LP/2018/460 Riadne predbežné stanovisko k návrhu Nariadenia Rady, ktorým sa mení Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 828/2018/OLPaZV-3165/2018
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/460
Dátum začiatku MPK: 13.07.2018
Dátum konca MPK: 26.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.06.2018
Ukončenie štádia: 13.07.2018
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.07.2018
Ukončenie štádia: 26.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.07.2018
Ukončenie štádia: 27.07.2018
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)