LP/2018/383 Opatrenie Národnej banky Slovenska z .... 2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-107-603
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/383
Dátum začiatku MPK: 12.06.2018
Dátum konca MPK: 02.07.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 02.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.07.2018
Ukončenie štádia: 12.07.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 03.08.2018
Ukončenie štádia: 03.08.2018
Začiatok štádia: 31.08.2018
Ukončenie štádia: 31.08.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.07.2018
Ukončenie štádia: 31.08.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 31.08.2018
Ukončenie štádia: 31.08.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 31.08.2018
Ukončenie štádia: 31.08.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 31.08.2018
Ukončenie štádia: 14.09.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2018
Ukončenie štádia: