LP/2018/483 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu v znení nariadenia vlády č. 22/2017 Z. z.

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu v znení nariadenia vlády č. 22/2017 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti Uznesením vlády SR č. 251/2018 s účinnosťou od 1. júna 2018 sa menia a dopĺňajú Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky, kde sa mení Príloha č. 2 - doložka zlučiteľnosti a zosúlaďuje sa s doložkou zlučiteľnosti podľa Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov v znení poslednej novely zo 16. mája 2018. V súvislosti so zmenou Prílohy č. 2 Legislatívnych pravidiel vlády SR upriamujeme pozornosť najmä na bod 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti upravujúci sekundárne právo, ktorý sa už nerozčleňuje na sekundárne právo prijaté pred a po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ale je potrebné v tomto bode uviesť len „druh, inštitúciu, číslo, názov a dátum vydania právneho aktu vzťahujúceho sa na upravovanú problematiku, vrátane jeho gestora“. V zmysle uvedeného žiadame prepracovať bod 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona Cieľom predloženého návrhu nariadenia vlády je odstránenie duplicitnej právnej úpravy v oblasti posudzovania zhody určených výrobkov, ktorými sú výťahy a bezpečnostné častí do výťahov. Z tohto dôvodu navrhujeme predkladateľovi, aby predmetný návrh nariadenia vlády precizoval, nakoľko v niektorých ustanoveniach návrhu nariadenia pretrváva duplicitná úprava (napr. povinnosti hospodárskych subjektov, autorizáciu a notifikáciu, práva a povinnosti autorizovaných osôb a dohľad nad trhom). Uvedenú problematiku okrem návrhu nariadenia vlády upravuje aj rámcový zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K odstráneniu duplicity dávame do pozornosti návrhy nariadení, ktoré predložil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR do medzirezortného pripomienkového konania (napr. SK/LP/2018/482, SK/LP/481). Z dôvodu vhodnosti navrhujeme v oblasti sprístupňovania určených výrobkov na trh jednotnú právnu úpravu. Žiadame, aby sa uvedené duplicitné ustanovenia zosúladili s rámcovým predpisom v oblasti posudzovania zhody výrobku zákon č. 56/2018 Z. z. V zmysle vyššie uvedeného žiadame návrh nariadenia dopracovať a predmetné zmeny premietnuť aj do tabuľky zhody so smernicou 2014/33/EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Odporúčame v časti "Termín začiatku a ukončenia PPK" vypustiť informáciu o termíne, keďže materiál nebol predmetom PPK. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Návrhu všeobecne Nad rámec predloženého návrhu nariadenia odporúčame: K § 1 V § 1 ods. 1 písm. b) odporúčame za slovom „výrobcu“ doplniť odkaz na čl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 08. 2008) (ďalej len „nariadenie (ES) č. 765/2008“), za slovom „dovozcu“ doplniť odkaz na čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008 a za slovom „distribútora“ doplniť odkaz na čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008. V § 1 ods. 1 písm. c) odporúčame za slovom „zhody“ doplniť odkaz na čl. 2 ods. 12 nariadenia (ES) č. 765/2008. V § 1 ods. 1 písm. d) odporúčame vypustiť slová „uvedený v prílohe č. 2“. V § 1 ods. 1 odporúčame nahradiť znenie písmena e) znením: „e) práva a povinnosti notifikovanej osoby.1d)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie: „1d) § 20 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. K § 2 V § 2 odporúčame vypustenie písmen d), g) až j), m) až r). Súčasne je potrebné primerane prečíslovať ostatné písmená predmetného ustanovenia. K § 3 V § 3 ods. 1 odporúčame za slová „sprístupnenie bezpečnostnej časti do výťahu na trhu“ doplniť odkaz 3a s poznámkou pod čiarou v znení: „Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie: „3a) Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.“. K § 4 Odporúčame novelizovať § 4 nasledovne: „§ 4 vrátane nadpisu znie: „§ 4 Uvedenie na trh, sprístupnenie na trhu a uvedenie do prevádzky Výťah a bezpečnostnú časť výťahu je možné sprístupniť na trhu alebo uviesť do prevádzky postupom podľa osobitného predpisu.3b)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie: „3b) § 4 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z.“.“ Alternatívne navrhujeme znenie: „§ 4 vrátane nadpisu znie: „§ 4 Uvedenie na trh, sprístupnenie na trhu a uvedenie do prevádzky (1) Výťah možno uviesť na trh alebo uviesť do prevádzky postupom podľa osobitného predpisu.3b) (2) Bezpečnostnú časť do výťahu možno sprístupniť na trhu alebo uviesť do prevádzky postupom podľa osobitného predpisu.3b)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie: „3b) § 4 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z.“.“ K § 7 V § 7 odporúčame nahradiť znenie písmena g) znením: „g) uviesť na výťahu svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je možné ho kontaktovať, ak nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania a ak obsahuje slovné prvky v inom ako latinskom písme a iné ako arabské číslovky alebo rímske číslovky,“. K § 8 V § 8 odporúčame vypustiť písmená a), h), j) a k). Súčasne odporúčame primerane prečíslovať ostatné písmená v § 8 a na konci vložiť nové písmeno h) v znení: „h) plniť povinnosti podľa osobitného predpisu.5a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie: „5a) § 5 ods. 1 písm. a), k), m) až q) zákona č. 56/2018 Z. z.“. K § 9 V § 9 ods. 1 odporúčame nahradiť slová „§ 8 písm. c) až k)“ slovami „§ 8 písm. c) až h)“. V § 9 odporúčame nahradiť znenie odseku 2 znením: „(2) Splnomocnený zástupca je povinný plniť povinnosti podľa osobitného predpisu.5b)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie: „5b) § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 56/2018 Z. z.“. K § 10 V § 10 odporúčame vypustenie písmen a) až d), f), h) až j). Súčasne navrhujeme primerane prečíslovať ostatné písmená v § 10 a na konci vložiť nové písmeno c) v znení: „c) plniť povinnosti podľa osobitného predpisu.5c)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie: 5c) § 7 ods. 1 , ods. 2 písm. a), c), f) až k) zákona č. 56/2018 Z. z.“. K § 11 Odporúčame novelizovať § 11 nasledovne: „§ 11 vrátane nadpisu znie: „§ 11 Povinnosti distribútora Distribútor je povinný plniť povinnosti podľa osobitného predpisu5d) s náležitou pozornosťou pri sprístupňovaní bezpečnostnej časti do výťahu na trhu.“ Poznámka pod čiarou k odkazu 5d znie: „5d) § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) až f) zákona č. 56/2018 Z. z.“.“ K § 12 Odporúčame novelizovať § 12 nasledovne: „§ 12 vrátane nadpisu znie: „§ 12 Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora Na dovozcu alebo na distribútora sa vzťahujú povinnosti výrobcu podľa § 8 za podmienok ustanovených osobitným predpisom.5e)“ Poznámka pod čiarou k odkazu 5e znie: „5e) § 9 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z.“.“ K § 13 Odporúčame vypustiť § 13. K § 17 § 17 odporúčame novelizovať nasledovne: „§ 17 vrátane nadpisu znie: „§ 17 EÚ vyhlásenie o zhode (1) EÚ vyhlásenie o zhode sa vypracuje podľa osobitného predpisu.5f) (2) Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 2.“ Poznámka pod čiarou k odkazu 5f znie: „5f) § 23 zákona č. 56/2018 Z. z.“.“ K § 18 Odporúčame vypustiť § 18. K § 19 V § 19 odporúčame nahradiť znenie odseku 1 znením: „(1) Označenie CE sa umiestni v kabíne výťahu a na bezpečnostnej časti do výťahu alebo na jej štítok podľa osobitného predpisu.6)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie: „6) § 25 ods. 1 až 4 a 6 zákona č. 56/2018 Z. z.“. V § 19 sa súčasne navrhuje vypustenie odsekov 2 a 5 a primerané prečíslovanie ostatných odsekov. K § 20 § 20 odporúčame novelizovať nasledovne: „§ 20 vrátane nadpisu znie: „§ 20 Autorizácia Autorizácia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.7)“ Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie: „7) § 10 až 19 zákona č. 56/2018 Z. z.“.“ K § 21 § 21 odporúčame novelizovať nasledovne: „§ 21 vrátane nadpisu znie: „§ 21 Notifikácia Notifikácia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.8)“ Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie: „8) § 20 zákona č. 56/2018 Z. z.“.“ K § 22 § 22 odporúčame novelizovať nasledovne: „§ 22 vrátane nadpisu znie: „§ 22 Práva a povinnosti notifikovanej osoby Notifikovaná osoba je povinná a) vykonávať posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody podľa § 15 a 16, b) plniť povinnosti podľa osobitného predpisu.9)“ Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie: „9) § 21 zákona č. 56/2018 Z. z.“.“ K § 23 Odporúčame vypustiť § 23. K poznámkam pod čiarou Odporúčame vypustiť poznámky pod čiarou k odkazom 10 až 13. Odôvodnenie: Navrhované znenie podľa nášho názoru dôslednejšie zabezpečuje sledovaný cieľ, a to zabezpečiť súlad so zákonom č. 56/2018 Z. z. a odstrániť nadbytočnú duplicitu. Navrhuje sa nahradiť osobitné definície alebo ustanovenia odkazmi na zákon č. 56/2018 Z. z. alebo priamo nariadenie (ES) č. 765/2008 v tých prípadoch, ak duplicitná úprava nie je dôvodná, potrebná, resp. účelná. Vychádzajúc z analógie legis sa navrhuje upraviť znenie § 7 písm. g) nariadenia vlády, približujúc jeho znenie § 5 ods. 1 písm. k) zákona č. 56/2018 Z. z. Ďalej sa navrhuje tiež úplné vypustenie § 13 v nariadení vlády pre nadbytočnosť a duplicitu k § 5 ods. 1 písm. p) a q), § 6 ods. 3 a 4, § 7 ods. 2 písm. j) a k) a § 8 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 56/2018 Z. z., odkaz na ktoré sa navrhuje začleniť do osobitných poznámok pod čiarou k novovkladaným odkazom na zákon č. 56/2018 Z. z. v rámci výpočtu povinností jednotlivých hospodárskych subjektov. Obdobne sa z dôvodov duplicity navrhuje tiež vypustenie § 18 a 23 platného znenia nariadenia vlády. V rámci predloženého návrhu novely nariadenia vlády sa stotožňujeme s návrhom na úpravu znenia poznámky pod čiarou k odkazu 2 až 4 (čl. I bod 1 návrhu) a odkazu 14 (čl. I bod 8 návrhu). V ostatných častiach návrh nie je v súlade s nami uplatnenými pripomienkami ku konkrétnym ustanoveniam nariadenia vlády nad rámec predloženého návrhu. V nadväznosti na rozsah uplatnenej pripomienky odporúčame predkladateľovi vypracovať tiež konsolidované znenie návrhu nariadenia vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Legislatívna skratka ,,zákon o posudzovaní zhody“ je zavedená vo všeobecnej časti Dôvodovej správy, z toho dôvodu nie je potrebné jej opätovné zavádzanie v osobitnej časti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Vo všeobecnej časti Dôvodovej správy odporúčame v treťom odseku nahradiť slovo ,,,častí“ slovom ,,časti“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Všeobecne k návrhu nariadenia vlády Navrhujeme zosúladiť znenie novelizačných bodov návrhu nariadenia vlády so znením novelizačných bodov nariadení vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z., 145/2016 Z. z., 148/2016 Z. z., 77/2016 Z. z., 70/2015 Z. z., 127/2016 Z. z., 262/2016 Z. z., 193/2016 Z. z., ktoré upravujú jednotlivé druhy určených výrobkov a ktoré sú zároveň v súčasnosti (alebo boli) predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Odôvodnenie: Potreba zosúladenia znenia jednotlivých aproximačných nariadení vlády vyplynula z požiadavky Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorej účelom je odstránenie duplicitných ustanovení týchto nariadení vlády vo vzťahu k zákonu č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov týkajúcich sa najmä povinností hospodárskych subjektov, autorizácie, notifikácie, práv a povinností notifikovaných osôb ako aj dohľadu nad trhom. ÚNMS SR na tomto základe pripravil novely jednotlivých nariadení vlády, ktoré sú v gestorstve ÚNMS SR, a preto navrhujeme zosúladenie vami predloženého návrhu nariadenia vlády so znením noviel predložených do MPK úradom tak, aby nedochádzalo k zbytočnej nejasnosti a nekonzistentnosti v oblasti sprístupňovania týchto určených výrobkov na trhu jednotlivými hospodárskymi subjektmi ako aj inými zainteresovanými stranami, ktorých sa táto právna úprava reálne dotýka. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Nad rámec novely Navrhujeme v poznámke pod čiarou k odkazu 12 prvej vete slová "(ISO/IEC 17065: 2012) (01 5256)" nahradiť slovami "(ISO/IEC 17065) (01 5256)" a v druhej vete slová "(ISO/IEC 17020: 2012) (01 5260)" nahradiť slovami "(ISO/IEC 17020) (01 5260)". Odôvodnenie: Odporúčame zvážiť uvádzanie datovaných odkazov, nakoľko v prípade nedatovaného odkazu platí vždy aktuálne znenie, preto považujeme navrhovaný spôsob za vhodnejší. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K bodu 1 Navrhujeme nasledovné znenie poznámky pod čiarou k odkazu 4 návrhu nariadenia vlády: „4) § 26 písm. b) zákona č. 56/2018 Z. z.“. Odôvodnenie: Úradom navrhované znenie poznámky pod čiarou k odkazu 4 precizuje znenie odkazu na zákon č. 56/2018 Z. z., ktorý v oblasti dohľadu nad trhom pri uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu podľa návrhu nariadenia vlády ustanovuje v § 26 písm. b), že konkrétnym orgánom dohľadu v oblasti určených výrobkov - výťahov a bezpečnostných častí do výťahov je v Slovenskej republike Inšpektorát práce. Dôvodom je najmä právna istota spotrebiteľov ako aj samotných hospodárskych subjektov, ktorý uvádzajú výťahy a sprístupňujú bezpečnostné častí do výťahov na trhu v Slovenskej republike. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K bodu 2 Navrhujeme nasledovné znenie poznámok pod čiarou k odkazom 7 a 8 návrhu nariadenia vlády: „7) § 10 až 19 zákona č. 56/2018 Z. z. 8) § 3 ods. 2 a § 20 zákona č. 56/2018 Z. z.“. Odôvodnenie: Úradom navrhované znenie poznámky pod čiarou k odkazu 7 precizuje znenie odkazu na zákon č. 56/2018 Z. z., ktorý v oblasti autorizácie orgánov posudzovania zhody na posudzovanie zhody tlakových zariadení podľa návrhu nariadenia vlády ustanovuje v § 10 až 19, a teda nie len § 10, ktorý ustanovuje len všeobecný inštitút autorizácie. Avšak vypustené odseky 2 až 6 v § 20 predstavujú ďalšie požiadavky tak na žiadosť o autorizáciu ako aj samotné autorizačné požiadavky, ktoré je potrebné pokryť odkazom na ustanovenia zákona č. 56/2018 Z. z. - § 10 až 19 upravujúce celý proces autorizácie od žiadosti o autorizáciu až po ukončenie tohto procesu. Precizovaním znenia poznámky pod čiarou na spomínané ustanovenia § 10 až 19 sa pre orgány posudzovania zhody v oblasti tlakových zariadení jasne ustanovia jednotlivé požiadavky, ktoré musia byť na udelenie autorizácie splnené. Znenie poznámky pod čiarou k odkazu 8 precizuje znenie odkazu na zákon č. 56/2018 Z. z., ktorý v oblasti notifikácie výťahov a bezpečnostných častí do výťahov podľa návrhu nariadenia vlády ustanovuje v § 20 zákona č. 56/2018 Z. z. a zachovajú sa tým všetky povinnosti úradu voči orgánom dohľadu ako aj Európskej komisii ustanovené smernicou č. 2014/33/EÚ v oblasti notifikácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) celému materiálu Odporúčame názov nariadenia zosúladiť s Prílohou č. 1 k legislatívnym pravidlám vlády SR (vložiť slová "Slovenskej republiky" za slová "nariadenie vlády" v celom texte). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v názve návrhu a úvodnej vete návrhu vložiť pred slová „č. 22/2017 Z. z.“ slová „Slovenskej republiky“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Doložke zlučiteľnosti S poukazom na neaktuálnu doložku zlučiteľnosti odporúčame jej nahradenie novou šablónou, ktorá zohľadňuje zmeny schválené uznesením vlády č. 251/2018 k návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a k návrhu na zmenu a doplnenie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a zmenu Rokovacieho poriadku vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail