LP/2018/473 Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonovExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska) K Čl. I. § 10 ods. 9 navrhovaného zákona Navrhujeme vetu: „Ak sa v tomto zákone ustanovuje povinnosť vypracovať vnútorný predpis, orgán riadenia vydať jeden vnútorný predpis pokrývajúci všetky takéto prípady.“ Nahradiť nasledovným znením: „Ak sa v tomto zákone ustanovuje povinnosť vypracovať vnútorný predpis, orgán riadenia je povinný vydať aspoň jeden vnútorný predpis pokrývajúci všetky takéto prípady.“ Odôvodnenie: Legislatívno – technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska) K Čl. I. § 3 navrhovaného zákona Žiadame vymedziť navrhovaným zákonom používané pojmy, ktorých presný obsah absentuje, ako napríklad servisná požiadavka a zmenová požiadavka. Odôvodnenie: Nejednoznačnosť používaných pojmov so širokým výkladovým pôsobiskom častokrát v aplikačnej praxi spôsobuje problémy pri aplikácií zákona. Zatiaľ čo pravdepodobne nie je nevyhnutné vymedzovať obsah pojmu štúdia uskutočniteľnosti, pri pojmoch ako zmenová alebo servisná požiadavka táto jednoznačnosť už neplatí. Rozdielne nastavenia parametrov pre servisnú a zmenovú požiadavku tak môžu spôsobiť nenaplnenie účelu predkladaného zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska) K Čl. I. § 12 ods. 5 Žiadame vymedziť, komu je obec povinná predkladať koncepciu rozvoja na schválenie, keď nie orgánu vedenia. Žiadame taktiež vymedziť, ako sa vyňatie obce od uvedenej povinnosti dotýka osôb v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Resp. žiadame taktiež vymedziť prípadný rozpor medzi ust. § 12 ods. 5 a 11 ods. 1 písm. b) navrhovaného zákona v kontexte koncepcií obcí. Odôvodnenie: V navrhovanom znení vnímame nepochybne snahu jeho predkladateľa obciam zjednodušiť prípravu koncepcie podľa § 12 obdobne, ako tomu bolo už aj v zrušovanom zákone č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy. Avšak aplikačná prax postupne ukázala viaceré nezrovnalosti pri pristupovaní obcí k napĺňaniu obdobného ustanovenia zrušovaného zákona. Z navrhovaného znenia nám preto nie je jasné, komu má obec ako orgán verejnej moci, ktorá svoju činnosť výlučne podriaďuje zákonu, predložiť koncepciu na schválenie. Uplatní sa v tomto prípade napríklad metodický pokyn č. ÚPVII/000514/2017-313 z 10. januára 2017, v zmysle ktorého bude obec predkladať koncepciu na schválenie obecnému zastupiteľstvu? Akú formu bude mať takýto dokument, keďže dnes formálne koncepcia predstavuje výlučne dáta vložené správcom do MetaIS2? Taktiež nám nie je jasný vzťah predmetného ustanovenia k osobám v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí. Keďže predmetné ustanovenie vychádza z aktuálne platného právneho stavu, v aplikačnej praxi sa vyskytli problémy so skutočnosťou, či osoby zriadené obcou majú, alebo nemajú predkladať koncepciu ministerstvu / Úradu podpredsedu vlády / orgánu vedenia na schválenie. Nakoľko obec nepredkladala, ani osoby v jej zriaďovateľskej pôsobnosti nepredkladali. Avšak aj nová právna úprava tieto subjekty opomína, čím dáva znovu priestor vzniku rozličných interpretácií navrhovaného zákona. Zároveň nám nie je jasná súvislosť medzi ust. § 12 ods. 5 navrhovaného zákona a § 11 ods. 1 písm. b). Interpretujeme ho spôsobom, kedy v zmysle prvého obec nie je povinná, a v zmysle druhého obec je povinná predložiť koncepciu orgánu vedenia na schválenie. Totožným spôsobom sa k výkladu obdobného ustanovenia § 3 ods. 4 písm. f) zrušovaného zákona 275/2006 Z. z. stavali obce už v minulosti, čo zapríčinilo plnenie protichodných koncepcií obcí do MetaIS2, ktoré však Úrad podpredsedu vlády nekontroloval a neslúžia k napĺňaniu zamýšľaného účelu. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I § 2 ods. 3 druhá veta Upozorňujeme na nie úplne zrozumiteľné znenie druhej vety, ktorá svojím obsahom by nemala patriť k výkladu pojmov. Z navrhovanej dikcie „a vtedy, ak tvoria funkčný celok“ nie je zrejmé, čo tvorí „funkčný celok“, či sú to „povinnosti v rámci správy informačných technológií verejnej správy“, samotné „informačné technológie verejnej správy“ alebo „údaje, procesné postupy, personálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie“. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K čl. I § 1 ods. 2 a § 2 a 3 V záujme precizovania navrhovanej právnej úpravy a odstránenia prípadných aplikačných problémov navrhujeme definovať pojem „citlivá informácia“ na účely tohto zákona. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K čl. I § 13 ods. 7 písm. c) Za slovo „poskytovania“ odporúčame vložiť slovo „služieb“. S prihliadnutím na administratívnu a časovú náročnosť monitorovania a hodnotenia úrovne poskytovania služieb odporúčame slová „za 6 mesiacov“ nahradiť slovom „ročne“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K čl. I § 4 ods. 1 Ustanovenie § 4 ods. 1 navrhujeme vypustiť, prípadne preformulovať, pretože v navrhovanom znení je vágne a neaplikovateľné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 5. K čl. I § 15 ods. 3 písm. d) Navrhovaná povinnosť vo vzťahu k predpokladaným sumám zákaziek, ako aj z technologického hľadiska je pre Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky ťažko splniteľná, pretože dáta Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sú uložené v Dátovom centre a nie vo vládnom cloude. Táto povinnosť predstavuje neprimerané riziko vo vzťahu k predĺženiu lehoty na odstránenie incidentov a zabezpečenie servisných požiadaviek. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 6. K čl. I § 29 Podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme návrh zákona doplniť o návrhy vykonávacích predpisov, ktoré má podľa § 29 návrhu zákona vydať Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a bez ktorých nie je možné komplexne posúdiť návrh zákona, ako aj ich vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 7. K čl. I § 30 Znenie § 30 odporúčame zosúladiť s bodom 24.2 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 8. K čl. II bod 2 Dátumy uvedené v navrhovanom znení § 9c odporúčame zosúladiť s dátumom nadobudnutia účinnosti návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 9. K čl. VI Navrhované ustanovenie o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona odporúčame zosúladiť s bodom 64.1 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Legislatívno-technická pripomienka - v časti 4. "Dotknuté subjekty" je zavedená legislatívna skratka "ministerstvo financií" avšak ďalej v texte sa už nepoužíva, odporúčame ju vypustiť. Zároveň žiadame zjednotiť doložku vybraných vplyvov s deklarovanými vplyvmi uvedenými v predkladacej správe resp. všeobecnej časti dôvodovej správy nakoľko sa nezhodujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) odkazy na poznámku pod čiarou 6 a 7 Vzhľadom na to, že § 6 a § 10 boli oba novelizované zákonom č. 273/2015 Z. z., odporúčame pri citácii v poznámke pod čiarou k týmto odkazom slová " v znení neskorších predpisov" nahradiť slovami "v znení zákona č. 273/2015 Z. z.". Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. III bod 2 3. V článku III pôvodnom bode 2 (po prečíslovaní bode 7), v navrhnutom novom § 49af je potrebné v nadpise slovo „ustanovenie“ opraviť do tvaru „ustanovenia“, ďalej navrhnuté odseky 1 a 2 je potrebné označiť ako odseky 3 a 4 (s úpravami ich znenia podľa iných uplatnených pripomienok) a zároveň do navrhnutého nového § 49af je potrebné vložiť nové odseky 1 a 2 s takýmto znením: „(1) Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. januára 2019 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. januárom 2019; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj právne nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2019 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, pričom na lehoty, ktoré pred 1. januárom 2019 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu12) a tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019. (2) Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu;12) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2019, zostávajú zachované.“.“. Odôvodnenie: Do článku III pôvodného bode 2 (po prečíslovaní bodu 7), a to do navrhnutého nového § 49af o novelizácii zákona o NBS sa navrhuje doplniť nové odseky 1 a 2 so štandardnými prechodnými ustanoveniami, ktoré sú obsahovo zharmonizované so skoršími prechodnými ustanoveniami, napríklad s ustanoveniami § 49ad ods. 1 a 3 zákona č. 566/1992 Z. z. aj s ustanoveniami § 45e ods. 1 a 2 a § 45f ods. 1 a 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. III 1. Do článku III návrhu zákona sa za úvodnú vetu dopĺňajú nové body 1 až 4 s takýmto znením: „1. V § 8 ods. 1 druhej vete sa slová „predsedajúceho viceguvernéra“ nahrádzajú slovami „iného predsedajúceho podľa prvej vety“. 2. V § 8 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „vo Vestníku Národnej banky Slovenska“. 3. V § 41 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za toto zbavenie povinnosti mlčanlivosti sa považuje aj bankovou radou schválená písomná dohoda o vzájomnej spolupráci, súčinnosti a poskytovaní informácií a podkladov medzi Národnou bankou Slovenska a iným príslušným orgánom alebo osobou, a to v rozsahu potrebnom na plnenie tejto dohody.“. 4. V § 44 písm. e) sa za slovo „skutočnosti“ vkladajú slová „a informácie“.“. Zároveň sa v článku III návrhu zákona prečíslujú pôvodne navrhnuté body. Odôvodnenie: Do článku III o novelizácii zákona o NBS sa navrhuje doplniť aj úpravu § 8 ods. 1 druhej vety tak, aby sa zabezpečilo jej zosúladenie s aktuálnym znením § 8 ods. 1 prvej vety, a taktiež sa navrhuje spresnenie § 8 ods. 5, úprava § 41 tretej vety v záujme jej harmonizácie s aktuálnym znením § 3 ods. 3 druhej vety zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a tiež úprava § 44 písm. e) v záujme jeho harmonizácie s aktuálnym znením ustanovení § 37 ods. 1 a 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 9 Doložky vybraných vplyvov Navrhujeme exaktnejšie kvantifikovať očakávaný dopad na rozpočet verejnej správy (najmä vzhľadom na skutočnosť, že podľa bodu 9 doložky vybraných vplyvov ide o „rozpočtovo zabezpečené vplyvy“, ich predikciu vo vzťahu k rozpočtu MK SR však v materiáli nie je možné identifikovať a nie je možné posúdiť reálnosť tvrdenia „rozpočtovo zabezpečených výdavkov“). Odôvodnenie: Indikatívny prepočet potreby ľudských zdrojov na zabezpečenie povinností vyplývajúcich z navrhovaného textu zákona (len na úrovni aparátu MK SR) poukazuje na potrebu navýšenia personálu odboru informatiky minimálne o tri osoby (na očakávanej kvalifikačnej úrovni hlavného štátneho radcu). Na úrovni povinných osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR (pri optimálnom využití mechanizmu podľa § 27 ods. 2) odhadujeme potrebu navýšenia personálnych kapacít rezortu pre zabezpečovanie legislatívnym návrhom vyžadovanej agendy v rozsahu 8 až 16 osôb nad súčasný stav (za podmienok získania dostatočne kvalifikovaného personálu pre jednotlivé nevyhnutné činnosti). Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K čl. I § 28 Navrhujeme obligatórnu povinnosť orgánu vedenia zmeniť na fakultatívnu možnosť a odsek 1 písm. d) vypustiť. Odporúčame tiež prehodnotiť navrhovanú výšku pokút. Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že k návrhu zákona nie je priložený návrh vykonávacích predpisov ani návrh iného všeobecne záväzného právneho predpisu určujúceho metodiku, resp. záväzný postup posudzovania „závažnosti, spôsobu, trvania a následkov protiprávneho konania“, nie je možné posúdiť dôsledky takto nejasne formulovaného ustanovenia upravujúceho oblasť správnych deliktov. Navrhujeme odstrániť vnútorný rozpor ustanovenia o správnych deliktoch a imperatívne (obligatórne) znenie v odseku 1 zosúladiť s náznakom fakultatívnej možnosti vyplývajúcej zo znenia odseku 2. Navrhované hranice sankčných postihov (pokút) považujeme za neprimerané účelu a nezodpovedajúce príjmovým pomerom v prostredí orgánov verejnej správy na Slovensku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl.III bod 1 2. Do článku III návrhu zákona, za pôvodný bod 1, ktorý podľa ďalších pripomienok bude prečíslovaný na bod 5, sa navrhuje doplniť nový bod 6 s takýmto znením: „6. V § 45 ods. 2 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“. Odôvodnenie: Do článku III o novelizácii zákona o NBS sa navrhuje doplniť taktiež úpravu § 45 ods. 2, ktorým sa zabezpečuje jeho harmonizácia s obdobnými aktuálnymi ustanoveniami iných novelizovaných zákonov v oblasti finančného trhu, napríklad s novelizovaným aktuálnym znením § 35h ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov aj s aktuálnym znením § 23 ods. 8 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail