LP/2018/404 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K čl. I bodu 10 (§ 24 ods. 11) Proti cieľu navrhovanej právnej úpravy nemáme výhrady, avšak navrhovaný odsek 11 považujeme za nepriamu novelu zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Odporúčame na dosiahnutie sledovaného cieľa vykonať novelizáciu Exekučného poriadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 6. K čl. I bodu 60 (§ 114a ods. 5) Navrhujeme vypustiť odsek 5 pre jeho duplicitu vo vzťahu k odseku 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K čl. I bodu 14 .§ 28 ods. 4 písm. g), § 44 ods. 8 písm. e) a § 105 ods. 3 písm. i). Navrhujeme upraviť navrhované znenie tak, aby bol vymedzený význam slova „lokálny“, ktorý umožňuje rôzne interpretácie s možným dôsledkom právnych sporov. Prípadne navrhujeme nahradiť slovo „lokálny“ jednoznačným vymedzením hraníc územia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 5. K čl. I bodu 53 (§ 112) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol súčasťou posudzovania, popri iných právnych predpisoch, v rámci 8. kola vzájomných hodnotení medzi členskými štátmi Európskej únie. Hodnotiaca správa o Slovenskej republike bola schválená dňa 21. júna 2018 (slovenská verzia správy by mala byť k dispozícii 20. júla 2018). Z hľadiska predkladaného návrhu zákona je potrebné poukázať na odporúčania č. 9 a 12, ktoré boli adresované Slovenskej republike. V prvom prípade hodnotiaca správa odporúča zvážiť poskytnutie účinnejších administratívnych nástrojov na pozastavenie nezákonných aktivít ovplyvňujúcich životné prostredie, medzi ktoré napríklad patrí nútený prístup na skládky. Odporúčanie vyplýva zo záverov, že povinné subjekty môžu odmietnuť vstup inšpektorom, a to aj v prípade závažných podozrení. Toto odporúčanie možno riešiť napríklad rozšírením povinnosti strpieť prístup orgánov štátneho dozoru a umožniť prístup inšpektorom na kontrolované miesta v neobmedzenom rozsahu a čase, ak to vyžaduje výkon dozoru. Ďalšou možnosťou je rozšírenie možnosti asistencie orgánov Policajného zboru v § 112 ods. 7. V druhom prípade hodnotiaca správa odporúča uľahčenie výmeny informácií medzi administratívnymi orgánmi vybavujúcimi environmentálne veci a prokurátormi spôsobom, ktorý ich začlení do postupov a poskytne im relevantné informácie o možnom nelegálnom nakladaní s odpadmi. Napriek tomu, že na splnenie odporúčaní má Slovenská republika 18 mesiacov, bolo by vhodné tieto otázky riešiť už v predkladanom návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I V § 112 ods. 4 písm. a) žiadame upraviť v nasledovnom znení: „(4) Osoba vykonávajúca štátny dozor je pri plnení svojich úloh oprávnená a) voľne a kedykoľvek vstupovať na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov kontrolovanej osoby; v prípade, že je jej vo voľnom vstupe zabránené, je oprávnená prekážku prekonať,“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: V posledných rokoch sa objavuje čoraz viacej prípadov, kedy prevádzkovatelia v prípade, že by kontrolou mohli byť zistené závažné nedostatky, účelovo nevpustia osobu vykonávajúcu štátny dozor do zariadenia. Z ich strany je racionálne, že radšej zaplatia poriadkovú pokutu, ktorá je im v tomto prípade uložená, ako by riskovali vysokú pokutu, resp. zrušenie vydaných súhlasov a povolení. Následne už dohodnutá vopred ohlásená kontrola nevedie k stanovenému cieľu, nakoľko prevádzkovateľ do jej vykonania nedostatky, ktoré by mohla odhaliť, odstráni alebo zakryje. Týmto spôsobom bolo znemožnené vykonanie kontroly vo viacerých prípadoch. Preto navrhujeme, aby bola osoba vykonávajúca štátny dozor, ktorej je bránené vo voľnom vstupe na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov kontrolovanej osoby, oprávnená prekonať prekážku, ktorá bráni výkonu štátneho dozoru. V nadväznosti na uvedené, máme za to, že súčasná podmienka, že osoba vykonávajúca štátny dozor musí byť sprevádzaná povereným zamestnancom kontrolovanej osoby, vytvára prekážku efektívnej kontrolnej činnosti. V prípade marenia výkonu štátneho dozoru môže osoba vykonávajúca štátny dozor požiadať orgán Policajného zboru o poskytnutie spolupráce a ochranu podľa § 112 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 7. K čl. I bodu 60 (§ 114c) Navrhujeme upraviť oprávnenie na vstup na pozemky, na ktorých sa nachádza skládka odpadov, pre pracovníkov orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v neobmedzenom rozsahu a čase, ak to vyžaduje výkon dozoru, ako aj pre subjekt, ktorý bude týmto orgánom poverený na vykonanie úkonov/prác na uzavretie skládky odpadov, jej časti alebo vykonaním rekultivácie. Pre prípad, ak by vstup na pozemok, na ktorom sa nachádza skládka odpadov, nebol umožnený, navrhujeme, aby vo verejnom záujme na riadnom uzavretí skládok odpadov a ich rekultivácii bola upravená možnosť využitia asistencie Policajného zboru, prípadne obecnej polície alebo mestskej polície. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 8. K čl. V bodu 4 Navrhujeme upraviť oprávnenie na vstup na pozemky, na ktorých sa nachádza skládka odpadov, pre pracovníkov inšpekcie v neobmedzenom rozsahu a čase, ak to vyžaduje výkon dozoru, ako aj pre subjekt, ktorý bude inšpekciou poverený na vykonanie úkonov/prác na uzavretie skládky odpadov, jej časti alebo vykonaním rekultivácie. Pre prípad, ak by vstup na pozemok, na ktorom sa nachádza skládka odpadov, nebol umožnený, navrhujeme, aby vo verejnom záujme na riadnom uzavretí skládok odpadov a ich rekultivácii bola upravená možnosť využitia asistencie Policajného zboru, prípadne obecnej polície alebo mestskej polície. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
ENVI-PAK (ENVI-PAK, a.s.) Pripomienka k novelizačnému bodu 14: V súčasnej informačnej dobe je potrebné reflektovať na aktuálny globálny a neustále silnejúci trend v oblasti používania elektronických médií. Tento trend sa prejavuje výrazným poklesom využívania tradičných printových médií na úkor internetovej publicistiky. Považujeme preto za dôležité, aby bolo priamo v § 28 ods. 4 písm. g) zákona o odpadoch ustanovené, že sa propagačné a vzdelávacie aktivity môžu vykonávať aj prostredníctvom elektronických a on-line médií, ako jedna z možných foriem propagačných a vzdelávacích aktivít, v prípade celoslovenskej a lokálnej pôsobnosti, čím sa zlepší efektivita vzdelávania obyvateľov. Návrh: V novelizačnom bode 14 navrhujeme na konci vložiť bodkočiarku a slová „organizácia zodpovednosti výrobcov môže vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity aj prostredníctvom elektronických a on-line médií.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
ENVI-PAK (ENVI-PAK, a.s.) Pripomienka k novelizačnému bodu 12: Z navrhovaného textu nie je zrejmé, o aké prípady porušenia povinností zo strany OZV ide a žiadame ustanovenie spresniť odkazom na konkrétne povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch. Inak hrozí, že obce budú výpovede uplatňovať aj pri banálnom porušení zmluvne dohodnutej povinnosti nad rámec tých, ktoré vyplývajú priamo zo zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
ENVI-PAK (ENVI-PAK, a.s.) zrušený § 58 Napriek zrušeniu § 58 zákona o odpadoch z praxe vyplynula naďalej potreba evidencie odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu, preto považujeme za zmysluplné a navrhujeme vrátiť/ stanoviť povinnosť ohlasovania množstiev odpadov z obalov vyzbieraných z priemyselného prúdu (všetky množstvá mimo komunálnych množstiev), ale prirodzene už v modifikovanej a aplikovateľnej podobe. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I bodom 2 a 3 Navrhujeme spojiť novelizačné body 2 a 3 do jedného novelizačného bodu. Obdobná pripomienka platí aj pre novelizačné body 15 a 16. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I bodu 38 Navrhujeme slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
SLICPEN (Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie) § 27 ods.22 Návrh na doplnenie : Navrhujeme upraviť § 27 ods. 22 zákona nasledovne: „(22) Trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre príslušný kalendárny rok je percentuálny podiel množstva všetkých obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku zmluvnými výrobcami obalov a výrobcami neobalových výrobkov, s ktorými je organizácia zodpovednosť výrobcov v príslušnom kalendárnom roku v zmluvnom vzťahu, k celkovému množstvu obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne. Do množstva obalov sa započítava celkové množstvo spotrebiteľských obalov, skupinových obalov a prepravných obalov.“ Navrhujeme transparente definovať trhový podielu OZV pre obaly, aby bolo jednoznačné, že sa jedná vlastne o súhrn trhových podielov výrobcov zazmluvnených OZV. To znamená, že ide o definovanie podielu zodpovednosti výrobcov k triedenému zberu a OZV vykonáva kolektívne plnenie povinností výrobcov. Nakoľko sa však ruší termín trhového podielu výrobcu, je potrebné definíciu trhového podielu OZV presne určiť s tým, že do výpočtu trhového podielu OZV musia byť započítané všetky obaly bez ohľadu na akékoľvek prípadné členenie obalov (spotrebiteľské /skupinové /prepravné, jednorazové /nebezpečné /opakovane použiteľné; odpad z obalov končiaci/ nekončiaci v komunálnom odpade). Zároveň je potrebné v definícii výpočtu trhového podielu OZV pre obaly jednoznačne stanoviť, že do výpočtu trhového podielu je potrebné započítať výrobcov zazmluvnených v aktuálnom kalendárnom roku. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.) Analyze vplyvov na podnikatelske prostredie, bod 3.3.2 Žiadame zverejniť metodiku výpočtu cieľa zberu podľa prílohy č. 3 návrhu. ODOVODNENIE: Novela v prílohe č. 3 a nadväzujúcich paragrafoch stanovuje nový cieľ zberu pre výrobcov / OZV. Vzhľadom na to, že nie je stanovená metodika výpočtu tohto cieľa, nie je možné konštatovať či bude alebo nebude mať zmena tohto cieľa dopad na výšku financovania nákladov na triedený zber zo strany výrobcov. Je preto možné očakávať aj zvýšenie nákladov pre výrobcov. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie v časti 3.3.2. „Nepriame finančné náklady“ konštatuje, že nie je možné tieto náklady vyčísliť (či nastane zvýšenie alebo zníženie týchto nákladov), ale nie je to z dôvodov, ktoré sú v Analýze uvedené, t.j. neznámy počet povinných subjektov a neznámy objem obalov, nakoľko uvedená zmena sa dotkne takmer všetkých registrovaných výrobcov obalov a neobalových výrobkov (približne 14 tis. subjektov) a množstvá obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh aj vyzbieraných má taktiež MŽP k dispozícií (aj keď ešte neboli oficiálne zverejnené). Uvedený vplyv nie je možné kvantifikovať z toho dôvodu, že nie je známe, ako veľmi (a akým spôsobom) takáto zmena systému ovplyvní nastavený systém triedeného zberu v obciach a mestách. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) K bodu 70 Žiadame upraviť nasledovne: Prípustná miera znečistenia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe podľa § 59 ods. 9 Rok Prípustná miera znečistenia 2020 do 45 % vrátane 2022 do 40 % vrátane 2024 do 35 % vrátane Navrhovaná zmena by sa nemala vzťahovať na obec, ktorá zabezpečujú dotrieďovanie komunálneho odpadu. Navrhované miery znečistenia nie je reálne dosiahnuť v súčasných podmienkach. Obec by bola povinná znášať následky za znečistenie napriek tomu, že dotrieďovaním bude zabezpečená požadovaná čistota zložky odpadu. Navrhovaná zmena by mala negatívny vplyv na obec pri podmienkach dofinancovania triedeného zberu napriek tomu, že za zber, zhodnotenie a zneškodnenie s týmito odpadmi z obalov a neobalových výrobkov v plnej miere zodpovedá výrobca obalov. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) K bodu 12 Navrhujeme zmeniť navrhovaný text: V § 27 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Obec môže vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov počas kalendárneho roka iba z dôvodu porušenia zákonných a zmluvných povinností organizácie zodpovednosti výrobcov.“. Dôvodom pripomienky je spresnenie navrhovaného textu. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) K bodu 28 v súvislosti s bodom 70 (príloha č. 8a) V prílohe č. 8a sa žiada bližšie vymedziť pojem „znečistenie“ vo vzťahu k triedenému zberu jednotlivých druhov komunálneho odpadu a v súvislosti s tým najmä špecifikovať spôsob zisťovania rozsahu inej zložky nachádzajúcej sa v príslušnej zbernej nádobe. Zásadne namietame založenie zodpovednosti obce v prípadoch, ak organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly svojou priebežnou kontrolou podľa § 59 ods. 9 zistí zloženie odpadu v príslušnej zbernej nádobe v rozsahu viac ako sa ustanovuje v prílohe č. 8a. Nie je jasné, čo sa bude pokladať za znečistenie, ak sa napríklad v kontajneri na zber plastov bude nachádzať aj napríklad nezhodnotiteľný plast (nevyčistené plastové obaly, fľaše od čistiacich prostriedkov a pod.). Na manipuláciu so zbernými nádobami a kontrolu ich obsahu je oprávnená organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) K bodu 68 Žiadame pojem „Potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade“ spomínaný v predmetnom bode presne zadefinovať aj s uvedením v akom termíne bude MŽP SR tento potenciál zverejňovať. Za účelom vykonávania danej agendy si mesto potrebuje vopred naplánovať s tým súvisiace činnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (napríklad v čl. I body 2 a 3 spojiť do jedného novelizačného bodu, v bode 10 § 24 ods. 8 druhej vete vložiť za slovo „skládky“ slovo „odpadov“, body 15 a 16 spojiť do jedného novelizačného bodu, v bode 22 uviesť slová „[§ 29 ods. 1 písm. c)]“ v úvodzovkách, v bode 31 § 79a ods. 1 na konci vety vypustiť bodku, v bode 32 na konci vety vypustiť čiarku, v bode 34 § 88a ods. 4 prvej vete nahradiť slová „odsekoch 2“ slovami „odseku 2“, v bode 38 nahradiť slovo „odsek“ slovom „ods.“, v bode 51 § 108 ods. 1 písm. r) za slovami „§ 112 ods. 14 a 15“ vypustiť bodku, v bode 60 § 114a ods. 1 úvodnej vete vložiť za slovo „vlastníckeho“ slovo „práva“ a v písmene b) vypustiť slová „nespĺňa požiadavky“, z dôvodu ich duplicity, v § 114c ods. 2 nahradiť slovo „prevádzkovateľa“ slovom „prevádzkovateľ“, v bode 64 na konci vety doplniť bodku, v bode 65 nahradiť slová „pripájajú tieto slová: „§ 135d ods. 1 a 3“ slovami „bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 135d ods. 1, 3.“, bod 66 zosúladiť s bodom 30.1. prílohy LPV, v § 135d ods. 1 prvej vete vložiť za slovo „prevádzkovanie“ slová „skládky odpadov“ a v odseku 2 nahradiť slovo „decembru“ slovom „decembra“, v bode 67 slová „písmene b)“ nahradiť slovami „písm. b)“, v bode 70 prílohe č. 8a vložiť za slová „§ 59 ods. 9“ slovo „je“, v čl. II úvodnej vete nahradiť slová „247/2015 a 254/2015 Z. z.“ slovami „zákona č. 247/2015 Z. z. a zákona č. 254/2015 Z. z.“, v bode 2 § 58 ods. 5 vložiť za slovo „vlastníckeho“ slovo „práva“ a v poznámkach pod čiarou k odkazom 2d a 2e vypustiť slová „zákona č. 75/2015 Z. z.“, čl. III zosúladiť s bodom 28.2 prílohy LPV a vypustiť označenie navrhovaného znenia, v čl. V bod 4 § 35a zosúladiť s bodom 30.1 prílohy LPV, v názve § 35a za slovom „nápravu“ vypustiť slovo „na“ a v odseku 2 nahradiť slovo „prevádzkovateľa“ slovom „prevádzkovateľ“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2018 Detail