LP/2018/597 Riadne predbežné stanovisko k Návrhu nariadenia o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 19413/2018
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu urýchlenia schvaľovacieho procesu predkladaného materiálu žiadame o skrátené MPK v lehote 7 dní.
Posledná zmena: 03.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/597
Dátum začiatku MPK: 17.08.2018
Dátum konca MPK: 27.08.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia: 16.08.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 27.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.08.2018
Ukončenie štádia: 03.09.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)