LP/2018/55 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Hromadné pripomienky


Autor: Dostál, Ondrej
Pripomienka k: Nové body v čl. I
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhuje sa v čl. I doplniť nové body v znení: • V § 5 ods. 1 sa dopĺňa písm. n), ktoré znie: „n) obsahuje symboliku skupín, hnutí a ideológií, ktoré smerujú alebo v minulosti smerovali k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, alebo symboliku, ktorá je s takouto symbolikou zameniteľná.“ • V § 34 ods. 1 sa dopĺňa písm. d), ktoré znie: „d) ochranná známka obsahuje symboliku skupín, hnutí a ideológií, ktoré smerujú alebo v minulosti smerovali k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, alebo symboliku, ktorá je s takouto symbolikou zameniteľná.“ Odôvodnenie: Navrhuje sa znemožniť registráciu ochrannej známky na komunistické a fašistické symboly a symboly ďalších skupín, hnutí a ideológií, ktoré smerujú alebo v minulosti smerovali k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, alebo symboliku, ktorá je s takouto symbolikou zameniteľná. Používanie takejto symboliky je postihnuteľné aj prostriedkami trestného práva. Symboly skupín a hnutí, ktoré smerujú alebo v minulosti smerovali k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, sú podľa § 130 ods. 7 písm. a) Trestného zákona (TZ) extrémistickým materiálom. Trestnými činmi sú výroba extrémistickým materiálov (§ 422a TZ), rozširovanie extrémistickým materiálov (§ 422b TZ) aj prechovávanie extrémistických materiálov (§ 422c TZ). Ďalším trestným činom je prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, ktorého sa dopustí ten, kto „verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb“ (§ 422 ods. 1 TZ), a ten, kto „používa pozmenené zástavy, odznaky, rovnošaty alebo heslá, ktoré vyvolávajú zdanie pravých“ (§ 422 ods. 2 TZ). Vzhľadom na vyššie uvedené by malo byť logické, že na symboliku, ktorej používanie je trestným činom, nemožno zaregistrovať ochrannú známku. Súčasné znenie zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach však explicitne registráciu ochrannej známky na takúto symboliku nevylučuje. Jedným z dôvodov odmietnutia zápisu označenia do registra je podľa § 5 ods. 1 písm. f) rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi. Pre rozpor s verejným poriadkom bola odmietnutá registrácia ochrannej známky na symboly politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko obsahujúce dvojkríž pripomínajúci dvojkríž Hlinkovej gardy. Komunistickej strane Slovenska však v minulosti bola zaregistrovaná ochranná známka na ich symboly s päťcípou hviezdou, kosákom a kladivom, ktoré používal ako svoje symboly komunistický režim. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje do § 5 ods. 1 doplniť nový dôvod odmietnutia zápisu označenia do ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky spočívajúci v tom, že označenie obsahuje komunistickú alebo fašistickú symboliku alebo symboliku podobného hnutia, skupiny alebo ideológie. Ďalej sa navrhuje prítomnosť takejto symboliky doplniť aj medzi dôvody na zrušenie ochrannej známky (§ 34 ods. 1). Zákon síce v § 35 ods. 1 ukladá Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vyhlásiť ochrannú známku za neplatnú, ak zistí, že „neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu“, ale keďže komunistická symbolika nebola dosiaľ explicitným dôvodom na odmietnutie registrácie ochrannej známky, nemožno uvedeným postupom vyhlásiť registrovanú ochrannú známku na komunistické symboly za neplatnú. Preto sa navrhuje, aby bolo možné ochrannú známku z uvedeného dôvodu zrušiť. Ondrej Dostál, poslanec NR SR, predseda Občianske konzervatívnej strany (OKS) Beskydská 8, 811 05, Bratislava, ondrejdostal @ institute.sk