LP/2018/418 Nariadenie vlády Slovenskej republiky z ... 2018, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S07646-2018-OL
Podnet: Čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne v súvislosti s aplikáciou článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008.
Posledná zmena: 03.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/418
Dátum začiatku MPK: 20.06.2018
Dátum konca MPK: 28.06.2018
Novelizované predpisy: 777/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.06.2018
Ukončenie štádia: 20.06.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.06.2018
Ukončenie štádia: 28.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)