LP/2018/429 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka čl. I., novelizačný bod číslo 8 RÚZ navrhuje uvedený bod vypustiť Odôvodnenie: Vo všeobecnosti považujeme takejto ďalšej povinnosti za zvýšenie byrokratizácie a spomalenie samotného stavebného konania a z tohto dôvodu žiadame navrhované ustanovenie vypustiť. Ustanovenie §6 upravuje povinnosti pri územnoplánovacej činnosti (a má taký aj názov), pričom kolaudačné rozhodnutie je zavŕšením stavebného konania. Z legislatívno-technického hľadiska by sa táto veta nemala pripájať k paragrafu, ktorý by po obsahovej stránke mal upravovať len povinnosti, ktoré sa týkajú územnoplánovacej činnosti, resp. územného konania (teda konania, ktoré predchádza stavebnému konaniu). Taktiež je otázne, či je vhodné preukazovať vyňatie pozemku z lesného fondu až pri kolaudácii, keď je už stavba reálne postavená, čiže daný pozemok už neplní funkciu lesa, resp. len obmedzene. Nepovažujeme za vhodné zavádzať nový podklad pre stavebné konanie cez zákon o lesoch, pretože to sťažuje celkovú prehľadnosť stavebného konania. Zavedenie rozhodnutia o trvalom vyňatí ako podklad pre kolaudačné rozhodnutie považujeme tiež za presúvanie zodpovednosti dozorujúcich orgánov podľa zákona o lesoch na stavebné orgány. Samotný zákon o lesoch pritom nielenže priznáva dozorujúce a kontrolné mechanizmy a právomoci pre orgány štátnej správy lesného hospodárstva, ale obsahuje aj dostatočne motivačné sankčné mechanizmy. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka čl. I., novelizačný bod číslo 74 RÚZ navrhuje uvedený bod vypustiť Odôvodnenie: Navrhujeme predmetné ustanovenie vypustiť z dôvodu, že predlžuje čas potrebný pre uzatvorenie nájomných zmlúv, ktoré častokrát predchádzajú a sú prípravnou fázou pre územné a stavebné konania, napríklad aj pre také projekty, ktoré v zmysle nariadenia EÚ č. 347/2013 požívajú prioritný štatút. Predchádzajúci súhlas ministerstva považujeme za byrokratickú prekážku, ktorá neprispeje žiadnym spôsobom k lepšie ochrane a zveľaďovaniu lesov. Navyše, ministerstvo nemá v návrhu stanovenú ani žiadnu lehotu na vydanie tohto predchádzajúceho súhlasu. Ako alternatívu v vypusteniu celého ustanovenia navrhujeme zaviesť výnimku pre objekty nadzemného a podzemného vedenia, resp. pre inžinierske stavby vo všeobecnosti, ktoré sú z veľkej časti verejnoprospešného charakteru. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 78 Navrhovaná zákonná úprava v § 50c ods. 3 je v rozpore s čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Vlastnícke právo je podľa Ústavy Slovenskej republiky rovnocenné bez ohľadu na vlastníka. To isté platí aj o iných vecných právach. V ústavnom systéme niet priority štátu pre nadobúdanie majetku, ktorý podľa Ústavy Slovenskej republiky nemôže byť výhradne vo vlastníctve štátu a zákonom určených osôb. Na uvedenom zámere nemení nič ani obmedzené časové trvanie predkupného práva. Taktiež navrhujeme doplniť do § 50c ods. 8 tú skutočnosť, že navrhovaný postup podľa § 50c ods. 1 až 7 sa nebude vzťahovať aj na prípad prevodu podielu medzi spoluvlastníkmi lesného pozemku. Pri prevode spoluvlastníckych podielov je nutné rešpektovať ustanovenie § 140 Občianskeho zákonníka. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) § 67 ods. 5 1. V § 67 ods. 5 prvú vetu upraviť tak, že orgán štátnej správy zverejňuje na centrálnej elektronickej tabuli začatie konaní podľa tohto zákona neuvedených v ods. 7, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy združení podľa ods. 4. Združenie, ktoré sa do konania prihlási, má právo zúčastňovať sa konania a správny orgán s ním koná ako so zúčastnenou osobou až od doby jej prihlásenia do konania, pričom nie je povinný opakovať už vykonané úkony a odsek 6 vypustiť. Odôvodnenie: Súčasný postup znemožňuje rýchly a efektívny priebeh konaní, pretože je potrebné najprv zo strany konajúceho orgánu oznámiť do 7 dní začaté konanie, a toto oznámenie preukázateľne doručiť (doručenkou s predpokladanou lehotou 3 dni) a následne má združenie 7 dní na prihlásenie sa do konania, v prípade zasielania poštou musí orgán opäť čakať tri dni na oznámenie o prihlásení. Z toho vyplýva, že konanie nemôže prebehnúť rýchlo a efektívne, keď len súčet uvedených lehôt je 20 dní, preto orgány nemôžu rozhodovať v súlade so správnym poriadkom bezodkladne, resp. v lehote do 30 dní. Z uvedeného dôvodu vo väzbe na elektronizáciu verejnej správy navrhujeme operatívnejšie a rýchlejšie riešenie spôsobu konania a prihlasovania združení do konaní podľa zákona o lesoch. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) § 67 ods. 7 V § 67 ods. 7 špecifikovať aj ďalšie konania, v ktorých združenia podľa odseku 4 nebudú mať postavenie zúčastnenej osoby, resp. za akých podmienok budú takéto postavenie v konaní mať. Odôvodnenie: Je neodôvodnené a neopodstatnené, aby občianske združenia podľa odseku 4 mali postavenie zúčastnenej osoby vo všetkých konaniach podľa tohto zákona, pretože to nevyžaduje ani Aarhuský dohovor a pre účastníkov konania, najmä vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesa, to znemožňuje prístup k efektívnemu a rýchlemu konaniu pred orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva. Nie je odôvodnené, aby sa zúčastňovali napr. konaní o spracovaní harmonogramu náhodnej ťažby, alebo schválení harmonogramu o obnove lesa na holine, pretože v tomto konaní nejde o vylúčenie vykonania týchto opatrení, ale len o časové určenie ich vykonania. Pritom môže ísť aj o územia v prvom stupni ochrany bez výskytu chránených druhov. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
NLC (Národné lesnícke centrum) § 41 ods. 10 V § 41 ods. 10 za prvú vetu vložiť druhú vetu, ktorá znie: „Účastníkom konania o vyhotovení programu starostlivosti je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa.“ . Odôvodnenie: S cieľom zabezpečiť riadny priebeh konaní o schválení programu starostlivosti o lesy je potrebné jednoznačne špecifikovať osoby, ktoré budú účastníkom konania obdobne, ako je to navrhované pri registrácii obhospodarovateľov lesa podľa navrhovaného § 4. Tým sa zároveň jednoznačnejšie definuje aj postavenie mimovládnych organizácií v oblasti životného prostredia podľa § 64 zákona o lesoch a zabezpečí sa aj riadny a efektívny priebeh konaní a z pohľadu NLC, ako verejného obstarávateľa programov starostlivosti aj optimalizuje proces ich financovania z verejných zdrojov. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
NLC (Národné lesnícke centrum) 41. V § 36 sa za odsek 1 vkladajú odseky 2 a 3, ktoré znejú: Navrhujeme za slovo „v teréne“ vložiť „a v porastovej mape“. Grafický zákres obhospodarovanej časti porastu je nevyhnutný pre potreby správneho vedenia evidencie lesných pozemkov podľa § 4 ods. 3 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva (§ 45). Podmienka jednoznačného grafického zákresu obhospodarovanej časti porastu znižuje v prípade poskytnutia podpôr riziko duplicitného uplatnenia podpory na tú istú oprávnenú plochu. V prípade ak by v evidencii obhospodarovateľov nebola graficky vedená príslušná obhospodarovaná časť porastu mohlo by to znamenať vylúčenie obhospodarovateľa z možnosti čerpania podpôr. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) § 31, ods.1, písm. „e“ § 31, ods.1, písm. „e“ znie: Vstupovať do lesných škôlok alebo oplotených miest, vrátane samostatných a uznaných zverníc, ako aj miest označených zákazom vstupu Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 6 V záujme zjednodušenia právnej úpravy navrhujeme zaviesť nový odsek 1, ktorým sa bude výslovne definovať okruh opravných prostriedkov, ktoré sú uplatniteľné pri preskúmavaní jednotlivých rozhodnutí, či postupov. § 4a ods. 1 odporúčame preformulovať vzhľadom na skutočnosť, že zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4 ods. 8 sa nepovažuje za rozhodnutie. Návrh § 4a je potrebné terminologicky upresniť. V súvislosti s inštitútom odvolania sa v § 4a ods. 2 používa pojem „odvolací orgán“, ktorým je podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov osobitný organizačný útvar okresného úradu v sídle kraja (odbor opravných prostriedkov), avšak súčasne v § 4a ods. 3 sa používa na označenie toho istého orgánu verejnej moci termín „nadriadený orgán štátnej správy lesného hospodárstva“, ktorým je však Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Pripomienka vyplýva z bodu 2 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) materiálu všeobecne Navrhovaná právna úprava je v častiach týkajúcich sa postavenia a kompetencií okresného úradu v rámci výkonu pôsobností na úseku lesného hospodárstva zbytočne komplikovaná a zmätočná. V navrhovaných ustanoveniach § 4, § 4a a § 51d je aplikovanie prevažnej väčšiny ustanovení Správneho poriadku vylúčené. Takúto právnu úpravu považujeme za neprimerane komplikovanú a nesystémovú. Vzhľadom na mnohé ďalšie nedostatky navrhovanej právnej úpravy postupu orgánov štátnej správy na úseku lesného hospodárstva odporúčame v uvedených a tiež s nimi súvisiacich ustanoveniach úplne vylúčiť aplikáciu Správneho poriadku a zaviesť komplexnú osobitnú právnu úpravu. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 3 V § 2 navrhované písmeno v) žiadame preformulovať nasledovne: „v) lesnou cestou účelová komunikácia určená na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, x)“ V poznámke pod čiarou k odkazu X je potrebné citovať § 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) Odôvodnenie: Pôvodne navrhované znenie obsahuje, okrem iného, dva pojmy „vybudované zemné teleso“ a „jednoduché odvodnenie“, ktoré však nie sú nijako v zákone zadefinované a v praxi budú umožňovať neprimerane široký výklad pojmu „lesná cesta“. V tejto súvislosti dávame do pozornosti znenie § 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), kde sa v odseku 2 uvádza, že s prihliadnutím na znenie § 16 tohto zákona, je aj účelovú komunikáciu možné považovať za stavbu a teda vzťahujú sa na ňu všetky z toho vyplývajúce povinnosti prevádzkovateľa. Označiť lesnú cestu navrhovanými dvomi podmienkami ako účelovú komunikáciu by bolo v rozpore s vyššie uvedeným právnym predpisom a umožnilo by fyzickým osobám alebo právnickým osobám svojvoľne označovať niektoré komunikácie ako lesné cesty. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 6 Rovnako zmätočné je používanie termínu „návrh na preskúmanie rozhodnutia“, ktorým sa v užšom slova zmysle môže chápať iba odvolanie alebo v širšom slova zmysle okrem odvolania aj preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ktoré však v § 4 ods. 21 bolo vyňaté z právneho režimu správneho poriadku. Pripomienka vyplýva z bodu 2 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 95 Navrhovaným § 60 ods. 1 písm. q) dochádza k zlúčeniu prvostupňového a druhostupňového konania na úrovni okresného úradu. Navrhovaná právna úprava preskúmania postupu pri zápise do evidencie lesných pozemkov preto nevytvára podmienky pre objektívne preskúmanie postupu. Navrhovaná právna úprava navyše neupravuje ani okruh osôb oprávnených iniciovať preskúmanie tohto postupu. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 51 Navrhovanou úpravou § 42 ods. 1 zákona o lesoch by došlo k porušeniu ústavnoprávnej zásady rovnosti fyzických a právnických osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia, ktorého predpokladom je splnenie odbornej spôsobilosti – získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, a právnických osôb, ktoré by mohli vykonávať túto činnosť len na základe poverenia vydaného ministerstvom bez potreby splnenia všeobecných a osobitných podmienok prevádzkovania živnosti podľa § 6 a § 7 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“). Navrhovaná novelizácia § 42 ods. 1 zákona o lesoch je teda v nesúlade s mechanizmom fungovania regulačnej právnej úpravy živnostenského zákona voči osobám, podnikajúcim na základe a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom tým, že porušuje princíp osobitnej podmienky potrebnej na získanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní pre viazanú živnosť „Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy.“ Z uvedeného dôvodu navrhujeme do návrhu zákona doplniť požiadavku naplnenia požiadaviek podľa živnostenského zákona pre právnické osoby podľa § 38 ods. 2. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
GRZVNL (Gemerské regionálne združene vlastníkov neštátnych lesov) k bod 17. Vypustiť z §18 ods.7 a poznámku pod čiarou k odkazu č. 27. Keďže národné parky, rezervácie, CHKÚ boli vyhlasované za predchádzajúceho režimu, kde sa vlastníci k tomu nemali možnosť vyjadriť a Ústava SR zaručuje vlastníkovi právo rozhodovať o svojom majetku . Ak sa to ponechá navrhujeme, aby dokladom k žiadosti bol aj PSL s osobitným režimom hospodárenia vyhotovený na náklady žiadateľa o vyhlásenie lesov s vyčíslením náhrady za obmedzenie vlastníckych práv a dokladom o zaplatení náhrady za obmedzenie vlastníckych práv , ktorý bol prerokovaný s vlastníkom a vlastník dal k nemu súhlasné písomné stanovisko, pretože projekty starostlivosti o ochránené územia nepočítajú so spôsobom hospodárenia na lesných pozemkoch podľa zákona o lesoch a ani s funkciou hospodára. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
NAFTA (NAFTA a.s.) § 7 ods. 1 písm. b); § 8 ods. 7 V súčasnom znení zákona navrhujeme v § 7 ods. 1 písm. b) na konci vety nahradiť bodku čiarkou a doplniť: „s výnimkou energetických a banských zariadení s obmedzenou životnosťou, kedy doba dočasného vyňatia lesného pozemku nesmie presiahnuť dobu životnosti zariadenia.“ V súčasnom znení zákona navrhujeme v § 8 ods. 7 na konci druhej vety nahradiť bodku čiarkou a doplniť: „s výnimkou energetických a banských zariadení s obmedzenou životnosťou, kedy doba dočasného vyňatia lesného pozemku nesmie presiahnuť dobu životnosti zariadenia.“ Odôvodnenie: Životnosť energetických a banských zariadení často presahuje obdobie 20 rokov. Podľa súčasného znenia zákona, ak životnosť takéhoto zariadenia presahuje obdobie 20 rokov, je možné požiadať o vyňatie lesného pozemku len natrvalo, s čím sú spojené aj vysoké náklady v súvislosti s náhradou straty mimo produkčných funkcií lesa. Po skončení doby životnosti energetického alebo banského zariadenia je vlastník zariadenia povinný na vlastné náklady dotknuté pozemky spätne rekultivovať na základe rozhodnutia Obvodného banského úradu. Z tohto dôvodu nepovažujeme za hospodársky účelné natrvalo vynímať lesné pozemky v prípade energetických a banských zariadení. V minulosti platný a účinný zákon č. 166/1960 Zb. o lesoch a lesnom hospodárstve (lesný zákon) neupravoval možnosť dočasného vyňatia, pričom vtedajšie okresné národné výbory vydávali rozhodnutia „o premene lesnej kultúry“ bez časového obmedzenia, kde sa uvádzalo: „V prípade, že uvedená zmena lesnej kultúry prestane slúžiť svojmu účelu, vyhradzuje si ... štátna starostlivosť o lesy právo znovu zalesnenia tejto plochy ... podľa ustanovenia § 7 a § 10 ods. 3 zákona č. 166/1960 Zb. ...“, pričom opätovné zalesnenie mal zabezpečiť žiadateľ, resp. majiteľ zariadenia na vlastné náklady. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 78 (§ 50b a 50c) V § 50b odporúčam za navrhovaný odsek 4 vložiť nový odsek 5, ktorý znie: „(5) Lesné pozemky tvoriace lesný majetok vo vlastníctve štátu podľa § 50 ods. 1 zastavané stavbamix) vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré prešli do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku z vlastníctva Slovenskej republikyxx), môže správca zmluvou o prevode vlastníctva bezodplatne previesť do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku, ktorý je vlastníkom stavby, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, ak tieto pozemky neprešli do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku podľa osobitných predpisov.xxx) Poznámky pod čiarou k odkazom x), xx) a xxx) znejú: „x) § 43 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. xx) § 2 až 2c zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 3 a 3a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 24b zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 161/2003 Z. z. xxx) § 2d zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 258/2009 Z. z., § 3b zákona č. 446/2001 Z. z. v znení zákona č. 258/2009 Z. z.“. Navrhujem rozšíriť možnosť bezodplatného prevodu majetku štátu do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku podľa § 50b návrhu aj na pozemky, ktoré už sú zastavané stavbami, ktoré prešli do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku z majetku Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Prechod týchto pozemkov z vlastníctva štátu upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Ak však tieto zastavané pozemky nemohli prejsť podľa citovaných zákonov do vlastníctva obce alebo do vlastníctva vyššieho územného celku, je potrebné ustanoviť aj takúto možnosť zmluvného bezodplatného prevodu týchto pozemkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
GRZVNL (Gemerské regionálne združene vlastníkov neštátnych lesov) K bodu 17 Upraviť znenie §16 nakoľko je potrebné zachovať rovnakosť postupov, keďže pred schválením PSL sa návrh prerokuje s vlastníkom je potrebné aj v tomto prípade zachovať rovnaký postup. "§ 16 ods.1 Ochranné lesy vyhlasuje rozhodnutím orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vyhotovovateľa programu starostlivosti ( § 42) na dobu platnosti programu starostlivosti o lesy ( § 40) so súhlasom vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa ods.4 písm.e) rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení, ak sa žiada o zmenu pro¬gramu starostlivosti o lesy ( § 43 ods. 2), vypracované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnosten¬ské oprávnenie 25) na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy; ak ide o lesy osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. e), rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení môže vypracovať aj organizácia ochrany prírody odborne spôsobilou osobou (§ 42 ods. 3 a 4), k rámcovému návrhu osobitného režimu hospodárenia a návrhu plánu hospodárskych opatrení dáva súhlasné stanovisko vlastník dotknutých lesných pozemkov a organizácia ochrany prírody a môže ho vypracovať odborne spôsobilá osoba (§ 42 ods. 3 a 4)" Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
GRZVNL (Gemerské regionálne združene vlastníkov neštátnych lesov) bod 17. Vypustiť §16ods.7 a odkaz pod čiarou č. 27. Keďže národné parky, rezervácie, CHKÚ boli vyhlasované za predchádzajúceho režimu, kde sa vlastníci k tomu nemali možnosť vyjadriť a Ústava SR zaručuje vlastníkovi právo rozhodovať o svojom majetku . Ak sa to ponechá navrhujeme, aby dokladom k žiadosti bol aj PSL s osobitným režimom hospodárenia vyhotovený na náklady žiadateľa o vyhlásenie lesov s vyčíslením náhrady za obmedzenie vlastníckych práv a dokladom o zaplatení náhrady za obmedzenie vlastníckych práv , ktorý bol prerokovaný s vlastníkom a vlastník dal k nemu súhlasné písomné stanovisko, pretože projekty starostlivosti o ochránené územia nepočítajú so spôsobom hospodárenia na lesných pozemkoch podľa zákona o lesoch a ani s funkciou hospodára. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
NLC (Národné lesnícke centrum) § 41 ods. 10 V § 41 ods. 10 za prvú vetu vložiť druhú vetu, ktorá znie: „Účastníkom konania o vyhotovení programu starostlivosti je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa.“ . Odôvodnenie: S cieľom zabezpečiť riadny priebeh konaní o schválení programu starostlivosti o lesy je potrebné jednoznačne špecifikovať osoby, ktoré budú účastníkom konania obdobne, ako je to navrhované pri registrácii obhospodarovateľov lesa podľa navrhovaného § 4. Tým sa zároveň jednoznačnejšie definuje aj postavenie mimovládnych organizácií v oblasti životného prostredia podľa § 64 zákona o lesoch a zabezpečí sa aj riadny a efektívny priebeh konaní a z pohľadu NLC, ako verejného obstarávateľa programov starostlivosti aj optimalizuje proces ich financovania z verejných zdrojov. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail