LP/2018/417 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7931/2018-9.1
Podnet: PLÚV SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/417
Dátum začiatku MPK: 29.06.2018
Dátum konca MPK: 20.07.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.06.2018
Ukončenie štádia: 29.06.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.06.2018
Ukončenie štádia: 20.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.07.2018
Ukončenie štádia: 04.09.2018
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)