LP/2018/543 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ...... 2018 ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ...... 2018 ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K Čl. I V prílohe 1 sa riadok 5 nahrádza novým riadkom 5 a dopĺňa sa nový riadok 6 Doterajšie riadky 6 až 76 sa označujú ako 7 až 77 V prílohe 1 sa riadok 5 nahrádza novým riadkom 5, ktorý znie: a dopĺňa sa nový riadok 6 „5. Bratislava / Bratislava I“. V prílohe 1 sa za riadok 5 dopĺňa sa nový riadok 6, ktorý znie: „6. Bratislava/ Bratislava II, Bratislava III“. Doterajšie riadky 6 až 76 sa označujú ako 7 až 77 odôvodnenie: Navrhujeme vyhlášku doplniť o pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých v meste Bratislava, z toho dôvodu, že sa zabezpečí optimalizácia siete, dostupnosť ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a zároveň sa skvalitnia služby pre občanov mesta Bratislava a okolie, vzhľadom na teritoriálne územie mesta Bratislava, odľahčenie preťažených urgentov, lepšie zabezpečenie poskytovania ZS vzhľadom na počet obyvateľov, návštevníkov, zamestnancov dochádzajúcich za prácou. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.8.2018 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) K predmetnému materiálu nemáme pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2018 Detail
ANS (Asociácia nemocníc Slovenska) K Čl. I V prílohe 1 sa riadok 5 nahrádza novým riadkom 5 a dopĺňa sa nový riadok 6 Doterajšie riadky 6 až 76 sa označujú ako 7 až 77 Pripomienka č. 1 Zásadná K Čl. I V prílohe 1 sa riadok 5 nahrádza novým riadkom 5 a dopĺňa sa nový riadok 6 Doterajšie riadky 6 až 76 sa označujú ako 7 až 77 V prílohe 1 sa riadok 5 nahrádza novým riadkom 5, ktorý znie: a dopĺňa sa nový riadok 6 „5. Bratislava / Bratislava I“. V prílohe 1 sa za riadok 5 dopĺňa sa nový riadok 6, ktorý znie: „6. Bratislava/ Bratislava II, Bratislava III“. Doterajšie riadky 6 až 76 sa označujú ako 7 až 77 Navrhujeme vyhlášku doplniť o pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých v meste Bratislava, z toho dôvodu, že sa zabezpečí optimalizácia siete, dostupnosť ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a zároveň sa skvalitnia služby pre občanov mesta Bratislava a okolie, vzhľadom na teritoriálne územie mesta Bratislava, odľahčenie preťažených urgentov, lepšie zabezpečenie poskytovania ZS vzhľadom na počet obyvateľov, návštevníkov, zamestnancov dochádzajúcich za prácou. Odôvodnenie: Navrhujeme vyhlášku doplniť o pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých v meste Bratislava, z toho dôvodu, že sa zabezpečí optimalizácia siete, dostupnosť ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a zároveň sa skvalitnia služby pre občanov mesta Bratislava a okolie, vzhľadom na teritoriálne územie mesta Bratislava, odľahčenie preťažených urgentov, lepšie zabezpečenie poskytovania ZS vzhľadom na počet obyvateľov, návštevníkov, zamestnancov dochádzajúcich za prácou. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.8.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem však, že v tomto prípade nie je potrebné v doložke vybraných vplyvov označovať zabezpečenosť v rozpočte verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V jedinom novelizačnom bode je potrebné za slovo „prílohe“ vložiť skratku „č.“ a vypustiť slová „vrátane textu“ ako nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2018 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.8.2018 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) Čl. I Navrhujeme materiál stiahnuť z MPK. Odôvodnenie Návrh je retroaktívny, nakoľko zasahuje do práv a oprávnených záujmov úspešných žiadateľov, ktorým už boli vydané platné právoplatné povolenia na prevádzkovanie ambulancie APS pre dospelých pre pevné body Košice a Košice – okolie a ktorí pre okresy Košice II a Košice okolie už v súčastnosti prevádzkujú ambulancie APS pre dospelých. Zásadná pripomienka Odoslaná 6.8.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K predmetnému materiálu nemáme pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I Upozorňujeme na zmätočnosť návrhu. Pre jedno spádové územie sa zavádzajú dva pevné body. Pevným bodom pre ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v spádovom území- okres Košice- okolie budú Košice- okolie aj Košice v mestskej časti Košice Šaca. Pre spádové územie- okres Košice II budú pevným bodom Košice aj Košice v mestskej časti Košice Šaca. Pre jedno spádové územie odporúčame určiť jeden pevný bod alebo zavedenie dvoch pevných bodov pre jedno spádové územie riadne odôvodniť v dôvodovej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II V čl. II odporúčame vypustiť slovo "dňa". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I Za slovo "Poznámka" odporúčame vložiť slovo "znie" a znenie poznámky odporúčame dať do úvodzoviek. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2018 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) čl. I príloha č. 1 Navrhovaným novelizačným bodom sa dopĺňa príloha č. 1 vyhlášky o bod 22. Súčasťou doplneného bodu je aj vysvetlivka vo forme poznámky, ktorá bližšie určuje nový pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Z predloženého novelizačného bodu nie je zrejmé, kde v texte vyhlášky má byť uvedená poznámka zobrazená, preto dávame na zváženie doplnenie slov napríklad v znení: "V prílohe č. 1 sa za tabuľkou dopĺňa poznámka, ktorá znie: "*Sídlom pevného bodu....."." Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I úvodnej vete Z legislatívneho hľadiska odporúčame v názve vyhlášky a tiež v čl. I úvodnej vete slovo „dopĺňa“ nahradiť slovami „mení a dopĺňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail