LP/2018/55 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K čl. I bod 22 Odporúčame slová „alebo 4“ nahradiť slovami „ alebo ods. 4“ a slová „alebo 2“ nahradiť slovami „alebo ods. 2“ v súlade s bodom 55 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Podobne odporúčame upraviť celý vlastný materiál napr. bod 47., 67. ... Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K čl. I bod 65 Odporúčame uviesť text „V § 51 ods. 3 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „takíto účastníci konania sú povinní oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K čl. I bod 34 Odporúčame slová „za druhú vetu sa vkladá tretia veta, ktorá znie:“ nahradiť slovami „na konci sa pripája táto veta:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K čl. I bod 55 Odporúčame uviesť uvádzaciu vetu „V § 39 sa odsek 4 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K čl. II úvodná veta Odporúčame za slová „č. 84/2007 Z. z.,“ vložiť slová „zákona č. 517/2007 Z. z.,“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K č. I bod 70 Odporúčame slová „vkladajú slová“ nahradiť slovami „pripájajú tieto slová:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii článku 14 smernice (EÚ) 2015.2436 Článok 14 smernice (EÚ) 2015/2436 ustanovuje v ods. 1 písm. b) ako jeden z dôvodov kedy majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku označenia alebo údaje, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Pre náležitú transpozíciu článku 14 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436 žiadame v navrhovanom § 14 návrhu zabezpečiť aj obmedzenie vzťahujúce sa na označenia alebo údaje, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K Čl. I bodu 9 Žiadame v § 5 ods. 1 písm. i) slová: „vnútroštátnych právnych predpisov“ a „právnych predpisov Európskej únie“ nahradiť slovami: „osobitných predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K analýze sociálnych vplyvov Odporúčame v prílohe č. 4 Analýza sociálnych vplyvov v Metodickom postupe pre analýzu sociálnych vplyvov v poslednom odseku na strane 5 slová „cien rôznych tovarov“ nahradiť slovami „cien vybraných tovarov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K čl. III bod 13 Odporúčame slovo „dopĺňa“ nahradiť slovom „vkladá“ v súlade s bodom 34. 3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K čl. II bod 14 Odporúčame slovo „dopĺňa“ nahradiť slovom „vkladá“ v súlade s bodom 34. 3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K čl. IV bod 20 Odporúčame slovo „dopĺňa“ nahradiť slovom „vkladá“ v súlade s bodom 34. 3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K čl. IV bod 15 Odporúčame slová „druhá veta sa za slová „podľa odseku 4““ nahradiť slovami „sa na konci pripájajú tieto slová:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K čl. I bod 7 Odporúčame slovo "v zmysle" nahradiť slovom "podľa". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I bode 1 § 2 úvodnú vetu zosúladiť s bodom 5.2 prílohy LPV a za slovami „tvar tovaru“ nahradiť slovo „alebo“ čiarkou, v bode 3 vypustiť druhú vetu ako nadbytočnú, v bode 7 nahradiť slová „v zmysle“ slovom „podľa“, v bode 9 § 5 ods. 1 písm. i) nahradiť slová „ustanoveniami iných vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Európskej únie“ slovami „osobitnými predpismi“, v bode 11 § 5 ods. 1 písm. m) nahradiť slová „iným vnútroštátnym právnym predpisom, právnym predpisom Európskej únie“ slovami „osobitnými predpismi“, v poznámke pod čiarou k odkazu 8a doplniť publikačný zdroj nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, v bode 17 vypustiť poslednú vetu ako nadbytočnú, v bode 18 § 7c ods. 5 vložiť za slová „na účely“ slovo „podľa“, v bode 19 § 8 ods. 4 nahradiť slová „pre takéto tovary“ (2x) slovami „pre takýto tovar“, v § 8 ods. 6 vložiť za slovo „tejto“ slovo „ochrannej“, v § 8 ods. 7 úvodnej vete vypustiť slovo „by“, slovo „mohli“ nahradiť slovom „môžu“, slová „by predstavovalo“ nahradiť slovami „môžu predstavovať“ a slová „podľa § 8 ods. 2 a 3“ nahradiť slovami „podľa odsekov 2 a 3“, v poznámke pod čiarou k odkazu 10bc na konci citácie doplniť publikačný zdroj „(Ú. v. EÚ, L 181, 29. 6. 2013)“, v bode 21 § 14 preformulovať odsek 1 tak, aby neobsahoval tzv. plávajúci text za písmenom c), v bode 22 § 14b ods. 1 písm. a) vložiť za slovo „podania“ slovo „prihlášky“, bod 22 § 14b ods. 2 zosúladiť s bodom 62.3 prílohy LPV a citácie článkov nariadenia EÚ uviesť v poznámke pod čiarou s odkazom na osobitný predpis, v bode 31 § 24a ods. 3 až 6 vypustiť odkaz 17 vzhľadom na znenie § 24a ods. 1, v § 24a ods. 6 vypustiť slovo „toho“ (2x) ako nadbytočné, v bode 34 nahradiť slová „sa v prvej vete“ slovami „prvej vete sa“ a za slová „sa vkladá“ vložiť slovo „nová“, v bode 40 § 32a ods. 3 za slovo „alebo“ (2x) vložiť slovo „ods.“, v bode 46 § 37 ods. 2 vložiť za slovo „jedného“ slová „staršieho práva“, v bode 47 nahradiť slová „odseku 3 alebo 7“ slovami „odseku 3 alebo odseku 7“, v bode 50 nahradiť slová „sa v prvej vete za slová“ slovami „prvej vete sa za slovo“, v bode 55 úvodnú vetu zosúladiť s bodom 31 prílohy LPV, v bode 56 § 44 preformulovať odsek 3 tak, aby neobsahoval tzv. plávajúci text za písmenom c), v § 44a nadpise vypustiť slová „kolektívnej ochrannej známky“ vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku, v § 44a ods. 4 vložiť pred slová „do registra“ slová „o používaní“, v bodoch 62 a 66 nahradiť slová „na území Európskeho hospodárskeho priestoru“ slovami „na území zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore“, v bode 67 § 51 ods. 9 za slovo „alebo“ (4x) vložiť slovo „ods.“, v bode 73 vypustiť poslednú vetu ako nadbytočnú, v čl. II bodoch 6 a 10 nahradiť slová „druhá veta“ slovami „druhej vete“, v bodoch 7 a 8 nahradiť slová „prvá veta“ slovami „prvej vete“, v bode 14 úvodnej vete nahradiť slovo „dopĺňa“ slovom „vkladá“, v čl. III bode 6 nahradiť slová „prvá veta“ slovami „prvej vete“, v bode 9 nahradiť slová „druhá veta“ slovami „druhej vete“, v bode 13 úvodnej vete nahradiť slovo „dopĺňa“ slovom „vkladá“, v čl. IV bode 11 nahradiť slová „tretia veta“ slovami „tretej vety“, v bode 12 nahradiť slová „prvá veta“ slovami „prvej vete“, v bode 15 nahradiť slová „druhá veta“ slovami „druhej vete“, v bode 20 úvodnej vete nahradiť slovo „dopĺňa“ slovom „vkladá“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke vybraných vplyvov V bode č. 7 žiadame v súlade s jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov spresniť, či ide o rozšírenie pôsobnosti smernice na subjekty nad rámec minimálnych požiadaviek smernice; navýšeniu požiadaviek smernice; nevyužitiu možnosti výnimky, ktorá by udržala požiadavky na minime; zachovaniu existujúcich národných štandardov, ktoré sú vyššie ako minimálne požiadavky EÚ alebo skoršej implementácii. Bod č. 7 sa vypĺňa v prípade ak predkladateľ označil v doložke vybraných vplyvov v bode 1., že ide o transpozíciu práva EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) je potrebné upraviť bod 2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie; v tabuľkách č. 1 a 4 analýzy vplyvov sú kvantifikované kapitálové výdavky na rok 2018 v sume 284 tis. eur, pričom v bode 2.2.4. je uvedené, že v roku 2018 odhadované výdavky na analytické a vývojové práce, testovanie a publikovanie predstavujú sumu 410 000 eur, čo nie je v súlade s kvantifikáciou uvedenou v tabuľkách č. 1 a 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K Čl. I bodu 56 V § 43 ods. 2 návrhu zákona je ustanovené, že prihlášku kolektívnej známky môže podať aj právnická osoba verejného práva, zo slovného spojenia „právnická osoba verejného práva” nie je zrejmý obsah a aktuálne a navrhované znenie zákona č. 506/2009 Z. z. toto slovné spojenie bližšie nešpecifikuje. Žiadame uviesť, ktoré skupiny subjektov sa považujú za právnické osoby verejného práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K Čl. I bodu 62 V § 49 ods. 1 písm. b) žiadame slová „na území Európskeho hospodárskeho priestoru“ nahradiť slovami „na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“. Obdobné žiadame v § 51 ods. 4 nahradiť slová „na území Európskeho hospodárskeho priestoru“ slovami: „na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Zároveň žiadame v aktuálnom znení zákona č. 506/2009 Z. z. v § 15 ods. 1 nahradiť slová: „ v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor“ slovami: „v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.2.2018 Detail