LP/2018/459 Zmena Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 (verzia 3.0.)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 15519/2018-M_OPVA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: MPK je realizované skráteným postupom z dôvodu potreby urýchlenia procesu čerpania prostriedkov z fondov EÚ ohľadom procedúry podľa článku 30 všeobecného nariadenia, na základe ktorého schváli Európska komisia žiadosti o zmenu programu čo najskôr ale najneskôr do 3 mesiacov po ich predložení členským štátom
Posledná zmena: 05.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/459
Dátum začiatku MPK: 28.06.2018
Dátum konca MPK: 04.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.06.2018
Ukončenie štádia: 28.06.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.06.2018
Ukončenie štádia: 04.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)