LP/2018/561 Návrh Koncepcie činnosti Centra právnej pomoci na roky 2018-2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 44008/2018/130
Podnet: § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení zákona č. 332/2011 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/561
Dátum začiatku MPK: 07.09.2018
Dátum konca MPK: 20.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.08.2018
Ukončenie štádia: 07.09.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.09.2018
Ukončenie štádia: 20.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)