LP/2018/575 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/13414/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/13414/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
Legislatívna oblasť: Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/13414/2018-74
Podnet: Plán práce na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/575
Dátum začiatku MPK: 13.08.2018
Dátum konca MPK: 03.09.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.08.2018
Ukončenie štádia: 13.08.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.08.2018
Ukončenie štádia: 03.09.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.09.2018
Ukončenie štádia: 04.09.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.09.2018
Ukončenie štádia: 17.09.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.09.2018
Ukončenie štádia: 17.09.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.09.2018
Ukončenie štádia: 17.09.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 17.09.2018
Ukončenie štádia: 17.09.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 17.09.2018
Ukončenie štádia: 26.09.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.09.2018
Ukončenie štádia: