LP/2018/588 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 066889/2018-OSNO-0103766
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Žiadosť o skrátenie MPK je odôvodnená potrebou čo najskoršieho zaradenia materiálu na rokovanie vlády, aby po jeho schválení mohli byť v požadovaných termínoch (vyplývajúcich tak z materiálu ako aj procedurálnych pravidiel OSN) vystavené poverovacie listiny pre delegáciu a zabezpečené (v NY) všetky potrebné logistické a procedurálne náležitosti spojené s účasťou delegácie SR na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.
Posledná zmena: 23.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/588
Dátum začiatku MPK: 10.08.2018
Dátum konca MPK: 16.08.2018
Dátum ukončenia procesu: 23.08.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.08.2018
Ukončenie štádia: 10.08.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.08.2018
Ukončenie štádia: 16.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 17.08.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 17.08.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 23.08.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)