LP/2018/583 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie EÚ 2018/...a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 16255/2018/OZEUMV/54071-M
Podnet: Uznesenie vlády 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/583
Dátum začiatku MPK: 10.08.2018
Dátum konca MPK: 23.08.2018
Dátum ukončenia procesu: 10.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.08.2018
Ukončenie štádia: 09.08.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.08.2018
Ukončenie štádia: 23.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.08.2018
Ukončenie štádia: 10.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.10.2018
Ukončenie štádia: 10.10.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 10.10.2018
Ukončenie štádia: 10.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)