LP/2018/552 Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 156 Odporúčame - v odseku 1 slová "v rozsahu a za týchto podmienok:" nahradiť slovom "pri"; označené slová sú významovo nadbytočné (poukazujeme na obdobnú úpravu v Zákonníku práce), dvojbodka sa na konci úvodných viet v právnych predpisoch nepoužíva a predložka na konci úvodnej vety sa navrhuje z dôvodu legislatívnej úspornosti, - v odseku 5 slová "v rozsahu a za týchto podmienok:" nahradiť slovami "ak ide o", a v nadväznosti na túto pripomienku v písmene a) upraviť pád podstatných mien a v písmene b) na začiatku vypustiť slovo "na". Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 147 Odporúčame vypustiť na konci úvodnej vety slovo "doba", pretože jednotlivé písmená sa majú začínať slovom "doba" alebo "čas", podľa toho, ako je to v právnom poriadku SR vžité (napríklad "čas dovolenky, "doba trvania dočasnej neschopnosti") a tiež z dôvodu, že text v písmene k) nemôže začať spojkou ak na konci úvodnej vety nie je čiarka (toto písmeno môže znieť napríklad: "čas, keď príslušník finančnej správy nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok"). Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 120 ods. 11 Odporúčame - slovo "prípadne" vypustiť pre neurčitosť, - nahradiť vhodne slovné spojenie "stredných zdravotníckych zamestnancov", alebo ho ako pojem definovať na účely zákona, pretože právny poriadok používa pojem "zdravotnícky pracovník" a nepoužíva pojem "zdravotnícky zamestnanec" ani pojem "stredný zdravotnícky zamestnanec". Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 102 ods. 4 písm. e) Odporúčame jasne určiť, že nespôsobilosť sa týka len služobného pomeru podľa návrhu zákona. Uvedený zákon nemôže ustanoviť nespôsobilosť pre štátnu službu podľa zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov, ani pre štátnu službu príslušníkov Policajného zboru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 128 ods. 1 Odporúčame nahradiť významovo nadbytočné slovné spojenie "konaním, ktoré má znaky priestupku 141) (ďalej len "priestupok")" slovom "priestupkom. 141)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 121 ods. 3 Odporúčame číslo 10 nahradiť slovom "desiatich" v súlade s príslušným legislatívno-technickým pokynom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 139 ods. 1 Odporúčame slovné spojenie "ak možno" nahradiť v normatívnom texte zaužívaným slovom "spravidla". Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 138 ods. 2 Odporúčame významovo nadbytočné slovné spojenie "sa ustanovuje na" nahradiť slovom "je". Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 124 ods. 1 Odporúčame na konci úvodnej vety vypustiť slová "a to" pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I § 51 K čl. I § 51 návrhu zákona V § 51 ods. 1 je potrebné vypustiť slovo „peňazí,“. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podľa § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, iba Národná banka Slovenska (NBS) plní v Slovenskej republike funkcie a úlohy národných centier pre falzifikáty a pre analýzu, monitorovanie a archivovanie falšovaných bankoviek a mincí alebo pozmenených bankoviek a mincí, pričom Národná banka Slovenska postupuje podľa slovenských aj eurounijných osobitných predpisov na ochranu proti falšovaniu bankoviek a mincí [napríklad podľa nariadenia Rady (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (Ú. v. ES L 181, 4. 7. 2001; mimoriadne SK vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 04) v platnom znení aj podľa Trestného zákona]. Okrem toho, Národná banka Slovenska v zmysle uvedených predpisov povinne zasiela Európskej centrálnej banke každý nový typ podozrivej sfalšovanej eurobankovky, ktorý zodpovedá kritériám prijatým Európskou centrálnou bankou. To znamená, že výlučne Národná banka Slovenska vykonáva v SR funkciu Národného centra pre analýzu a monitorovanie falzifikátov bankoviek a mincí (NAC – Národné centrum pre analýzy a CNAC – Národné centrum pre analýzu mincí). V rámci plnenia tejto funkcie jednoznačne všetky falzifikáty zadržané na území Slovenskej republiky sú a musia byť analyzované, monitorované a archivované výlučne v Národnej banke Slovenska (teda v slovenskom Národného centra pre analýzu a monitorovanie falzifikátov bankoviek a mincí). Národná banka Slovenska z tohto titulu zároveň poskytuje školenia ohľadom falzifikátov bankoviek a mincí napríklad príslušníkom Policajného zboru, alebo školiteľom zamestnancov bánk. Z uvedených dôvodov je ustanovenie § 51 ods. 1 návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pokiaľ ide o oprávnenie ozbrojených príslušníkov finančnej správy držať, skladovať a používať falzifikáty peňazí na účely výučby, výcviku a skúšok, v rozpore s ustanoveniami § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a aj čl. 4 a čl. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1338/2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu v platnom znení. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I § 120 K čl. I § 120 návrhu zákona V § 120 ods. 3 písm. y) v záujme používania jednotnej terminológie navrhujeme slová „bankového účtu“ nahradiť slovami „účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky“ a zároveň na konci tohto písmena treba doplniť slová „alebo pobočke zahraničnej banky“. V § 120 ods. 11 je potrebné za slová „osôb prizvaných na výkon dohľadu,“ doplniť slová „dozoru,“ a zároveň za slová „osobitného zákona,138) treba doplniť slová „na činnosť odborného poradcu pri výkone nútenej správy podľa osobitných zákonov,139)“. Pritom znenie poznámky pod čiarou k odkazu 138 je potrebné upraviť takto: „ 38) Napríklad § 2 ods. 3, § 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a § 15 až 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, § 20 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, § 20 až 28 č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. Zároveň poznámka pod čiarou k odkazu 139 znie: „139) Napríklad § 54 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 53 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. Zároveň je potrebné v návrhu zákona prečíslovať všetky nasledujúce odkazy vrátane poznámok pod čiarou k týmto odkazom. Tieto pripomienky sú zásadné. Odôvodnenie: Navrhnuté úpravy § 120 ods. 3 a 11 návrhu zákona zohľadňujú aktuálne znenie zákonných ustanovení, ktoré obsahovo súvisia s ustanoveniami § 120 ods. 3 a 11 návrhu zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I § 3 K čl. I § 3 návrhu zákona V § 3 ods. 2 návrhu zákona je potrebné na konci ustanovenia bodku nahradiť bodkočiarkou a doplniť tento text: „týmto nie sú dotknuté pravidlá pre poskytovanie údajov chránených podľa osobitných predpisov.5)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie: „5) Napríklad § 90 ods. 1, § 91 ods. 4 písm. c) a s) a § 92 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Zároveň je potrebné v čl. I návrhu zákona prečíslovať všetky nasledujúce odkazy vrátane a poznámok pod čiarou k týmto odkazom. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Navrhnutým doplnením § 3 ods. 2 návrhu zákona sa explicitne legislatívne zabezpečuje, aby aj v rámci finančnej správy boli rešpektované a dodržiavané pravidlá pre poskytovanie osobitne chránených údajov, napríklad pre poskytovanie údajov chránených ako bankové tajomstvo a pre poskytovanie utajovaných skutočností. Takáto úprava je potrebná a adekvátna už vzhľadom na doterajší rozsah osobitne chránených údajov sprístupňovaných orgánom (útvary) finančnej správy, pričom však potrebnosť takejto úpravy sa ešte zvyšuje napríklad vzhľadom na zamýšľaný aj zverejnený rozsah plošného prelomenia a sprístupňovania bankového tajomstva pre orgány finančnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I § 6 a § 17 K čl. I § 6 návrhu zákona V § 6 ods. 2 je potrebné znenie písmena e) upraviť takto: „e) platobná inštitúcia a pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie,39)“. V poznámkach pod čiarou k odkazom 35 až 39 je potrebné slovo „Napríklad“ vypustiť a pri citácii jednotlivých zákonov treba doplniť konkrétne ustanovenia. Pritom napríklad znenie poznámky pod čiarou k odkazu 35 je potrebné upraviť takto: „35) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. K čl. I § 17 návrhu zákona V § 17 ods. 2 je potrebné ešte doplniť písmeno l) s takýmto znením: „l) služobný pas.“. Odôvodnenie: Do navrhnutého § 17 ods. 2 je potrebné doplniť (začleniť) aj služobný pas medzi doklady, ktoré nesmú byť krycím dokladom, a to vzhľadom na špecifický charakter služobného pasu (ktorý je do značnej miery obdobný charakteru diplomatického pasu) v zmysle ustanovení zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I § 182, 184, 306 K čl. I § 182 návrhu zákona V § 182 ods. 2 navrhujeme slová „Slovenskej republike“ nahradiť slovami „alebo pobočke zahraničnej banky“. K čl. I § 184 návrhu zákona V § 184 ods. 11 navrhujeme slová „v banke“ nahradiť slovami „v zahraničnej banke alebo v pobočke banky164) umiestnenej mimo územia Slovenskej republiky.“, a to vzhľadom na aktuálne znenie § 5 písm. c) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, Zároveň poznámka pod čiarou k odkazu 164 znie: „164) § 5 písm. c) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. Zároveň je potrebné v návrhu zákona prečíslovať všetky nasledujúce odkazy vrátane a poznámok pod čiarou k týmto odkazom. K čl. I § 306 návrhu zákona V § 306 ods. 5 je v záujme používania správnej odbornej terminológie potrebné archaický a neaktuálny výraz „peňažného ústavu“ nahradiť odborne správnymi slovami „banky alebo pobočky zahraničnej banky“ a zároveň je potrebné archaický a neaktuálny výraz „v peňažnom ústave“ nahradiť odborne správnymi slovami „v banke alebo pobočke zahraničnej banky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I § 117 K čl. I § 117 návrhu zákona V § 117 ods. 2 je potrebné znenie písmena i) zapracovať (začleniť) do písmena h), pričom zároveň je potrebné znenie písmena h) upraviť takto: „h) guvernéra Národnej banky Slovenska, viceguvernéra Národnej banky Slovenska alebo iného člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska,“. Zároveň je potrebné v § 117 ods. 2 návrhu zákona upraviť označenie nasledujúcich písmen. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Navrhnutá úprava § 117 ods. 2 pripravovaného zákona rešpektuje znenie § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a zároveň reflektuje vymedzenie v čl. 2 písm. n) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhuje sa ustanoviť (§ 2), že Finančná správa je sústava orgánov štátnej správy a tvorí ju Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Navrhuje sa ustanoviť, že orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva (§ 2 ods. 1) sú ministerstvo financií a finančná správa. Navrhuje sa ustanoviť, že daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú podriadené Finančnému riaditeľstvu. Navrhuje sa ustanoviť, že Finančné riaditeľstvo alebo alternatívne celá Finančná správa je podriadená ministerstvu financií alebo alternatívne ministrovi financií. Odôvodnenie: Legislatívno-technické pripomienky inšpirované českým zákonom č. 456/2011 Sb. Finanční správě České republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I až XIX Navrhuje sa vyčleniť novelizačné články (Čl. I až XIX) do samostatného zákona. Odôvodnenie: Princípy v úvode zákona majú rovnaké označenie "článok", aké je použité aj pre články na novelizáciu iných právnych predpisov, čo spôsobuje zmätočnosť a nejednoznačnosť celého zákona. Takisto sa prispeje väčšej prehľadnosti takto rozsiahleho zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) všeobecne Navrhuje sa zákone zaviesť pojem "Finančná správa Slovenskej republiky" a pre tento pojem používať legislatívnu skratku "finančná správa". Takisto sa navrhuje upraviť názov zákona na "Zákon o Finančnej správe Slovenskej republiky". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I [§ 39 ods. 2 písm. e)] V § 39 ods. 2 žiadame upraviť znenie písmena e) takto: „e) služobný preukaz príslušníka finančnej správy, služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zboru, služobný preukaz príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru, osobnú identifikačnú kartu profesionálneho vojaka, služobný preukaz príslušníka Vojenského spravodajstva alebo služobný preukaz príslušníka Vojenskej polície,“. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Odôvodnenie: Podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 198/1994 Z. z.“) príslušník preukazuje svoju príslušnosť k Vojenskému spravodajstvu služobným preukazom s evidenčným číslom a ústnym vyhlásením: „Vojenské spravodajstvo“. Vojenské spravodajstvo je podľa § 15 zákona č. 198/1994 Z. z. oprávnené v rozsahu svojej pôsobnosti požadovať od štátnych orgánov, právnických osôb a fyzických osôb poskytnutie pomoci, podkladov a informácií, ktoré môžu prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na plnenie úloh ustanovených zákonom č. 198/1994 Z. z. V rozsahu potrebnom na plnenie úloh ustanovených zákonom má Vojenské spravodajstvo právo na sprístupnenie a poskytnutie informácií a osobných údajov z informačných systémov orgánov verejnej moci; tieto údaje sa poskytujú a sprístupňujú bez súhlasu dotknutej osoby a o ich poskytnutí a sprístupnení sa tieto osoby neinformujú. Orgány verejnej moci sú povinné žiadosti Vojenského spravodajstva o sprístupnenie a poskytnutie informácií a osobných údajov zo svojich informačných systémov vyhovieť. Štátne orgány sú povinné poskytnúť požadovanú pomoc, podklady a informácie Vojenskému spravodajstvu, pokiaľ im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Podľa § 16 zákona č. 198/1994 Z. z. Vojenské spravodajstvo pri plnení úloh ustanovených zákonom č. 198/2004 Z. z. spolupracuje so štátnymi orgánmi, právnickými osobami a fyzickými osobami. Rovnako aj vojenský policajt podľa § 9 ods. 2 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov preukazuje príslušnosť k Vojenskej polícii služobným preukazom príslušníka Vojenskej polície s identifikačným číslom. Vojenská polícia podľa § 37 zákona č. 124/1992 Zb. je oprávnená pri plnení svojich úloh požadovať od štátnych orgánov, vyšších územných celkov, obcí a iných právnických osôb a fyzických osôb podklady a informácie a tieto sú im povinné požadované podklady a informácie poskytnúť, ak im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vojenská polícia pri plnení svojich úloh spolupracuje aj s colnými orgánmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I (§ 41 ods. 5) V § 41 ods. 5 žiadame upraviť druhú vetu takto: „Ak ide o profesionálneho vojaka, ozbrojený príslušník finančnej správy upovedomí jeho veliteľa, a ak ide o osobu, ktorá nie je plnoletá, jej zákonného zástupcu.“. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou žiadame spresniť, že ak zaistenou osobou je profesionálny vojak, ozbrojený príslušník finančnej správy upovedomí o zaistení profesionálneho vojaka jeho veliteľa. Veliteľ podľa § 8 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je profesionálny vojak, ktorý je oprávnený vydávať podriadenému profesionálnemu vojakovi vojenské rozkazy, nariadenia, príkazy a pokyny na vykonávanie štátnej služby alebo v súvislosti s jej výkonom a podľa § 137 zákona č. 281/2015 Z. z má voči podriadenému profesionálnemu vojakovi disciplinárnu právomoc. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.8.2018 Detail