LP/2018/59 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby, výška paušálnej úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, výška úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a v ambulancii doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi zubno-lekárskej pohotovostnej služby a o výške paušálnej úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulanci
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: S03081-2018-OL
Podnet: § 8 ods. 6 a 9 zákona č. 581/20004 Z. z. o zdravotných poisťovniach
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/59
Dátum začiatku MPK: 05.02.2018
Dátum konca MPK: 23.02.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.02.2018
Ukončenie štádia: 05.02.2018
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 05.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 05.02.2018
Ukončenie štádia: 23.02.2018