LP/2018/420 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) celému dokumentu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K návrhu opatrenia odporúčame doplniť návrh oznámenia o vydaní opatrenia. Odôvodnenie: Čl. 37 ods. 10 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Príloha V označení prílohy odporúčame v súlade s bodom 15. a bodom 52. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky uviesť skrátenú citáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame prehodnotiť existenciu sociálneho vplyvu predmetného návrhu opatrenia, nakoľko sa ním zvyšujú sumy maximálneho ročného školného pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách a to priemerne o min. 100 eur v rámci jednotlivých odborov a stupňov štúdia. Toto navýšenie má potenciálny vplyv na zvýšenie výdavkov vybraných skupín obyvateľstva, ktorých veľkosť nie je zanedbateľná, nakoľko zasahuje minimálne 4000 osôb, ktoré sú (podľa štatistík CVTI SR k roku 2017) študentmi verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl v externej forme štúdia. V nadväznosti na identifikovanie negatívneho sociálneho vplyvu predmetného materiálu je tiež, v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vplyvov, potrebné vypracovať separátnu analýzu sociálnych vplyvov. V prípade predmetného materiálu je potrebné špecifikovať jeho negatívny sociálny vplyv predovšetkým v bode 4.1 analýzy sociálnych vplyvov, ktorý sa vzťahuje na vplyv na hospodárenie domácností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K predkladacej správe a všeobecnej časti dôvodovej správy V súvislosti so zmenou identifikácie sociálnych vplyvov v doložke vybraných vplyvov je potrebné upraviť príslušný text v predkladacej správe a všeobecnej časti dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Doložka vybraných vplyvov V bode 5. doložky vybraných vplyvov odporúčame uviesť nulový variant podľa Jednotnej metodiky pre posudzovanie vybraných vplyvov (Obsahové požiadavky doložky vybraných vplyvov, bod 5.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Odporúčam v metodike pri výpočte maximálneho ročného školného pre jednotlivé študijné odbory do väčšej miery diferencovať maximálne školné v študijných odboroch nielen podľa nákladovej náročnosti, ale aj podľa dopytu pre jednotlivé odbory. Okrem nákladovosti odporúčam prihliadať aj na dopytové faktory, ktoré odrážajú atraktivitu daného študijného odboru zo strany uchádzačov tak, aby vysoké školy mohli efektívne nastaviť školné na vyrovnanie disproporcií medzi počtami uchádzačov a kapacitou. V študijných odboroch, v ktorých počet uchádzačov o štúdium prevyšuje kapacitu pri súčasnej maximálnej hranici školného existuje pre vysoké školy priestor na zvýšenie príjmov zo školného pri zachovaní počtu študentov daného študijného odboru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecne V súlade s bodom 9.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, podľa ktorého sa na záverečné posúdenie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní predkladajú Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky materiály, ktoré majú identifikovaný niektorý z vybraných vplyvov a ktorých vybrané vplyvy sa významne zmenili podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania alebo podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania bola zmenená aspoň jedna z analýz vplyvov, ako gestor sociálnych vplyvov žiadame o predloženie predmetného návrhu na záverečné posúdenie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR (v nadpise prílohy vypustiť slová „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“ ako nadbytočné). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu. Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2018 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail