LP/2018/468 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Čl. I
Pridať
Prvý diel


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K bodu 33 V prílohe č. 1 žiadame pri charakteristike 10. platovej triedy pred poslednú vetu vložiť vetu: „Spracúvanie, analyzovanie alebo vyhodnocovanie poznatkov, informácií, javov alebo udalostí, zamerané na ustanovenie singulárnych postupov s celoštátnou pôsobnosťou vopred bližšie nešpecifikovaným spôsobom.“ a pri charakteristike 11. platovej triedy žiadame pred poslednú vetu vložiť vetu: „Spracúvanie, analyzovanie alebo vyhodnocovanie nových poznatkov, informácií, javov alebo udalostí originálnym spôsobom, vedúce k zvýšeniu úrovne spôsobilostí v oblasti detekcie a identifikácie hrozieb na úrovni štátu.“. Túto pripomienku považuje MO SR za zásadnú. Odôvodenie: Navrhuje sa rozšírenie charakteristiky jednotlivých platových tried s ohľadom na výkon vysokošpecializovaných odborných činností na expertnej úrovni, vykonávaných zamestnancami v pracovnom pomere, ktorí sa podľa osobitných predpisov (napríklad zákon č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov) podieľajú na plnení úloh v oblasti zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky. Ide najmä o činnosti vykonávané v súvislosti s obsiahnutím hrozieb v kybernetickom priestore (ako piatej dimenzie obrany uznanej NATO), utajením činnosti špeciálnych služieb, ich príslušníkov a zamestnancov, zabezpečením obrany štátu a ochrany osobitných prostriedkov pred vyzradením a zneužitím. Cieľom predloženej pripomienky je odstrániť nedostatky vyplývajúce z doterajšej aplikačnej praxe so zámerom udržateľnosti a získania ľudských zdrojov pozostávajúcich z expertov pre jednotlivé činnosti v pôsobnosti zabezpečenia obrany, ktorí nie sú v služobnom pomere a podieľajú sa alebo by sa podieľali na plnení úloh podľa vyššie uvedených predpisov. V nadväznosti na zmeny vyplývajúce z návrhu novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky súčasne predloží Úradu vlády Slovenskej republiky návrh na doplnenie prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z. - Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme - v časti 12. Obrana o nové pracovné činnosti v súlade s uplatnením zásadnej pripomienky. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K bodu č. 9 V bode č. 9 za „(ďalej len „učitelia vysokých škôl a výskumní a vývojoví zamestnanci“)“ doplniť „a zdravotníckych zamestnancov, ktorí nie sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu“ je uvedená v prílohe č. 5. Odôvodnenie: Tabuľka bola pôvodne navrhnutá pre zdravotníckych pracovníkov až dodatočne sa do tabuľky zaradili iné profesie. Zvýhodnená osobitná stupnica platových taríf zdravotníckych pracovníkov existuje už od roku 1996, ako reakcia na opodstatnené požiadavky zamestnancov a ktorému predchádzali masové protestné podujatia zdravotníckych pracovníkov. Osobitná stupnica platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov podľa Prílohy č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z. sa v podmienkach zamestnancov združených v tunajšom odborovom zväze uplatňuje u zamestnancov Úradu a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (hygiena) a niektorých profesií (sestry) zo zariadení sociálnych služieb u verejných poskytovateľov sociálnych služieb. Prevažujúca časť zamestnancov Úradu a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (hygiena) má vysokoškolské vzdelanie druhého, niektorí až tretieho stupňa, získali špecializáciu vo svojich odboroch, sú povinní počas celého trvania pracovného pomeru sa sústavne vzdelávať, tzv. kreditové vzdelávania. Jedná sa o profesie lekár, mikrobiológ, virológ, laboratórny diagnostik, biochemik, medicínsky laborant, verejný zdravotník, sestra... Z titulu náročnosti vykonávaných pracovných činností je väčšina zamestnancov v súčasnosti zaradená do 8. až 12. platovej triedy. Vekový priemer zamestnancov RÚVZ je cca 50 rokov, čiže sú to zamestnanci zaradení do vyšších platových stupňov z titulu praxe. Podľa navrhovanej stupnice platových tried by títo zamestnanci boli zaradení do 5. až 9. platovej triedy. Kým u zamestnancov, pre odmeňovanie ktorých sa v súčasnosti uplatňuje základná stupnica platových taríf sa predpokladá nárast presahujúci stovky eur, u týchto zamestnancov by bol niekde nárast oproti súčasnosti pár Eur, ale u najväčšieho počtu týchto pracovníkov, podľa navrhovanej tabuľky v Prílohe č. 3 zákona č. 553/2003 Z. z., dochádza k poklesu tarifného platu aj o 40, 50, resp. 120 €, čo je absolútne neprijateľné. Trváme na ponechaní osobitnej stupnice platových taríf pre zdravotníckych pracovníkov. Týkalo by sa to cca 800 - 900 zamestnancov. Nezdravotnícki pracovníci sú aj v súčasnosti odmeňovaní podľa základnej stupnice platových taríf. Je všeobecne známe, aký je na Slovensku demografický vývoj, ako stúpa nutnosť zriaďovania zariadení sociálnych služieb, kde je potrebná nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť o klientov zariadení. Už v súčasnosti je prevaha imobilných alebo čiastočne imobilných prijímateľov sociálnej služby (najmä u verejných poskytovateľov), čím sa zvyšuje tlak na personálne obsadenie. Tak ako v zdravotníctve, tak aj v týchto zariadeniach spoločnosť bojuje s nedostatkom personálu. Budeme čakať, kým sa pre nedostatok zamestnancov budú tieto zariadenia zatvárať, alebo zamestnancov zastabilizujeme aj formou dostatočného finančného ohodnotenia ? To nie sú školy, ktoré zatvoríme a deti pošleme domov, to sú ľudia, ktorí nemajú kam ísť, alebo rodiny nie sú schopné sa o príbuzných postarať. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K bodu č. 16 V bode č. 16 v písm. b) za „zamestnancov“ vložiť „a zdravotníckych zamestnancov“ uvedenej v prílohe č. 5. Odôvodnenie: Ako pri bode č. 9. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bodu 30 V § 32f doplnenie odsekov 4-11, nasledovné znenie: Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 1 alebo 2 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 1. (2) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 3 alebo 4 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 2. (3) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 5 alebo 6 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 3. (4) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 7 podľa základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 4. Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 7 podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 4 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 5. (5) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 8 podľa základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 5. Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 8 podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 4 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 6. (6) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 9 podľa základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 6. Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 9 podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 4 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 7. (7) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 10 podľa základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 7. Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 10 podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 4 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 8. (8) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 11 podľa základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 8. Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 11 podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 4 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 9. (9) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 12 podľa základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 9. Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 12 podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 4 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 10. (10) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 13 podľa základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 10. Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 13 podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 4 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 11. (11) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 14 podľa základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 11. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) bod 31 Odporúčame doplniť názov za označením § 32g. Technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K celému materiálu Po niekoľkoročných rokovaniach KOZ SR víta predloženie zmeny systému odmeňovania pre zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme. KOZ SR dlhodobo žiadala odstránenie nedostatkov v súčasnom systéme, ktorý spôsoboval nivelizáciu platov. Z jednej strany dochádzalo k nárastu minimálnej mzdy a k zlepšeniu sociálneho postavenia zamestnancov, avšak z druhej strany prebiehala nivelizácia platových tried, ktoré boli prekrývané minimálnou mzdou. Opakovane sa značná časť kolektívne vyjednaného zvýšenia taríf strácala v dorovnávaní týchto taríf do minimálnej mzdy. Z tohto titulu, KOZ SR žiadala zmenu v systéme, a to tak, aby: - tabuľky začínali minimálnou mzdou, - zastavilo sa prekrývanie ďalších stupňov a tried minimálnou mzdou, - tarify boli odstupňované podľa typu práce. Návrh zákona reflektuje požiadavky KOZ SR na zmenu systému, a keďže KOZ SR sa zúčastnila tvorby návrhu zákona, stotožňuje sa s navrhnutými systémovými zmenami. Napriek vyššie uvedenému KOZ SR predkladá nasledujúce pripomienky: Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh zákona odporúčame upraviť v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky. Napr.: V nadväznosti na zmenu odsekov v § 7 (bod 12) odporúčame upraviť aj vnútorné odkazy uvedené v § 4 ods. 4 a § 6 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. V bode 26 odporúčame za slová „§ 21b“ vložiť slová „ods. 1“. V bode 27 odporúčame slovo „ods.