LP/2018/45 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č....... z 2018, ktorým sa ktorým sa ustanovujú hodnoty štandardných diagnostických referenčných úrovní pre lekárske ožiarenie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S02953
Podnet: Podľa § 9a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
zdravotníckych pracovníkoch
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č...../2018 Z. z. (ďalej len „ zákon“) ustanovuje:
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/45
Dátum začiatku MPK: 26.01.2018
Dátum konca MPK: 15.02.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.01.2018
Ukončenie štádia: 26.01.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.01.2018
Ukončenie štádia: 15.02.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)