LP/2018/526 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z.

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bodu 4 Vo štvrtom bode v § 18b ods. 3 písm. b) odporúčame slovo „zdravotných“ nahradiť slovom „zdravotníckych“ v súlade s terminológiou zavedenou v právnom poriadku Slovenskej republiky. V § 18b ods. 3 písm. a) až e) odporúčame štylisticky upraviť text, napríklad nahradením všetkých slov „použité“ slovom „použitých“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2018 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) čl. 3 Odporúčame zosúladiť pojmy v čl. 3 s Legislatívnymi pravidlami najmä s ich čl. 6 ods. 6. Napríklad v písmene b) a analogicky aj v písmene c) nahradiť spojku "a" v slovnom spojení :" odborne nainštalované a odinštalované" vhodnejšou spojkou "alebo", keďže zariadenia nemôžu byť súčasne nainštalované a odinštalované. Nie je nám jasná nutnosť definovať napríklad pojmy "náhradný diel" a "homogénny materiál". Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bodu 3 Odporúčame novelizačný bod 3 vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I úvodnej vete za slová „v znení neskorších predpisov“ vložiť slová „v znení zákona č. 314/2016 Z. z.“, v bode 2 pred slová „§ 3“ vložiť písmeno „V“ a vypustiť písmeno „v“ za slovami „§ 3“, v bode 3 upozorňujem, že v súvislosti s vypustením odseku 1 je potrebné opraviť aj vnútorný odkaz v § 10 ods. 1, v bode 4 § 18b ods. 3 úvodnej vete za slovo „k“ vložiť slovo „ich“ a slovo „získaných“ z písmen a) až e) uviesť v úvodnej vete, v bode 5 úvodnej vete slová „bodom 3“ nahradiť slovami „tretím bodom“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I úvodnej vete za slová „v znení neskorších predpisov“ vložiť slová „v znení zákona č. 314/2016 Z. z.“, v bode 2 pred slová „§ 3“ vložiť písmeno „V“ a vypustiť písmeno „v“ za slovami „§ 3“, v bode 3 upozorňujem, že v súvislosti s vypustením odseku 1 je potrebné opraviť aj vnútorný odkaz v § 10 ods. 1, v bode 4 § 18b ods. 3 úvodnej vete za slovo „k“ vložiť slovo „ich“ a slovo „získaných“ z písmen a) až e) uviesť v úvodnej vete, v bode 5 úvodnej vete slová „bodom 3“ nahradiť slovami „tretím bodom“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Čl. I bodu 4 - § 18b ods. 3 písm. e) Poznámku pod čiarou k odkazu 25c) odporúčame zosúladiť s odkazom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Odôvodnenie: Navrhovaná poznámka pod čiarou k odkazu 25c) odkazuje na platný zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, na základe ktorej je vykonávaná táto novela, odkazuje na už neúčinnú smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktorá bola transponovaná do v súčasnosti už neplatného zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V praxi môže nastať situácia, kedy opätovne použitý náhradný diel s obsahom nebezpečných látok nebude patriť do pôsobnosti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a súčasne bude spotrebiteľ informovaný o výnimke z technickej požiadavky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach, v znení neskorších predpisov, t.j. bude splnená požiadavka podľa navrhovaného § 18b ods. 3 písm. e), avšak pod smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach by ho bolo možné subsumovať. Takáto úprava by mohla mať za následok rozdielny prístup k spotrebiteľom v porovnaní so znením smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K čl. I úvodnej vete 1. K čl. I úvodnej vete Za slová „v znení neskorších predpisov“ odporúčame pripojiť tieto slová: „v znení zákona č. 314/2016 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 2. V bode 4 doložky zlučiteľnosti žiadame vyplniť písmená b) a c). Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K čl. I bodu 5 (Príloha č. 3) 4. K čl. I bodu 5 (Príloha č. 3) Slová „bodom 3“ odporúčame nahradiť slovami „tretím bodom“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K čl. I bodu 2 [§ 3 písm. i)] 2. K čl. I bodu 2 [§ 3 písm. i)] Slová „§ 3 v písm. i)“ odporúčame nahradiť slovami „V § 3 písmene i)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 1. Do bodu 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame k smernici (EÚ) 2017/2102 doplniť gestora. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii smernice (EÚ) 2017.2102 a k tabuľke zhody: Žiadame preukázať transpozíciu čl. 1 bod 3 smernice (EÚ) 2017/2102, a to v časti: „Odsek 1 sa uplatňuje na zdravotnícke pomôcky a monitorovacie a kontrolné prístroje, ktoré sa uvedú na trh od 22. júla 2014, na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ktoré sa uvedú na trh od 22. júla 2016, na priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje, ktoré sa uvedú na trh od 22. júla 2017“. Ak je predmetná časť článku smernice do slovenského právneho poriadku už transponovaná, je potrebné preukázať túto transpozíciu v tabuľke zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Nad rámec návrhu zákona: V § 7 písm. f) a v § 8 písm. c) zákona č. 346/2013 Z. z. je ustanovená povinnosť pre distribútora a dovozcu informovať orgán dohľadu nad trhom a orgány dohľadu členských štátov Európskej únie, v ktorých bolo elektrozariadenie sprístupnené na trh, pričom sa odkazuje na nariadenie (ES) č. 765/2008. Upozorňujeme, že nariadenie (ES) č. 765/2008 rovnako ako smernica (EÚ) 2017/2102, ktorá sa návrhom zákon transponuje, je „Text s významom pre EHP“ a vzťahuje sa tak nielen na členské štáty Európskej únie, ale aj na štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Na základe uvedeného je potrebné do návrhu zákona doplniť novelizačný bod, ktorým sa precizuje ustanovenie § 7 písm. f) a § 8 písm. c) zákona č. 346/2013 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K čl. I bodu 4 (§ 18b) 3. K čl. I bodu 4 (§ 18b) - v § 18b ods. 1 odporúčame nad slová „osobitného predpisu“ umiestniť odkaz na osobitný predpis, - v § 18b ods. 2 odporúčame vypustiť slovo „všetkých“, - v § 18b ods. 3 v úvodnej vete odporúčame na konci pripojiť slovo „získaných“ a následne v písmenách a) až e) vypustiť slovo „získaných“, - v § 18b ods. 3 písm. a) až d) odporúčame pred slovo „použité“ vložiť slovo „boli“, - v § 18b ods. 3 písm. e) odporúčame slová „zo všetkých“ nahradiť slovom „z“ a pred slovo „použité“ vložiť slovo „budú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 4 návrhu zákona V navrhovanom znení § 18b ods. 3 odporúčame slovo „použité“ uviesť v správnom gramatickom tvare. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 4 návrhu zákona 1. Odporúčame v navrhovanom ustanovení § 18b ods. 1 umiestniť nad slovami „osobitného predpisu“ odkaz na poznámku pod čiarou, a to v súlade s bodmi 22.1. a 22.3. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. 2. Odporúčame v navrhovanom ustanovení § 18b ods. 1 slovo „nepatrili“ uviesť v prítomnom čase. Ide o úpravu v súlade s bodom 3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2018 Detail