LP/2018/502 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1293/2013

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 37749/2018
Podnet: UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 627 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ bod B.1
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje na predloženie predbežného stanoviska do Národnej rady Slovenskej republiky 4 týždne vrátane vypracovania materiálu, jeho preloženia do PPK, MPK vrátane schválenia.
Posledná zmena: 06.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/502
Dátum začiatku MPK: 11.07.2018
Dátum konca MPK: 17.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.07.2018
Ukončenie štádia: 11.07.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 17.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.07.2018
Ukončenie štádia: 06.08.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)