LP/2018/443 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
o ustanovení sumy rodičovského príspevku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie kvantifikácie vplyvov na rozpočet verejnej správy uvedené v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“). V analýze vplyvov časti 2.1.1. Financovanie návrhu je však potrebné uvedený text nahradiť touto vetou: „Výdavky vyplývajúce z návrhu v rokoch 2019 až 2021 budú zabezpečené v rámci limitov výdavkov kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na príslušný rozpočtový rok.“. Zároveň je potrebné zosúladiť vyjadrenie k rozpočtovému zabezpečeniu vo všetkých častiach materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k celému materiálu Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (ďalej len „KOZ SR“) akceptuje návrh Opatrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku (ďalej len „návrh“). Úpravu sumy rodičovského príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „predkladateľ“) v zmysle návrhu vykoná vynásobením príslušným koeficientom, ktorým sa k 1. júlu 2018 upravili sumy životného minima, pričom výsledná suma sa zaokrúhli na najbližších desať eurocentov. Z Analýzy sociálnych vplyvov. Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť, ktorá tvorí Prílohu č. 4 k predloženému návrhu vyplýva, že zvýšenie sumy rodičovského príspevku bude predstavovať sumu 6 eur (z 214,70 eura na 220,70 eura). Podľa odhadu predkladateľa cca 2 168 poberateľov rodičovského príspevku je súčasne poberateľom pomoci v hmotnej núdzi, pričom vplyv na poberateľov pomoci v hmotnej núdzi bude podľa predkladateľa neutrálny, nakoľko rodičovský príspevok sa považuje za príjem na účely určenia výšky pomoci v hmotnej núdzi a táto sa o nárast rodičovského príspevku zníži. Z uvedeného vyplýva, že aj keď sa výška rodičovského príspevku zvýši skupine cca 2 168 obyvateľov sa súčasne o sumu predstavujúcu toto zvýšenie zníži pomoc v hmotnej núdzi. KOZ SR považuje túto skutočnosť pre rodiny, ktoré sú odkázané na hmotnú núdzu a súčasne sa im z dôvodu starostlivosti o dieťa poskytuje rodičovský príspevok za negatívne, nakoľko sa im ani po zvýšení sumy rodičovského príspevku príjem nezvýši. KOZ SR opakovane poukazuje na potrebu zmeny stanoveného spôsobu zvyšovania súm životného minima podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od ktorého následne závisí zvyšovanie tejto štátnej sociálnej dávky, tak aby sa valorizácia súm životného minima uskutočňovala buď na základe priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky alebo na základe minimálnej mzdy stanovenej v Slovenskej republike. V súlade s uvedeným KOZ SR považuje návrh na zvýšenie sumy rodičovského príspevku za nedostatočný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.7.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2018 Detail