“ nahradiť slovom „odsek“ a slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh zákona bude mať dosah na rozpočet kapitoly MO SR vo výške cca 19,7 mil. eur, z toho mzdy cca 14,6 mil. eur. Uvedený dosah na rozpočet kapitoly MO SR nebude možné vykryť v rámci percentuálneho podielu na HDP SR stanoveného pre kapitolu MO SR, a preto bude MO SR žiadať o navýšenie výdavkov kapitoly MO SR. Z doložky vybraných vplyvov vyplýva, že dosah na rozpočet verejnej správy vyplývajúci z návrhu zákona je rozpočtovo zabezpečený v rámci štátneho rozpočtu na roky 2019 a nasledujúce. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bodom 30 a 31 Z hľadiska legislatívnej techniky odporúčame zlúčiť novelizačné body 30 a 31 do jedného novelizačného bodu s nasledovnou novelizačnou inštrukciou: "30. Za § 32e sa vkladajú § 32f a § 32g, ktoré vrátane nadpisov znejú:" Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že pri vloženom § 32g absentuje nadpis. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K bodu 30 návrhu zákona KOZ SR navrhuje nový text bodu 30: 30. Za § 32e sa vkladá § 32f, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 32f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 1 alebo 2 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 1. (2) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 3 alebo 4 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 2. (3) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 5 alebo 6 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 3. (4) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 7 podľa základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 4. Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 7 podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 4 a zdravotnícky zamestnanec podľa osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 5 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 5. (5) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 8 podľa základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 5. Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 8 podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 4 a zdravotnícky zamestnanec podľa osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 5 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 6. (6) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 9 podľa základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 6. Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 9 podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 4 a zdravotnícky zamestnanec podľa osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 5 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 7. (7) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 10 podľa základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 7. Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 10 podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 4 a zdravotnícky zamestnanec podľa osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 5 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 8. (8) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 11 podľa základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 8. Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 11 podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 4 a zdravotnícky zamestnanec podľa osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 5 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 9. (9) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 12 podľa základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 9. Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 12 podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 4 a zdravotnícky zamestnanec podľa osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 5 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 10. (10) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 13 podľa základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 10. Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 13 podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 4 a zdravotnícky zamestnanec podľa osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 5 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 11. (11) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do platovej triedy 14 podľa základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do platovej triedy 11. Odôvodnenie: Z predloženého ustanovenia nie je jasné, do ktorých platových tried sú zaradení zdravotnícki pracovníci a zamestnanci podľa osobitnej stupnici platových taríf vybraných skupín zamestnancov. Na viacerých pracovných stretnutiach bolo deklarované a v písomných návrhoch aj prezentované, že zdravotnícki pracovníci a zamestnanci podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov budú zaradení do vyšších tried – vždy o 1 platovú triedu. V predloženom návrhu sa tak nestalo, naopak došlo k situácii, že zamestnanci zo základnej platovej stupnice postúpili o 1 platovú triedu a zdravotnícki pracovníci a zamestnanci podľa osobitnej stupnici platových taríf vybraných skupín zamestnancov zostali na tej istej úrovni, to znamená, že sa vyrovnali. Kým môže zamestnanec v takýchto zariadeniach samostatne vykonávať prax, trvá to aj niekoľko rokov. Považujeme za nutné vážiť si a primerane odmeňovať vysokokvalifikovaných, vedomostne skúsených ľudí s bohatou praxou. V osobitnej a zdravotníckej tabuľke sú aj zamestnanci zariadení sociálnych služieb. Je všeobecne známe, aký je na Slovensku demografický vývoj, ako stúpa nutnosť zriaďovania zariadení sociálnych služieb, kde je potrebná nepretržitá opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť o klientov zariadení. Už v súčasnosti je prevaha imobilných alebo čiastočne imobilných prijímateľov sociálnej služby (najmä u verejných poskytovateľov), čím sa zvyšuje tlak na personálne obsadenie. Tak ako v zdravotníctve, tak aj v týchto zariadeniach spoločnosť bojuje s nedostatkom personálu. Budeme čakať, kým sa pre nedostatok zamestnancov budú tieto zariadenia zatvárať, alebo zamestnancov zastabilizujeme aj formou dostatočného finančného ohodnotenie. To nie sú školy, ktoré zatvoríme a deti pošleme domov, to sú ľudia, ktorí nemajú kde ísť, alebo rodiny nie sú schopné sa o príbuzných postarať. Pošleme ich na ulicu? Osobitné platové tabuľky vznikli preto, že sa jedná o činnosti s vysokou fyzickou a psychickou záťažou, vysoko náročnými pracovnými činnosťami, kde je problém dostať ľudí do pracovného pomeru, už teraz vieme koľko, prevažne žien, pracuje na týchto pozíciách v zahraničí a my ich chceme nechať v Rakúsku, Nemecku, nepotrebujeme ich doma ? Dostávame sa do situácie, keď nízkokvalifikovaní zamestnanci s prevahou manuálnej práce si polepšia o stovky Eur, ale vysokokvalifikovaní zamestnanci so špecializáciami a náročnou duševnou prácou si polepšia len o pár Eur, alebo sa dostanú pod hranicu súčasného stavu. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K bodu č. 30 Žiadame v navrhovanom § 32f ods. 12 v prvej vete vypustiť slovo „nepretržite“ a vypustiť druhú vetu. Odôvodnenie: Slovo "nepretržite" v hypotéze právnej normy je nadbytočné. Pracovný pomer po 01.01.2019 buď trvá, alebo netrvá, ak netrvá nemá zamestnávateľ povinnosť uvedenú v dispozícii právnej normy, ak trvá, tak túto povinnosť zamestnávateľ má. Vo vzťahu k vypusteniu druhej vety, namietame jej nesystémovosť v zák. č. 553/2003 Z. z. a rozpor so zmluvným princípom pracovnoprávnych vzťahov. Nesystémovosť spočíva v tom, že v intertemporálnom ustanovení sa uvádza, že oznámenie zamestnávateľ o zmene platovej triedy sa doručí zamestnancom ktorým pracovný pomer trvá k 01.01.2018 a u týchto zamestnancov sa stáva súčasťou pracovnej zmluvy, ak by došlo k uzavretiu prac. zmluvy s iným zamestnancom v termíne po 01.01.2018, u tohto zamestnanca sa aplikuje § 4 ods. 7 zák. č. 553/2003 Z. z. podľa ktorého sa určenie platu nestáva súčasťou pracovnej zmluvy, čím sa vytvárajú 2 kategórie zamestnancov, tých ktorí majú určenie platu(platovej triedy) v pracovnej zmluve a ktorí ho nemajú, pretože majú oznámenie o výške a zložení funkčného platu. Zároveň sa jedná o zásah do zmluvného princípu, ako základného právneho princípu na ktorom je postavený Zákonník práce, keď sa písomné oznámenie o zmene platovej triedy, ako jednostranný právny úkon považuje za súčasť pracovnej zmluvy, ktorá je dvojstranným právnym úkonom, pričom zaradenie do platovej triedy ovplyvňuje nie len plat zamestnanca, ale ja druh práce(rozšírenie konkrétnych činností), ktorý má vykonávať, čím môže dôjsť k jednostrannému zásahu zamestnávateľa aj do druhu práce, rozširovaním druhu práce o činnosti, ktoré do dojednaného druhu práce nepatria. Oznámenie o zaradení do platovej triedy nie je súčasťou pracovnej zmluvy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K bodu č. 19, č. 20, č. 21 Navrhujeme zmeniť ustanovenie § 11 v súlade s § 124 Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce podľa Zákonníka práce. Znenie ods. 1 a 2 § 124 Zákonníka práce je textovo identické so znením ods. 1 a 2 § 11 zákona č. 553/2003 Z. z., preto navrhujeme zmeniť aj ods. 3, 4 a 5 v § 11 zákona č. 553/2003 Z. z. a zosúladiť ho s § 124 Zákonníka práce – nový návrh: „(3) Zamestnancovi podľa ods. 1 patrí platová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností zaradených do 3., resp. 4. kategórie podľa osobitného predpisu najmenej 20 % prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf, (4) Platovú kompenzáciu možno poskytovať aj pri pôsobení iných vplyvov, ktoré zamestnancovi prácu sťažujú alebo zamestnanca negatívne ovplyvňujú alebo pri nižšej intenzite pôsobenia faktorov pracovného prostredia uvedených v ods. 2. (5) Pri dohodnutí mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce podľa ods. 4 sa ods. 3 neuplatní.“ Odôvodnenie: Rizikové faktory sú rovnaké, či sa jedná o výrobný sektor, verejnú alebo štátnu službu. Rovnaké faktory majú rovnaké účinky na organizmus, spôsobujú tie isté ochorenia a poškodenia zdravia, nerozlišujú Zákonník práce a verejnú, či štátnu službu. Je to jednoznačne diskriminačný prístup ku zamestnancom vo verejnom záujme. Horná hranica navrhovaného rozpätia v zákone č. 553/2003 Z. z. je „utópia“, za celú dobu platnosti zákona sme nezaznamenali ani 1 prípad, kedy by zamestnávateľ priznal platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce na hornej hranici, bojujeme, aby zamestnávateľ vôbec nejakú kompenzáciu priznal. Počas vyjednávaní o úprave „tabuľky platových taríf“ nebolo o tejto zmene diskutované, a teda nemohlo dôjsť v tomto smere k žiadnej dohode. V konečnom dôsledku finančná výška príspevku môže byť spresnená a dohodnutá v kolektívnych zmluvách jednotlivých rezortov. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K bodu č. 23 Navrhujeme zmeniť znenie bodu č. 23 na: V § 14 ods. 1 sa slová „5 % až 10 %“ nahrádzajú slovami „6 %“. Odôvodnenie: Jedná sa o zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa musia celoživotne sústavne vzdelávať podľa osobitného predpisu, jedná sa o tzv. kreditové vzdelávanie. Podľa osobitného predpisu sú povinní získať predpísaný počet kreditov, vždy v 5 – ročných intervaloch. Predpísaný počet kreditov za 5 rokov je jednou z podmienok pre odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania. Navrhujeme neznižovať rozpätie priznania kreditového príplatku, ale navrhujeme jedno stanovené percento, a to vo výške 6 %. Sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti akreditovaným celoživotným sústavným vzdelávaním je potrebné aj u iných profesií a nielen u zdravotníckych pracovníkov. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K bodu č. 24 Žiadame v § 14d ods. 1 dať bodku za slovo „30f .“ a vypustiť slová „ak v triede nepôsobí asistent učiteľa.“ Odôvodnenie: Práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia je pre učiteľa za výkon pedagogickej činnosti v triede základnej školy s najmenej 30 % individuálne začlenenými žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, aj keď pôsobí v triede asistent učiteľa ešte náročnejšia z dôvodu, že musí riadiť a usmerňovať navyše aj asistenta, preto je dôvodné, aby učiteľ aj keď má asistenta dostával príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K bodu č. 22 Navrhujeme ponechať pôvodné rozpätie v § 13, a to v rozpätí „2,1 % až 16,7 %“. Odôvodnenie: Práca na zmeny a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas zamestnanca je nevýhodná na ich zdravotný stav. Preto považujeme pôvodné znenie ako primeranú výšku ich príplatku za opodstatnenú. Zamestnanci boli roky poškodení tým, že percentuálny príplatok za zmennosť sa počítal z platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf. Prvý platový stupeň bol hlboko pod úrovňou minimálnej mzdy a práve teraz by bolo možné aspoň sčasti odstrániť dlhoročnú nespravodlivosť. Počas vyjednávaní o úprave „tabuľky platových taríf“ nebolo o tejto zmene diskutované, a teda nemohlo dôjsť v tomto smere k žiadnej dohode. V konečnom dôsledku finančná výška príspevku môže byť spresnená a dohodnutá v kolektívnych zmluvách jednotlivých rezortov. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K § 20 Odmena, ods. 1 písm. c) zákona č. 553.2003 Z. z. Vzhľadom k zvýšenému veku odchodu do dôchodku navrhujeme doplniť odmenu pri dosiahnutí 60 rokov veku v sume jeho funkčného platu aj pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. KOZ SR odporúča zosúladenie poskytovania odmien obdobne ako je to v zákone č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, kde v § 142 ods. 1 písm. d), je možné poskytnúť odmenu za pracovné zásluhy aj pri dosiahnutí 60 rokov veku až do sumy jeho funkčného platu. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K bodu č. 33 Príloha č. 1 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Charakteristiky platových tried pre pracovné činnosti s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme. Požadujeme, aby pred prijatím účinnosti a platnosti novely zákona č. 553/2003 Z. z. bol do MPK predložený návrh katalógu pracovných činností. Odôvodnenie: Katalóg pracovných činností musí byť schválený súčasne s návrhom novely zákona č. 553/2003 Z. z.. Od katalógu sa odvíja správne zaradenie zamestnancov do jednotlivých platových tried podľa kvalifikačných požiadaviek a náročnosti vykonávaných pracovných činností. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K bodu č. 30 Žiadame v navrhovanom § 32f ods. 13 v druhej vete vypustiť slová „to neplatí, ak od 1. januára 2019 dôjde u zamestnanca k zníženiu alebo odňatiu osobného príplatku,“. Odôvodnenie: Nie je dôvod na navrhovanú právnu úpravu. Podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 553/2003 Z. z. je osobný príplatok súčasť platu. Jeho priznávanie, zvýšenie, zníženie alebo odobratie je upravené v § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. Vecne teda do odseku 13 nepatrí. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K bodu č. 25 Nesúhlasíme s úpravou percentuálneho rozpätia. Navrhujeme percentuálne rozpätia ponechať v pôvodnej výške. Odôvodnenie: Počas vyjednávaní o úprave „tabuľky platových taríf“ nebolo o tejto zmene diskutované, a teda nemohlo dôjsť v tomto smere k žiadnej dohode. V konečnom dôsledku finančná výška príspevku môže byť spresnená a dohodnutá v kolektívnych zmluvách jednotlivých rezortov. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail