LP/2018/552 Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: