LP/2018/546 Zákon z .../2018,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
z .../2018,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I K čl. I bodu 4 V bode 4, § 6 ods. 1 písm. ab) je potrebné slovo „zdravotnícky“ nahradiť slovom „zdravotníckym“. K čl. I bodu 9 1. V bode 9, § 6aa ods. 4 tretej vete je potrebné za slovo „ulica“ vložiť čiarku a štvrtej vete slovo „darca“ nahradiť slovom „darcu“. 2. V bode 9, § 6aa ods. 7 druhej vete je potrebné za slovo „Informácia“ vložiť slovo „podľa“ a tretej vete za slovo „viac“ vložiť čiarku. 3. V bode 9, § 6aa ods. 8 písm. a) je potrebné za slovo „ulica“ vložiť čiarku a za slovami „zdravotného výkonu,“ čiarku vypustiť. 4. V bode 9, § 6aa ods. 11 písm. b) navrhujeme číslo „10“ nahradiť slovom „desať“, slovo „od kedy“ nahradiť slovom „odkedy“ a písm. d) vypustiť slová „zdravotným poisťovniam“. 5. V bode 9, § 6aa ods. 13 prvej vete a siedmej vete je potrebné za slovo „starostlivosť“ vložiť čiarku. 6. V bode 9, § 6aa ods. 17 písm. b) je potrebné za slovo „únie“ vložiť čiarku. 7. V bode 9, § 6aa ods. 19 je potrebné za slovo „výške“ vložiť čiarku. 8. V bode 9, § 6aa ods. 21 je potrebné vypustiť slová „a d)“ a číslo „19“ nahradiť číslom „20“ z dôvodu, že technické rezervy zdravotná poisťovňa podľa návrhu vytvára podľa odseku 20. K čl. I bodu 13 V bode 13 odporúčame navrhovaný odkaz 29ab nad slovom „rozpočtu,“ nahradiť existujúcim (a svojím obsahom identickým) odkazom 30 a v nadväznosti na to znenie poznámky pod čiarou k odkazu 29ab vypustiť. Alternatívne odporúčame navrhovaný odkaz 29ab ponechať a znenie poznámky pod čiarou k tomuto odkazu preformulovať tak, aby obsahovalo konkrétne ustanovenie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K čl. I bodom 18 a 19 Doterajšie body 18 a 19 je potrebné prečíslovať na body 17 a 18 a bod 17 je potrebné prečíslovať na bod 19 z dôvodu správnej postupnosti novelizačných bodov. K čl. I bodu 19 V bode 19 odporúčame slová „výšku paušálnej úhrady“ nahradiť slovami „a výšku paušálnej úhrady“. K čl. I bodu 21 1. V bode 21 v texte poznámky pod čiarou k odkazu 35ca je potrebné pri taxatívnom výpočte citácie právnych predpisov uviesť pod sebou a citáciu právne záväzného aktu Európskej únie dať do súladu s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. 2. V bode 21 v texte poznámky pod čiarou k odkazu 35cb je potrebné slová „o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahradiť slovami „v znení zákona č. 356/2016 Z. z.“. 3. V bode 21 v texte poznámky pod čiarou k odkazu 35cc je potrebné pri demonštratívnom výpočte citácie právnych predpisov uviesť v chronologickom poradí. 4. V bode 21 je súčasne potrebné doplniť informáciu o potrebe vypustenia poznámok pod čiarou k odkazom 35cd a 35ce. K čl. I bodu 35 V bode 35 odporúčame novelizovať odkaz na § 20b ods. 1 písm. n), keďže predmetom úpravy navrhovaného znenia § 20b ods. 1 písm. n) nie sú školenia odborne spôsobilých osôb pre klasifikačný systém. K čl. I bodu 36 1. V bode 36, § 20ca ods. 2 odporúčame za slová „čísla účtu“ vložiť slovo „(IBAN)“ a za slovo „banky“ vložiť slovo „(BIC)“. 2. V bode 36, § 20ca odporúčame doplniť zmenu znenia poznámky pod čiarou k odkazu 41f, konkrétne nahradiť citáciu „Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ citáciou „Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ vzhľadom na to, že právny predpis, na ktorý doterajší odkaz 41f odkazuje, sa medzičasom nahradil novým právnym predpisom. K čl. I bodu 46 V bode 46 odporúčame vypustiť slová „prvej vete“. K čl. I bodu 55 V bode 55 je potrebné za slovo „smrť“ vložiť čiarku. K čl. I bodu 60 1. V bode 60, § 77a ods. 5 prvej vete navrhujeme slová „doterajšie konanie“ nahradiť slovami „doterajší obsah spisovej dokumentácie ku konaniu“ a druhej vete slovo „konanie“ nahradiť slovami „doterajší obsah spisovej dokumentácie ku konaniu“. 2. V bode 60, § 77a ods. 11 odporúčame slovo „súdom.“ nahradiť slovami „správnym súdom podľa osobitného predpisu.97ab)“. V nadväznosti na to odporúčame doplniť v bode 60 znenie poznámky pod čiarou k odkazu 97ab takto: „97ab) § 199 až 205 Správneho súdneho poriadku.“. K čl. I bodu 62 V bode 62 je potrebné slová „ods. 17“ nahradiť vecne správnym odkazom, keďže § 8 neobsahuje odsek 17. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k predkladacej sprave K predkladacej správe V predposlednom odseku je potrebné slovo „opatrenia“ nahradiť slovom „zákona“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. IV K čl. IV bodu 32 V bode 32 o doplnení § 24 je potrebné vypustiť celé navrhnuté nové písmeno q). Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Pôvodne navrhnuté doplnenie § 24 o nové písmeno q), podľa ktorého sa navrhuje uložiť novú oznamovaciu povinnosť zamestnávateľom, sa týka ročného zúčtovania poistného vykonávaného zdravotnou poisťovňou v zmysle ustanovení § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 580/2004 Z. z.“). Pri ročnom zúčtovaní poistného ide o vzťah medzi zdravotnou poisťovňou a zamestnancom ako poistencom zdravotnej poisťovne, pričom zamestnávateľ (ako platiteľ poistného) vykonáva len zúčtovanie preplatku alebo nedoplatku poistného za zamestnanca z príjmov (plnení) poskytnutých zamestnancovi od dotyčného zamestnávateľa. Ak zamestnávateľov zamestnanec popri príjmoch (plneniach) od dotyčného zamestnávateľa má aj iné príjmy (plnenia), tak zamestnávateľ o týchto iných príjmoch (plneniach) nevykonáva zúčtovanie preplatku alebo nedoplatku poistného a dokonca ani o nich nemusí dostať informáciu. Všetky relevantné príjmy (plnenia) zamestnanca – či už od zamestnávateľa alebo od iných subjektov – však podliehajú ročnému zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie, ktoré zamestnancovi ako svojmu poistencovi vykonáva zdravotná poisťovňa. Vzhľadom na tieto skutočnosti je dôvodné, aby povinným subjektom na poskytnutie informácie nebol zamestnávateľ, ale príslušná zdravotná poisťovňa, ktorej poistencom je dotknutý zamestnanec. Navyše, poistenec (zamestnanec) je oprávnený – podľa § 19 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. z. – podať svojej zdravotnej poisťovni nesúhlasné stanovisko proti výsledku ročného zúčtovania poistného vykonaného zdravotnou poisťovňou, a to do 15 dní odo dňa, keď poistencovi (zamestnancovi) bolo zo zdravotnej poisťovne doručené povinné oznámenie zdravotnej poisťovne o výsledku ročného zúčtovania poistného. Pritom o podaní prípadného nesúhlasného stanoviska poistenca (zamestnanca) do zdravotnej poisťovne nie je informovaný zamestnávateľ. Zo všetkých uvedených dôvodov sa objektívne javí, že navrhnutá nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľov pre zamestnancov (nové povinné oznamovanie výsledku ročného zúčtovania poistného), ktorú obsahuje navrhnuté doplnenie § 24 o nové písmeno q), je bezpredmetná a že ide o nedôvodné zvyšovanie administratívnej záťaže pre zamestnávateľov. Preto navrhnuté nové písmeno q) je potrebné vypustiť z pripravovaného zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. II K čl. II (ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z.) K čl. II – úvodná veta V bode 2 úvodnej vete je potrebné označenie písmena „al“ legislatívne správne nahradiť označením „al)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I vseobecne K čl. I (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z.) K čl. I - všeobecne V celom texte materiálu v úvodných vetách tých novelizačných bodov, ktoré upravujú ustanovenia po navrhovanej zmene ich pôvodného označenia, je potrebné vypustiť slovo „(novooznačenom)“ alebo „(novooznačený)“, a to v čl. I bode 6 až 8 a 44. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I uvodna veta K čl. I - úvodná veta V úvodnej vete je potrebné za slovami „zákona č. 156/2018 Z. z.