LP/2018/446 Národný onkologický program Slovenskej republiky - Zlepšenie kontroly, prevencie a liečby nádorových ochorení pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S08014-2018-OVZSaP
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z pohľadu preventívnej medicíny je Národný onkologický plán Slovenskej republiky dôležitý preventívny program na úseku onkologických ochorení. Medicínska prax nevyhnutne potrebuje zaviesť do preventívnej medicíny opatrenia na zníženie výskytu a úmrtnosti na nádorové ochorenia obyvateľstva Slovenskej republiky, efektívneho uplatňovania stratégií založených na dôkazoch zameraných na prevenciu onkologických ochorení - vrátane skríningu, včasného odhalenia ochorenia, diagnostiky, skorej a optimálnej liečby, podpornej starostlivosti, sledovania po liečbe, paliatívneho sprevádzania a starostlivosti na konci života. Aby bol Národný onkologický plán Slovenskej republiky aplikovateľný v čo najkratšom možnom termíne je potrebné skrátiť pripomienkové konanie.
Posledná zmena: 06.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/446
Dátum začiatku MPK: 25.06.2018
Dátum konca MPK: 03.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia: 25.06.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia: 03.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.07.2018
Ukončenie štádia: 06.07.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)