LP/2018/383 Opatrenie Národnej banky Slovenska z .... 2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov

Pridať
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z .... 2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov
Národná banka Slovenska podľa § 27 ods. 14 písm. b) a d) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. októbra 2008 č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely (oznámenie č. 423/2008 Z. z.) v znení opatrenia č. 5/2009 (oznámenie č. 519/2009 Z. z.), opatrenia č. 14/2010 (oznámenie č. 368/2010 Z. z.) a opatrenia č. 11/2014 (oznámenie č. 154/2014 Z. z.) sa mení takto:
Pridať
1.
V § 1 sa vypúšťa písmeno c).
Pridať
2.
V § 2 sa vypúšťajú písmená h), j) až n) a p) až s). Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno h) a doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno i). Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2a až 2d sa vypúšťajú.
Pridať
3.
§ 13 až 13b sa vypúšťajú. Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 9 sa vypúšťajú.
Pridať
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. júla 2018.
Jozef Makúch guvernér


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.7.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Doložku zlučiteľnosti odporúčam prepracovať v súlade s platnými Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.7.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.7.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.7.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) návrhu Vzhľadom na skutočnosť, že ide už o štvrtú novelu predmetného opatrenia, je žiaduce najneskôr pri najbližšej úprave vypracovať nové opatrenie, a to aj s ohľadom na niektoré jeho platné ustanovenia, napríklad § 8 ods. 2 zaradiť z hľadiska systematiky medzi pojmy (§ 2 ), upraviť § 8 ods. 8, ktorý je na účel všeobecne záväzného právneho predpisu príliš neurčitý v slovách „zodpovedajúcim spôsobom“ a v § 12 ods. 2 nahradiť nenormatívny text „má pre prípad zistenia nedostatkov zabezpečovať“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 1 V 1. bode možno použiť aj inú legislatívnu techniku na zabezpečenie vhodnejšieho a správnejšieho vymedzenia predmetu úpravy, napríklad nové znenie § 1 s úvodnou vetou „Predmetom tohto opatrenia je ustanoviť pre banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len „banka“) podrobnosti o“ alebo „Týmto opatrením sa ustanovujú pre banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len „banka“) podrobnosti o“ alebo uvedený paragraf upraviť do jedného ustanovenia (jednej vety) bez písmen. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) doložke zlučiteľnosti Upozorňujeme predkladateľa na zmenu Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (ďalej len „legislatívne pravidlá“), konkrétne na zmenu prílohy č. 2 k legislatívnym pravidlám (doložka zlučiteľnosti). Vzhľadom na uvedené odporúčame predkladateľovi zosúladiť doložku zlučiteľností predloženého materiálu s novými legislatívnymi pravidlami, podľa ktorých sa postupuje od 01.06.2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.6.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) predkladacej správe V predkladacej správe v prvej vete odporúčame vypustiť slová „z .... 2018“. Táto pripomienka platí aj pre všeobecnú časť dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.6.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu opatrenia V dôvodovej správe všeobecnej časti a v predkladacej správe sa uvádza, že predkladaný materiál neobsahuje tabuľku zhody, nakoľko sa návrhom opatrenia nepreberajú žiadne smernice Európskej únie. Upozorňujeme, že návrh opatrenia novelizuje ustanovenia, ktoré sú transpozičnými opatreniami k smernici 2013/36/EÚ v platnom znení. Žiadame spolu s návrhom opatrenia predložiť aj tabuľku zhody. Tabuľka zhody predstavuje podstatnú náležitosť návrhu právneho predpisu predkladaného do pripomienkového konania a to podľa § 7 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a podľa čl. 3 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.6.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 2. Ďalej upozorňujeme, že podľa bodu 62. 6. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR: „Ak má právne záväzný akt Európskej únie jednu novelizáciu alebo viacero novelizácií, uvádza sa s dodatkom „...v platnom znení“. Žiadame preto, nariadenie EÚ citovať nasledovne: „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176; 27.6.2013) v platnom znení“ a smernicu EÚ žiadame citovať nasledovne: „smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176; 27.6.2013) v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 1. Upozorňujeme, že uznesením vlády SR č. 251/2018 s účinnosťou od 1. júna 2018 sa menia a dopĺňajú Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky, kde sa mení doložka zlučiteľnosti a zosúlaďuje sa s doložkou zlučiteľnosti podľa Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov v znení poslednej novely zo 16. mája 2018. Žiadame preto prepracovať celú doložku zlučiteľnosti podľa Legislatívnych pravidiel vlády SR v znení účinnom od 1. júna 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe 1. Upozorňujeme, že podľa bodu 62. 6. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR: „Ak má právne záväzný akt Európskej únie jednu novelizáciu alebo viacero novelizácií, uvádza sa s dodatkom „...v platnom znení“. Žiadame preto, v predkladacej správe nariadenie EÚ citovať nasledovne: „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176; 27.6.2013) v platnom znení“. Uvedenú pripomienku primerane uplatňujeme aj k dôvodovej správe všeobecnej časti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe 3. Podľa čl. 18 ods. 1 písm. f) v spojení s čl. 37 Legislatívnych pravidiel vlády SR, predkladacia správa k návrhu opatrenia obsahuje najmä odôvodnenie dátumu účinnosti a dĺžky legisvakancie návrhu opatrenia. Uvedené v predkladacej správe absentuje, žiadame doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe 2. Žiadame v predkladacej správe, pri citovaní rozhodnutia č. 98/415/ES, doplniť aj publikačný zdroj prvého uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uvedenú pripomienku primerane uplatňujeme aj k dôvodovej správe všeobecnej časti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K celému návrhu opatrenia Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.6.2018 Detail