“ slovo „a“ nahradiť čiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. IV K čl. IV (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z.) K čl. IV – k jednotlivým ustanoveniam K čl. IV bodu 3 V bode 3 je potrebné za slovo „zákona“ vložiť čiarku a v texte poznámky pod čiarou k odkazu 8aab je potrebné vypustiť slová „v znení zákon č. 75/2013 Z. z.“. K čl. IV bodu 4 V bode 4 je potrebné za slovom „poskytnutím“ vypustiť čiarku. K čl. IV bodu 6 V bode 6 je potrebné slová „ministerstva vnútra“ nahradiť slovami „Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ z dôvodu neexistencie legislatívnej skratky „ministerstvo vnútra“. K čl. IV bodu 8 V bode 8 je potrebné slovo „platiteľ“ nahradiť slovom „platiteľom“. K čl. IV bodu 10 1. V bode 10 je potrebné slová „ministerstva vnútra“ nahradiť slovami „Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ z dôvodu neexistencie legislatívnej skratky „ministerstvo vnútra“. 2. Súčasne je potrebné v texte poznámky pod čiarou k odkazu 49a slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. 444/2015 Z. z.“. K čl. IV bodu 11 V bode 11 je potrebné za slová „§ 11 ods. 7“ vložiť čiarku. K čl. IV bodu 15 V bode 15 je potrebné slová „v písmene“ nahradiť slovom „písm.“. K čl. IV bodu 18 V bode 18 je potrebné za slovo „pripája“ vložiť slovo „táto“, za slovo „veta“ vložiť dvojbodku a na konci textu vložiť bodku. K čl. IV bodu 19 V bode 19 je potrebné slovo „v“ nahradiť slovom „V“ a za slovo „čísla“ vložiť čiarku. K čl. IV bodu 21 1. V bode 21, § 17c ods. 1 odporúčame preformulovať písmená a) až c) z dôvodu zrozumiteľnosti textu. 2. V bode 21, § 17c ods. 4 je potrebné za slová „právnickej osobe“ vložiť čiarku. 3. V bode 21, § 17c ods. 5 je potrebné za slová „Ak fyzická osoba alebo právnická osoba“ vložiť čiarku. 4. V bode 21 v texte poznámky pod čiarou k odkazu 51e je potrebné vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“. K čl. IV bodu 24 V bode 24 úvodnej vete je potrebné vypustiť slová „sa v“. K čl. IV bodu 25 V bode 25 je potrebné za slovo „poistného“ a za slová „príjem nevyplatil“ vložiť čiarku. K čl. IV bodu 27 V bode 27 navrhujeme číslo „10“ nahradiť slovom „desiatich“. K čl. IV bodu 29 Bod 29 odporúčame z legislatívno-technických dôvodov preformulovať takto: „29. V § 23 ods. 7 sa za slová „úradu13)“ a „poisťovniam“ vkladá slovo „elektronicky“.“. K čl. IV bodu 31 V bode 31 je potrebné slová „v písmene“ nahradiť slovom „písm.“. K čl. IV bodu 36 V bode 36 je potrebné slovo „písm.“ nahradiť slovom „písmeno“. K čl. IV bodu 37 V bode 37 je potrebné na konci textu vložiť bodku. K čl. IV bodu 42 V bode 42 je potrebné slová „sa v písmene a) vypúšťa“ nahradiť slovami „písm. a) sa vypúšťajú“. K čl. IV bodu 43 V bode 43 je potrebné slová „sa v písmene b) vypúšťa“ nahradiť slovami „písm. b) sa vypúšťajú“. K čl. IV bodu 45 Bod 45 je potrebné preformulovať takto: „45. § 27aa sa vypúšťa.“. K čl. IV bodu 56 V bode 56 je potrebné slová „ministerstva vnútra“ (2x) nahradiť slovami „Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ (2x) z dôvodu neexistencie legislatívnej skratky „ministerstvo vnútra“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 3. K čl. I, bod 9 materiálu (k § 6aa vo všeobecnosti) Predkladaný materiál v danom ustanovení nerieši súbeh zoznamov jednotlivých zdravotných poisťovní vo vzťahu k tomu istému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 6. K čl. IV, bod 21 materiálu (k ustanoveniu § 17c ods. 3 písm. b) návrhu zákona) Navrhujeme vypustiť text „a to ani v budúcnosti“ a to vzhľadom na použitú formuláciu na začiatku ustanovenia „je zrejmé“. Máme za to, že zdravotná poisťovňa nemôže vychádzať zo skutočností, ktoré sa majú odohrať v budúcnosti. V prípade ponechania textu „a to ani v budúcnosti“ navrhujeme zmeniť formuláciu začiatku predmetného ustanovenia z formulácie „je zrejmé“ na „je veľmi pravdepodobné.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 5. K čl. I, bod 21 materiálu (k § 16 ods. 7 návrhu zákona) Podľa poslednej vety § 16 ods. 7 zákona je zdravotná poisťovňa povinná zabezpečiť ochranu spracúvania a uschovávania údajov pred ich zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením, alebo stratou. Podľa predmetného ustanovenia zároveň môže zdravotná poisťovňa spracúvať osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa. Navrhujeme, aby do ustanovenia § 16 ods. 7 zákona bola za súčasnú poslednú vetu doplnená veta „Ak spracúva osobné údaje sprostredkovateľ, prechádza povinnosť zdravotnej poisťovne podľa predchádzajúcej vety na sprostredkovateľa.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 4. K čl. I, bod 9 materiálu (k § 6aa ods. 13 návrhu zákona) Podľa poslednej vety predmetného ustanovenia vyradenie pacienta zo zoznamu z dôvodu nutnosti prednostne liečiť úraz alebo chorobu bude mať za následok stratu poradia v zozname a po vyliečení novú čakaciu dobu. Z pohľadu poistenca – spotrebiteľa sa javí ako vhodnejšia napr. možnosť ponechania v zozname s poznámkou, že sa na poradie bude prihliadať až po jeho vyliečení, pričom jeho umiestnenie v zozname zostane zachované. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 2. K čl. I, bod 4 materiálu (k ustanoveniu § 6 ods. 1 písm. ab) návrhu zákona) Zavedením možnosti zdravotnej poisťovne uzavrieť zmluvu týkajúcu sa organizácie riadeného manažmentu poistenca pre akúkoľvek právnickú osobu so zodpovedajúcim predmetom činnosti, teda nielen pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iných zdravotníckych pracovníkov, dochádza podľa nášho názoru k riziku sprístupnenia údajov o zdravotnom stave osobám, na ktoré sa nevzťahuje legislatíva upravujúca prístup a nakladanie s tak citlivými údajmi. Navrhujeme preto ponechať možnosť organizácie riadeného manažmentu poistenca iba na poisťovne, ktoré uvedené budú môcť zabezpečiť iba cez poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, alebo iných zdravotníckych pracovníkov. V navrhovanom znení je naviac vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, alebo iným zdravotníckym pracovníkom uvedený odkaz na právne predpisy, ktorým sú títo špecifikovaní, avšak vo vzťahu k právnickej osobe je uvedená iba nejasná formulácia „so zodpovedajúcim predmetom činnosti“. V prípade, že bude ponechaná možnosť zveriť uvedenú činnosť aj kategórii právnických osôb v návrhu novely uvedených „so zodpovedajúcim predmetom činnosti“, navrhujeme spresnenie formulácie označenia takýchto právnických osôb a doplnenie povinnosti pre takéto právnické osoby zodpovedajúce ich oprávneniu nakladať s osobnými údajmi o zdravotnom stave poistencov. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že zverením organizácie riadeného manažmentu poistenca pre akúkoľvek právnickú osobu so zodpovedajúcim predmetom činnosti dôjde k odlivu zdrojov financií vybraných v rámci verejného zdravotného poistenia a zdroje, ktoré by mohli byť poskytnuté poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, resp. iným zdravotníckym pracovníkom budú poskytované iným subjektom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 1. K čl. I, bod 9 materiálu (k ustanoveniu § 6aa návrhu zákona) Návrhom sa upravuje regulácia v oblasti plánovanej zdravotnej starostlivosti. Uvedené môže viesť k zníženiu intenzity hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, nakoľko výber poskytovateľa a zmena tohto výberu poistencami budú významným spôsobom ovplyvnené zdravotnou poisťovňou. Uvedené môže mať negatívny dopad na kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti poistencom. Okrem toho, vzhľadom na existujúcu vertikálnu integráciu vlastníckych vzťahov medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti patriacimi do rovnakej ekonomickej skupiny, zavedenie systému v zmysle nižšie uvedených ustanovení by mohlo spôsobiť nasledovné. Pravidlá v ustanovení v § 6aa ods. 4 návrhu zákona môžu viesť k zvýhodňovaniu poistencov zdravotnej poisťovne u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti patriacich do rovnakej ekonomickej skupiny ako daná zdravotná poisťovňa, a to pri určení, zo strany poskytovateľa, či nemožno zdravotnú starostlivosť poskytnúť a je potrebné zaradiť poistenca do zoznamu a pri poradí zaraďovania do zoznamu. Tiež ustanovenie § 6aa ods. 16 návrhu zákona dáva možnosť zdravotným poisťovniam neuhrádzať náklady zdravotnej starostlivosti v prípade, ak pacient trvá na určitom poskytovateľovi, pričom uvedené sa javí ako nekoncepčné a obmedzujúce poistenca vo voľbe poskytovateľa. Tiež v nadväznosti na vertikálnu integráciu, v previazaní na odsek 17 je tu možnosť zvýhodňovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti patriacich do rovnakej ekonomickej skupiny ako poisťovňa, cez navrhovanie poistencom vykonanie predmetného úkonu u týchto poskytovateľov. Je preto potrebné pri navrhovanej právnej úprave zvážiť vyššie uvedené riziká. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) čl. II V § 4 ods. 3 navrhujeme za slová „správne určenie choroby“ vložiť čiarku a slová „funkčnej poruchy alebo určenie príčiny choroby alebo funkčnej poruchy.“ Odôvodnenie: Rozvoj segmentu preventívnej medicíny. Podľa doterajšieho znenia § 4 ods. 3 je zdravotná starostlivosť poskytnutá správne vtedy, ak sa vykonajú všetky výkony potrebné na správne určenie choroby. Uvedené nezodpovedá ani historickému ani aktuálnemu poznaniu v medicíne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne aj vtedy, keď vedie k správnemu určeniu funkčnej poruchy a aj vtedy, keď vedie k zisteniu príčiny ochorenia alebo funkčnej poruchy. Táto definícia tiež umožní lepšie zacielenie zdravotníckych intervencií v dlhodobej zdravotnej starostlivosti v závislosti od aktuálnych potrieb pacienta. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) čl. II V § 4 ods. 3 navrhujem slovo „stavu“ nahradiť slovom „potrieb“. Odôvodnenie: Lekári podľa súčasného znenia sú povinní liečiť podľa štandardných postupov a stavu pacienta. Aby neboli nútení „podľa stavu pacienta“ ordinovať liečbu, ktorú pacient nechce, len preto, že ho k tomu zaväzujú štandardy, mal by mať voľnosť zisťovať potrebu pacienta. Zisťovanie potrieb je bežným zahraničným štandardom. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) čl. II Navrhujeme v § 3 ods. 2 písm. d), f) a g) sa za slovo “choroby” vložiť slová “alebo funkčnej poruchy”. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na úpravu v § 2 ods. 9, podľa ktorej môže byť výsledkom diagnostiky nielen určenie choroby, ale aj určenie funkčnej poruchy. Vytvorenie rámca pre potenciálne definovanie zdravotných výkonov vedúcich k zabráneniu zhoršovania funkčnej poruchy alebo zmierňovaniu prejavov funkčnej poruchy, ak by to bolo potrebné. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) Čl. I v § 8 navrhujeme vložiť nový ods. 16 v znení: „(16) Proti pohľadávkam poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči zdravotnej poisťovni na úhradu zdravotnej starostlivosti nie je možné jednostranné započítanie vzájomných pohľadávok.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) Čl. I Navrhujeme vložiť nový § 9b: „(1) Zdravotná poisťovňa o výsledku kontrolnej činnosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vyhotovuje protokol o výsledku kontrolnej činnosti; jedno vyhotovenie protokolu doručí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. (2) Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môže proti protokolu o výsledku kontrolnej činnosti podať zdravotnej poisťovni písomné námietky s uvedením dôvodu do 15 dní odo dňa doručenia protokolu. (3) Ak zdravotná poisťovňa námietkam poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nevyhovie v celom rozsahu, predloží námietky najneskôr do 30 dní odo dňa keď jej námietky došli na rozhodnutie úradu.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail