LP/2018/558 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ........... č. 07045-xx/2018-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ........... č. 07045-xx/2018-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Zároveň žiadam vzhľadom na to, že v a) doložke vplyvov bode 5 sa uvádza potreba zvýšiť ceny transfúznych liekov o 5 %, uviesť presný spôsob výpočtu navýšenia práve o 5 %, z ktorého bude zrejmé, prečo nejde o menej alebo o viac ako 5 %, b) analýze vplyvov sa uvádza suma výdavkov verejnej správy na roky 2018 až 2020, uviesť presný výpočet každej sumy, c) analýze vplyvov sa uvádza suma príjmov verejnej správy (poskytovateľov zdravotnej starostlivosti) za roky 2018 až 2020, uviesť presný výpočet každej sumy a pritom zohľadniť, že ca) príjem verejných poskytovateľov je v súčasnosti rátaný ako 85 % podiel výdavkov verejnej správy, čo je podiel počtu verejných poskytovateľov z celkového počtu poskytovateľov; je potrebné rozdeliť výdavky podľa podielu poskytovateľov na nákladoch, nie podľa podielu ich počtu, cb) príjmy verejných poskytovateľov nezohľadňujú zvýšené náklady poskytovateľov pri transfúznych liekoch; je potrebné prepočítať čistý príjem poskytovateľov zdravotnej starostlivosti po odpočítaní ich nákladov. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.8.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Z doložky vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) vyplýva pozitívny vplyv a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý bude rozpočtovo zabezpečený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) bode 2.1 tabuľke č. 1 riadku Financovanie zabezpečené v rozpočte sa uvádza saldo príjmov a výdavkov, správne by sa malo uvádzať financovanie len za oblasť výdavkov. V tejto súvislosti je potrebné jednoznačne uviesť, či celá suma 1 382 000 eur bude v rokoch 2019 až 2021 krytá z rozpočtu verejného zdravotného poistenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.8.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V analýze vplyvov je potrebné zdôvodniť a upraviť pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pretože predpokladané príjmy sú kvantifikované ako daňové príjmy, pričom ide o nedaňové príjmy zdravotníckych zariadení. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.8.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu a) Navrhované ceny transfúznych liekov sú primerané, nakoľko cena práce zdravotníckych pracovníkov spracujúcich krv je vyššia. stará cena nová cena Erytrocyty bez buffy coutu resuspendované 1 TU 45,00 € 47,27 € zvýšenie cca o 5 % Erytrocyty deleukotizované resuspendované 1 TU 75,52 € 79,30 € zvýšenie cca o 5,5 % Trombocyty z celej krvi poolované deleukotizované 4 TU 266,31€ 279,63€ zvýš. cca o 5 % (uvedené sú tie transfúzne lieky, ktoré nakupuje DONsP) b) Výhrady a pripomienky: Finančne si prilepšia iba Národné transfúzne stanice (NTS), ktoré pripravujú transfúzne lieky. Nemocnice, ktoré nakupujú transfúzne lieky, si finančne pohoršia, nakoľko transfúzne lieky sú preplácané do 5 TU v rámci hospitalizácie (financie ostanú rovnaké a cena transfúznych liekov sa zvýši cca 5 - 6%). V súčasnej dobe pribúda imunizovaných pacientov (pacientov u ktorých treba typovať viac antigénov erytrocytov) aj tu sa zvýši cena len u 1 antigénu o 16,73 € (u takýchto pacientov sa typujú 2-3 a viac antigénov). Z uvedeného vyplýva, že nemocnice budú drahšie nakupovať a od poisťovní nebude zvýšená kompenzácia (do 5 TU). V konečnom dôsledku budú finančne zaťažené iba nemocnice. c) Návrh: Jednať s ÚDZS a poisťovňami - preplácať transfúzne lieky mimo hospitalizácie, vtedy budú nemocnice, NTS a hematologicko - transfúzne oddelenia nemocníc na rovnakej finančnej úrovni. 1 TU = 1 transfúzna jednotka: množstvo prípravku získaného zo 450 ml krvi odobratej do 63 ml konzervačného roztoku Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.8.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.8.2018 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.8.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.8.2018 Detail
ANS (Asociácia nemocníc Slovenska) Opatreniu a) Navrhované ceny transfúznych liekov sú primerané, nakoľko cena práce zdravotníckych pracovníkov spracujúcich krv je vyššia. Erytrocyty bez buffy coutu resuspendované 1 TU stará cena: 45,00 € nová cena: 47,27 € zvýšenie cca o 5 % Erytrocyty deleukotizované resuspendované 1 TU stará cena: 75,52 € nová cena: 79,30 € zvýšenie cca o 5,5 % Trombocyty z celej krvi poolované deleukotizované 4 TU stará cena: 266,31€ nová cena: 279,63€ zvýš. cca o 5 % (uvedené sú tie transfúzne lieky, ktoré nakupuje DONsP) b) Výhrady a pripomienky: Finančne si prilepšia iba Národné transfúzne stanice (NTS), ktoré pripravujú transfúzne lieky. Nemocnice, ktoré nakupujú transfúzne lieky, si finančne pohoršia, nakoľko transfúzne lieky sú preplácané do 5 TU v rámci hospitalizácie (financie ostanú rovnaké a cena transfúznych liekov sa zvýši cca 5 - 6%). V súčasnej dobe pribúda imunizovaných pacientov (pacientov u ktorých treba typovať viac antigénov erytrocytov) aj tu sa zvýši cena len u 1 antigénu o 16,73 € (u takýchto pacientov sa typujú 2-3 a viac antigénov). Z uvedeného vyplýva, že nemocnice budú drahšie nakupovať a od poisťovní nebude zvýšená kompenzácia (do 5 TU). V konečnom dôsledku budú finančne zaťažené iba nemocnice. c) Návrh: Jednať s ÚDZS a poisťovňami - preplácať transfúzne lieky mimo hospitalizácie, vtedy budú nemocnice, NTS a hematologicko - transfúzne oddelenia nemocníc na rovnakej finančnej úrovni. 1 TU = 1 transfúzna jednotka: množstvo prípravku získaného zo 450 ml krvi odobratej do 63 ml konzervačného roztoku Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.8.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K materiálu ako celku Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2018 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) prílohe č. 4 časť A bod 1 Ambulantná zdravotná starostlivosť všeobecná a špecializovaná písm. a): Navrhujeme nasledovné znenie: „Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované na sociálne účely sa ohodnocujú počtom bodov uvedených v časti C - Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty (ďalej len "zoznam výkonov"). Cena bodu za výkon poskytovaný na sociálne účely, s výnimkou výkonu vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, vystavenia potvrdenia o potrebe osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti, vystavenia preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti a vystavenia bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, je 0,046472 eura; cena bodu za výkon vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, vystavenia potvrdenia o potrebe osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti a vystavenia preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti je 0,057094 eura; cena bodu za výkon vystavenia bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, je 0,085641 eura.“ Odôvodnenie: Navýšenie ceny bodov navrhujeme z dôvodu, že výška hodnoty bodov za poskytovanie výkonov na sociálne účely sa naposledy menila v roku 2008 a súčasná cena bodov predovšetkým s ohľadom na rastúce mzdové náklady nie je postačujúca. Zároveň vzhľadom na náročnosť výkonu (odbornú i časovú) navrhujeme výkon vystavenia bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia hradiť osobitnou cenou bodu. Zásadná pripomienka Odoslaná 31.7.2018 Detail