LP/2018/573 Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: LPO - 7782/2018
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Frindrichová, Mária, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Medzirezortné pripomienkové konanie je realizované skráteným postupom z dôvodu potreby zabezpečenia legislatívneho procesu tak, aby vyhláška nadobudla účinnosť 1. októbra 2018, rovnako ako zákon č. 212/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý vyhláška vykonáva.
Posledná zmena: 09.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/573
Dátum začiatku MPK: 08.08.2018
Dátum konca MPK: 21.08.2018
Dátum ukončenia procesu: 09.10.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.08.2018
Ukončenie štádia: 08.08.2018
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.08.2018
Ukončenie štádia: 21.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.08.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 09.10.2018
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 09.10.2018
Ukončenie štádia: 09.10.2018
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)