LP/2018/421 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z .... 2018 o zaručenej konverzii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z .... 2018 o zaručenej konverzii
Legislatívna oblasť: Správne právo
Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 2484/2018/oLG - 9
Podnet: § 59 ods. 1 písm. k) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/421
Dátum začiatku MPK: 21.06.2018
Dátum konca MPK: 12.07.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.06.2018
Ukončenie štádia: 21.06.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.06.2018
Ukončenie štádia: 12.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.07.2018
Ukončenie štádia: 23.08.2018
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.08.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)