LP/2018/408 Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Bardejov a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 7922-22398/2018/SRR
Podnet: zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: nutnosť splnenia zákonnej lehoty na schválenie Akčného plánu rozvoja okresu Bardejov vládou Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Posledná zmena: 11.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/408
Dátum začiatku MPK: 20.06.2018
Dátum konca MPK: 26.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.06.2018
Ukončenie štádia: 20.06.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.06.2018
Ukončenie štádia: 26.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.06.2018
Ukončenie štádia: 11.07.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)