LP/2018/539 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 11 ods. 1 zákona Navrhujeme do § 11 ods. 1 za poslednú vetu doplniť text v nasledovnom znení: „Odberný poukaz sa nevyžaduje v prípade dodania minerálneho oleja vrátane spotrebnej dane, z ktorého si užívateľský podnik uplatňuje vrátenie spotrebnej dane v zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona.“ Odôvodnenie: V prípade, ak chce užívateľský podnik nakupovať minerálny olej priamo oslobodený od spotrebnej dane, musí v prvom rade nájsť dodávateľa, ktorý mu vôbec môže predať minerálny olej priamo oslobodený od spotrebnej dane, pričom pri niektorých minerálnych olejoch to možné nie je, nakoľko takýto dodávateľ na daňovom území nie je k dispozícii a nákup minerálneho oleja z iného členského štátu, resp. z tretej krajiny, by bol ekonomicky neefektívny. V prípade, že takéhoto dodávateľa užívateľský podnik nájde (čo je administratívne náročné), je povinný v zmysle platnej legislatívy požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu (2 diely). Pred odberom takého minerálneho oleja musí následne zložiť zábezpeku na spotrebnú daň a preprava minerálneho oleja musí prebiehať v elektronickom systéme prepravy – EMCS. Po prevzatí minerálneho oleja, je užívateľskému podniku vrátená zábezpeka na spotrebnú daň, ktorú zložil na účet colného úradu pred prepravou. Celý tento proces je teda administratívne značne náročný, ako z pohľadu daňového subjektu, tak aj z pohľadu správcu dane. Chápeme však, že uvedený sprísnený postup je potrebný z dôvodu prevencie pred možným nekalým konaním niektorých daňových subjektov. Podľa nášho názoru však má odberný poukaz slúžiť výlučne iba na odber minerálnych olejov, ktoré sú dodávané priamo oslobodené od spotrebnej dane a sú teda rizikové z pohľadu spotrebnej dane. Na základe navrhovanej úpravy by užívateľský podnik mohol žiadať o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja nakúpeného so spotrebnou daňou a použitého na účely oslobodené od dane bez vydaného odberného poukazu. Doplnením navrhovaného ustanovenia, by došlo aj k výraznému zníženiu administratívnej záťaže podnikateľských subjektov. Uvedená zmena bude mať pozitívny dopad na štátny rozpočet, nakoľko dodávateľ minerálneho oleja, ktorý predá minerálny olej odberateľovi vrátane spotrebnej dane, túto daň odvedie do štátneho rozpočtu a následne (až do 4 rokov) po jeho použití na oslobodené účely, si môže odberateľ žiadať o vrátenie spotrebnej dane – počas tejto doby sú finančné prostriedky k dispozícii v štátnom rozpočte. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K čl. II, k bodu 16., k § 76d odsek 3 písm. h) Navrhujeme nové znenie § 76d odseku 3 písm. h) návrhu zákona: „h) má overené skladovacie nádrže24), skladovacie zariadenie, zmiešavacie zariadenie a prepravné nádrže s určeným meradlom overeným podľa osobitného predpisu25), ktoré umožňuje spoľahlivé zistenie množstva alkoholického nápoja pri príjme a výdaji alkoholického nápoja, množstva skladovaného alkoholického nápoja, množstva spracúvaného alkoholického nápoja a množstva prepravovaného alkoholického nápoja; ak sa množstvo alkoholického nápoja pri príjme a výdaji alkoholického nápoja, množstvo skladovaného a spracúvaného alkoholického nápoja a množstvo prepravovaného alkoholického nápoja zisťuje z hmotnosti alkoholického nápoja určenými meradlami podľa osobitného predpisu25) overenie skladovacích nádrží, zmiešavacích zariadení a prepravných nádrží v súlade s osobitným predpisom24) sa nevyžaduje.“ Odôvodnenie: Navrhujeme, aby prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov mohol množstvo prijímaného, skladovaného a spracúvaného alkoholického nápoja merať a určovať aj prostredníctvom zisťovania hmotnosti na overených váhach, a nielen prostredníctvom zisťovania objemu meraním v overených nádržiach s určenými meradlami podľa osobitných predpisov. Meranie a zisťovanie množstva alkoholického nápoja, ktorým je lieh, je v zmysle § 46 ods. 5 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z. a v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky č. 537/2011 Z. z. (o kontrole výroby a obehu liehu) možné prostredníctvom merania objemu ale aj prostredníctvom merania hmotnosti pomocou určených meradiel podľa osobitných predpisov, pričom oba spôsoby sú rovnocenné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K bodu č. 1, k § 6 ods. 1 písm. a) Predložený materiál obsahuje vo vzťahu k rozhodnutiu Komisie z 21.12.2017 vo veci „Štátna pomoc SA.49509 – Slovenské – Daňové zvýhodnenie biopalív“, na ktoré sa aj samotný návrh odvoláva, nasledovnú nezrovnalosť – vo vzťahu k motorovému benzínu kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49. V rozhodnutí Európskej komisie sú stanovené 3 sadzby: - na rok 2018: 546 eur/1000 l - na rok 2019: 547 eur/1000 l - na rok 2020: 555 eur/1000 l V predloženom materiáli, v bode 1. sa však navrhuje upraviť pôvodné znenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 tak, že sa upravujú sadzby do 31.12.2019 (na 547 eur/1000 l) a od 1.1.2020 (555 eur/1 000 l). Chýba úprava sadzby na rok 2018 (pôvodná sadzba v zákone je 554 eur/1000 l). Novela zákona má nadobudnúť účinnosť 1.1.2019. V prípade, ak by sa mala novela zákona vzťahovať aj na zdaňovacie obdobie roka 2018, bolo by do nej potrebné doplniť aj sadzbu na rok 2018 (t. j. 546 eur/1 000 l). Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. II bodu 4 až 6 Odporúčame chronologicky zoradiť novelizačné body 4, 5 a 6. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K čl. II, k bodu 16., k § 76d ods. 5 V § 76d odseku 5 v prvej vete navrhujeme za slová „ ... a chce“ doplniť text „v pozastavení dane“ Odôvodnenie: Osoba, ktorá bude chcieť od 1. mája 2019 prijímať a používať alkoholický nápoj na výrobu výživových doplnkov sa môže rozhodnúť, či chce tieto činnosti vykonávať v pozastavení dane alebo v daňovom voľnom obehu zo zdaneného alkoholického nápoja podľa § 15a ods. 21 návrhu zákona a preto musí byť v navrhovanom ustanovení spresnené, že povinnosť požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov sa vzťahuje len na osoby, ktoré budú chcieť vyrábať výživové doplnky v pozastavení dane. Tie osoby, ktoré budú chcieť vyrábať výživové doplnky zo zdaneného alkoholického nápoja nemusia požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K čl. II, k bodu 15., k § 70 ods. 2 písm. ab) Navrhujeme v bode 15. v § 70 ods. 2 návrhu zákona v navrhovanom písmene ab) za slová „... vo výške“ doplniť slová „50 %“ Odôvodnenie: Navrhujeme ustanoviť výpočet pokuty obdobným spôsobom ako je upravená pokuta podľa § 70 ods. 2 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z. v platnom znení za správny delikt podľa § 70 ods. 1 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z. v platnom znení, keďže svojou podstatou ide o veľmi podobný druh správneho deliktu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K čl. II, bodu 2. ods. 4 písm. h) Navrhujeme nové znenie ods. 4 písm. h) návrhu zákona: „h) má overené skladovacie nádrže24), skladovacie zariadenie, zmiešavacie zariadenie a prepravné nádrže s určeným meradlom overeným podľa osobitného predpisu,25) ktoré umožňuje spoľahlivé zistenie množstva alkoholického nápoja pri príjme a výdaji alkoholického nápoja, množstva skladovaného alkoholického nápoja, množstva spracúvaného alkoholického nápoja a množstva prepravovaného alkoholického nápoja; ak sa množstvo alkoholického nápoja pri príjme a výdaji alkoholického nápoja, množstvo skladovaného a spracúvaného alkoholického nápoja a množstvo prepravovaného alkoholického nápoja zisťuje z hmotnosti alkoholického nápoja určenými meradlami podľa osobitného predpisu25) overenie skladovacích nádrží, zmiešavacích zariadení a prepravných nádrží v súlade s osobitným predpisom24) sa nevyžaduje.“ Odôvodnenie: Navrhujeme, aby prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov mohol množstvo prijímaného, skladovaného a spracúvaného alkoholického nápoja merať a určovať aj prostredníctvom zisťovania hmotnosti na overených váhach, a nie len prostredníctvom zisťovania objemu meraním v overených nádržiach s určenými meradlami podľa osobitných predpisov. Meranie a zisťovanie množstva alkoholického nápoja, ktorým je lieh, je v zmysle § 46 ods. 5 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z. a v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky č. 537/2011 Z. z. (o kontrole výroby a obehu liehu) možné prostredníctvom merania objemu ale aj prostredníctvom merania hmotnosti pomocou určených meradiel podľa osobitných predpisov, pričom oba spôsoby sú rovnocenné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K čl. II , k bodu 2 Navrhujeme zosúladiť ustanovenie odseku 4 písm. b) s odsekom 10 písm. a) a b) a odsekom 12 návrhu zákona. Odôvodnenie: Podľa § 15a ods. 4 písm. b) návrhu zákona musí žiadateľ o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktoré žiadateľ používa, alebo predpokladá použiť na výrobu výživových doplnkov v priebehu jedného kalendárneho mesiaca a podľa § 15a ods. 10 písm. a) a b) a ods. 12 návrhu zákona sa zvýšenie a zníženie zábezpeky na daň viaže na výšku dane pripadajúcu na množstvo výživových doplnkov uvedených do daňového voľného obehu za kalendárny mesiac. Navrhujeme upraviť znenie § 15a ods. 4 písm. b) návrhu zákona tak, aby žiadateľ o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov skladal zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo alkoholického nápoja obsiahnutého vo výživových doplnkoch, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K čl. II, bodu 10., k § 54 ods. 23 písm. b) Navrhujeme v § 54 ods. 23 písm. b) odstrániť na konci textu čiarku a doplniť nasledujúci text „alebo vyrába výživové doplnky zo zdaneného alkoholického nápoja podľa § 15a ods. 21,“ Odôvodnenie: Keďže podľa § 15a ods. 21 návrhu zákona sa môžu výživové doplnky vyrábať aj zo zdaneného alkoholického nápoja, navrhujeme, aby sa ustanovenia § 54 nevzťahovali ani na osobu, ktorá používa na výrobu výživových doplnkov iba zdanený alkoholický nápoj a ktorá nie je povinná podať žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K čl. II, k bodu 16., k § 76d ods. 12 Navrhujeme v § 76d odseku 12 na konci doplniť text: „Osoba, ktorá má v držbe výživové doplnky, na výrobu ktorých bol použitý alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019, a plánuje tieto výživové doplnky v rámci podnikateľskej činnosti predávať v daňovom voľnom obehu na daňovom území aj po 30. apríli 2019, je povinná k 30. aprílu 2019 vykonať inventarizáciu zásob týchto výživových doplnkov v súlade s osobitným predpisom21) a inventarizačný zápis uchovať desať rokov.“ Odôvodnenie: Navrhujeme vykonanie inventarizácie zásob výživových doplnkov, na výrobu ktorých bol použitý alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019 z toho dôvodu, aby bolo možné odlíšiť v stave zásob a pri predaji výživové doplnky, na ktoré sa viaže daňová povinnosť od tých, ktoré boli vyrobené z alkoholického nápoja oslobodeného od dane. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 25a ods. 3 zákona Navrhujeme do § 25a ods. 3 medzi slová „daňovo zvýhodneného minerálneho oleja“ a „(ďalej len „registrovaná osoba“)“ doplniť text v nasledovnom znení: „alebo minerálneho oleja s nulovou sadzbou dane“ Odôvodnenie: Podľa § 11 ods. 2 je daňovo zvýhodnený minerálny olej taký olej, ktorý je oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 alebo je bez daňovej sadzby podliehajúci postupu pri preprave (§ 4 ods. 8). Existujú však minerálne oleje, ktoré majú ustanovenú nulovú sadzbu dane, napríklad mazacie oleje a ostatné oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 27101971 až 27101983, 27101987 až 27101999 a 34031910, ktorých kinematická viskozita je nad 10mm2/s pri teplote 40 stupňov Celzia. Niektoré colné úrady preto argumentujú, že takéto minerálne oleje nie je možné považovať za daňovo zvýhodnené, aj keď ich odoberá užívateľský podnik na účely oslobodené od dane, lebo minerálny olej s nulovou sadzbou údajne „nemožno od dane oslobodiť“. Následkom takéhoto výkladu je potrebné, aby sa užívateľský podnik registroval ako obchodník s vybraným minerálnym olejom, čo je zbytočne administratívne náročné. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K čl. II, k bodu 16., k § 76d ods. 1 V § 76d odseku 1 navrhujeme za slová „ ... 1. mája 2019“ doplniť text „v pozastavení dane“ Odôvodnenie: Osoba, ktorá bude chcieť od 1. mája 2019 prijímať a používať alkoholický nápoj na výrobu výživových doplnkov sa môže rozhodnúť, či chce tieto činnosti vykonávať v pozastavení dane alebo v daňovom voľnom obehu zo zdaneného alkoholického nápoja podľa § 15a ods. 21 návrhu zákona a preto musí byť v navrhovanom ustanovení spresnené, že povinnosť požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov sa vzťahuje len na osoby, ktoré budú chcieť vyrábať výživové doplnky v pozastavení dane. Tie osoby, ktoré budú chcieť vyrábať výživové doplnky zo zdaneného alkoholického nápoja nemusia požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. II V názve zákona odporúčame doplniť zákon č. 177/2018 Z.z. Odôvodnenie: Zosúladenie s bodom 28.1 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K čl. II, k bodom 14. a 15. Navrhujeme nedoplniť do § 70 ods. 1 (vynechať) navrhované písmeno ad) a v súvislosti s touto zmenou nedoplniť do § 70 ods. 2 (vynechať) navrhované písm. aa) Odôvodnenie: Keďže podľa § 15a ods. 21 návrhu zákona sa môžu výživové doplnky vyrábať aj zo zdaneného alkoholického nápoja a osoba, ktorá používa na výrobu výživových doplnkov iba zdanený alkoholický nápoj nie je povinná podať žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, nemôže byť výroba výživových doplnkov bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov ustanovená za správny delikt a nemôže byť zaň ani ukladaná pokuta. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) 1. Pripomienka všeobecná charakter k čl. I návrhu zákona Predložený návrh zákona žiadame prepracovať a doplniť v zmysle nižšie uvedených pripomienok. V návrhu zákona absentuje množstvo zásadných skutočností, ktoré je nevyhnutné špecifikovať pri zavádzaní procesu označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou. Zároveň si dovoľujeme poukázať na to, že niektoré navrhované ustanovenia obsiahnuté v návrhu zákona sú nedostatočne špecifikované, zmätočné a nevykonateľné, napr. § 8 ods. 6 písm. c), § 8 ods. 7, § 9b ods. 1, § 9b ods. 4, atď. Taktiež si dovoľujeme vzniesť pripomienku všeobecného charakteru k sankcionovaniu porušenia povinností stanovených zákonom. Máme za to, že navrhovaný sankčný mechanizmus nie je jednoznačný, t.j. nie je jednoznačne vyvoditeľné ktorý zo subjektov z distribučného reťazca bude sankcionovaný napr. za porušenie § 8 ods. 6 písm. e), t.j. zákazu predaja, ponúkania na predaj, skladovania alebo prepravovania minerálneho oleja, ktorý nie je označený. Navrhujeme explicitne ustanoviť, kto nesie zodpovednosť, aby sa v praxi predišlo patovým situáciám a pohnútkam prenášať zodpovednosť na prechádzajúce články v distribučnom reťazci. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) 2. K čl. I bod 4: § 8 ods. 1 návrhu zákona V § 8 ods. 1 návrhu zákona predkladateľ uvádza, že „podrobnosti o požiadavkách na vlastnosti identifikačnej látky, o spôsobe označovania minerálneho oleja a o normách strát identifikačnej látky súvisiacich s jej fyzikálno-chemickými vlastnosťami pri je použití, manipulácii a skladovaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“ Máme za to, že obsahom predmetného všeobecne záväzného právneho predpisu budú významné skutočnosti, ktoré sa vo výraznej miere dotknú subjektov dotknutých návrhom zákona. Z uvedeného dôvodu je viac než žiaduce aby subjekty dotknuté návrhom zákona boli s obsahom všeobecne záväzného právneho predpisu oboznámené už v štádiu prípravy návrhu zákona. Žiadame predkladateľa o predloženie návrhu všeobecne záväzného predpisu, a to ešte pred schválením návrhu zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) 5. K čl. I bod 4: § 8 ods. 4 návrhu zákona § 8 ods. 4 navrhujeme doplniť tak, že znie: „Odberateľ identifikačnej látky je osoba uvedená v § 9, § 21 a 25, ktorá chce uvádzať na daňovom území do daňového voľného obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2, a zároveň tento minerálny olej aj označí identifikačnou látkou podľa odseku 1 (ďalej len „odberateľ identifikačnej látky“).“ Máme za to, že definíciu odberateľa je nevyhnutné špecifikovať, tak, že odberateľ identifikačnej látky je zároveň aj subjektom, ktorý minerálny olej označuje. Dovoľujeme si totiž uviesť, že v praxi môže nastať prípad, kedy subjekt uvádza minerálny olej do daňového voľného obehu, pričom minerálny olej už kúpil ako označený, a takýto subjekt by nemal byť automaticky považovaný za odberateľa identifikačnej látky, nakoľko neodobral identifikačnú látku a ani neoznačil minerálny olej identifikačnou látkou. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) 6. K čl. I bod 4: § 8 ods. 6 písm. c) návrhu zákona V § 8 ods. 6 písm. c) žiadame explicitne uviesť, čo sa rozumie pod zákazom „zmeny označenia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 označeného identifikačnou látkou“. Kontext uvedeného zákazu je zmätočný a nejednoznačný pre odberateľov identifikačnej látky. Nie je z neho možné jednoznačne vyvodiť čo sa považuje za zmenu označenia minerálneho oleja, či sa tým rozumie nedostatočná koncentrácia identifikačnej látky v minerálnom oleji, alebo označovanie minerálneho oleja inou ako zákonom predpísanou identifikačnou látkou, poprípade niečo iné. Máme za to, že v prípade, ak takáto činnosť bude patriť medzi zakázané, je nevyhnutné jednoznačne špecifikovať a vysvetliť obsah predmetného zákazu. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) 7. K čl. I bod 4: § 8 ods. 7 návrhu zákona Máme za to, že v návrhu zákona absentujú skutočnosti týkajúce sa dôsledkov, ktoré nastanú po zmene identifikačnej látky. V návrhu zákona je nevyhnutné doplniť skutočnosti, ktoré je potrebné zobrať do úvahy v situácii, ak dôjde ku zmene identifikačnej látky, a to: - stanovenie lehotu na dopredaj minerálneho oleja, ktorý bol označený pred zmenou identifikačnej látky; - stanovenie lehoty odkedy má odberateľ identifikačnej látky povinnosť označovať minerálny olej novou identifikačnou látkou; - stanovenie postupu pri posudzovaní skutočnosti ohľadom kontroly označenia minerálneho oleja identifikačnou látkou, ak bude minerálny olej zmiešaný so starou identifikačnou látkou a novou identifikačnou látkou, napr. na čerpacích staniciach, v prepravných cisternách, v technologickom zariadení na primiešavanie identifikačnej látky do minerálneho oleja, a pod. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.8.2018 Detail