. 15 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2014/40/EÚ o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov (ďalej len „TPD2“). Slová „umožňuje určiť“ jednoznačnejšie pomenúvajú fakt, že nie všetky požadované informácie musia byť priamo súčasťou identifikátora. Zároveň sa tým odstraňuje rozpor s navrhnutým odsekom 3, ktorý hovorí o prepájaní identifikátora na systém registrov, ktorý požadované informácie obsahuje. Navrhnutá úprava písmena e) je len gramatická zmena v nadväznosti na vyššie uvedené. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ZO SR (Zväz obchodu SR) k 5. novelizačnému bodu - § 12a ods. 4 Navrhujeme nahradiť slová „pre Slovenskú republiku“ slovami „v Slovenskej republike“. Na koniec odseku žiadame doplniť vetu: „Spotrebiteľské balenia tabakových výrokov vyrobené na území únie, sú označené jedinečným identifikátorom vydaným v členskom štáte ich výroby.“ Odôvodnenie: Ide o spresnenie v záujme jednoznačnejšie vyjadriť úmysel autora zákona – stanoviť vydavateľa jedinečných identifikátorov v SR bez toho, aby sa spochybnil princíp vzájomného uznávania jedinečných identifikátorov vydaných v iných členských štátoch EÚ pre produkty určené na uvedenie na tuzemský trh. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) 5. novelizačný bod - § 12b Na konci odseku 1 navrhujeme odkaz 5e nahradiť odkazom 5 a úplne zrušiť navrhnutý odkaz 5e. Slová „Poznámky pod čiarou k odkazom 5d a 5e znejú“ opraviť na „Poznámka pod čiarou k odkazu 5f znie“. Odôvodnenie: Oprava preklepu a odstránenie redundancie: navrhovaný odkaz 5e je totožný s odkazom 5, ktorý už v zákone 89/2016 Z. z. zadefinovaný je. (Nový odkaz 5e sme navrhli v zásadnej pripomienke č. 6.) Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) 12. novelizačný bod - § 20 ods. 9 Slovo „uloží“ navrhujeme nahradiť slovami „môže uložiť“. Odôvodnenie: Umožňuje colnému úradu voľnejšie prihliadnuť na závažnosť, úmysel a spoločenskú nebezpečnosť správneho deliktu, najmä v prípadoch neúmyselného prvého pochybenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) 5. novelizačný bod - § 12a ods. 11 Navrhujeme vypustiť slová „a autentifikáciu“. Odôvodnenie: Považujeme v kontexte § 12a za nadbytočné, keďže autentifikáciu zabezpečuje bezpečnostný prvok podľa § 12b (kontrolná známka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) 12. novelizačný bod - § 20 ods. 9 Za vyčíslenia pokút doplniť označenie meny „eur“. Odôvodnenie: Oprava chyby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ZO SR (Zväz obchodu SR) k 13. novelizačnému bodu - § 21a V odseku 1 navrhujeme formuláciu „žuvací tabak a spotrebiteľské balenie šnupavého tabaku“ nahradiť slovami „iné tabakové výrobky ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet“. Odseky 2 a 3 navrhujeme preformulovať nasledovne: „(2) Cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyrobené v EÚ alebo dovezené na územie EÚ pred 20. májom 2019 možno uvádzať na trh do 20. mája 2020. (3) Tabakové výrobky iné než cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré boli vyrobené v EÚ alebo dovezené na územie EÚ pred 20. májom 2024, možno uvádzať na trh do 20. mája 2026.“ Za odsek 3 navrhujeme doplniť odsek 4, ktorý znie: „(4) Zákaz ustanovený v § 12a ods. 10 a správny delikt definovaný v § 20 ods. 5 sa v prípade cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet uplatňuje od 21. mája 2020 a v prípade tabakových výrobkov iných než cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet od 21. mája 2026.“ Odôvodnenie: Ide o zosúladenie so smernicou TPD2, ktorá povinnosti z čl. 15 definuje pre všetky tabakové výrobky. Explicitné vymenovanie cigariet, tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet, žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku vyníma spod regulácie ostatné kategórie tabakových výrobkov, napríklad cigary. Navrhnuté úpravy časových údajov („20. mája“ namiesto „19. mája“ a „2026“ namiesto „2025“) zosúlaďujú návrh s článkom 37 Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2018/574 o technických normách pre vytvorenie a prevádzku systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky. Navrhnutý odsek 4 v súlade s prechodnými obdobiami v odsekoch 2 a 3 posúva účinnosť zákazu v §12a ods. 10, čím explicitne držbu neoznačených tabakových výrobkov v prechodnom období považuje za konformnú so zákonom. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail